Лекція 3 Нумеральна лексика (типологічні аспекти)

 

 

Квантитативні одиниці пройшли складний шлях і характеризуються притаманною їм структурою, семантичним наповненням та функціями. Поряд із номінативною функцією ці слова реалізують когнітивну функцію. Семантична еволюція зазначених слів віддзеркалює основні етапи пізнання, вивчення яких є вельми актуальним у руслі сьогодення.

Кількісні відношення, об’єктивні й конкретні у своїй основі, в пізнавальній практиці відображаються як точно, так і приблизно, що обумовлено дієвістю цілого ряду факторів – просторово-часовими чинниками, метою, яку ставить перед собою дослідник, та технологічними процесами. З огляду на це не виключена можливість ілюзорних результатів пізнання. Знання не вливаються в нашу свідомість механічно, зі сторони – шляхом прямої безпосередньої "інтеріоризації" зовнішніх подій і фактів. Картини світу репрезентуються в категоріях і поняттях, які своєрідно відображають об’єктивну реальність. Пізнання – це процес наближеного відображення об'єкта, в якому зберігається небезпека огрубіння й омертвіння живої дійсності. Мовне позначення кількості – це лінгвістична техніка, що має ментальну основу. Людина у своїй свідомості до певної міри творить і перестворює навколишній світ. Багатоаспектність кількісної реальності обумовлює характер пізнавального процесу і мовного позначення.

Точні за своєю природою кількісні відношення специфічно номінуються у мовних одиницях:

точна

КІЛЬКІСТЬ           невизначена

неточна  

приблизна

Родові й видові семи кількості об’єднують ієрархічний комплекс морфемних, граматичних, лексичних засобів позначення точної та неточної (невизначеної, приблизної) кількості. Неможливість абсолютно точного пізнання відбивається в одиницях субкатегорії неточної кількості, препарує діалектичну єдність – мовний комплекс вираження кількості.

Поняття приблизної кількості корелює з невизначеною множинністю та величиною. Поняття неточної кількості позначаються в науковій літературі по-різному. Пор.: розмите, нечітке число, приблизна кількість, апроксимація. Апроксимація семантизується мовними одиницями різних рівнів, об’єднаних семою приблизної, невизначеної кількості.

Квантитативні морфеми утворюють дві групи. До першої групи належать морфеми, що вказують на точне числове значення. Серед них виокремлюються денумеративи з компонентами one-, two-, three-, million- та ін. Пор.: once "одного разу", three-decker "трипалубне судно", millionaire "мільйонер" і т.д. Mорфеми другої групи співвідносяться з приблизними кількісними характеристиками об’єктів, явищ, процесів (multi-, poly-, micro-,ie-, -ero та ін.). Пор.: multinational "багатонаціональний", microsystem "мікросистема". Серед димензіональних морфем в англійській мові виокремлюється зменшувальний суфікс -ie в словах birdie, girlie та ін. У словах auntie, mummie димензіональне значення суфікса затемнюється конотативним. Аналогічне явище спостерігається і в темпоральних одиницях типу рос. денек, часик, годик. На відміну від англійської мови, в українській та російській мовах морфеми демінутативності та аугментивності характеризуються широкою представленістю, багатими комбінаторними можливостями. В англійській мові аналогами морфем кількісної семантики є одиниці типу англ. a little table, a small table; укр. столик, рос. столик, англ. a big table, укр. столище, рос. столище.

В англійській мові значення приблизного числа реалізують денумеративи із суфіксами -some, -odd, -ish. Пор.: hundredsome, forty-odd people, fortyish та ін. Одиниці – some, -odd співвідносяться з вільними морфемами депрономінального та деад'єктивного утворення. Пор.: some forty miles → forty-some miles, twenty odd agents → twenty-odd agent group. Наприклад: For some four minutes Miss Marple was alone in the post office (A. Cristie). It's thirty-some kilometres from here (E. Hemingway). Пор.: укр. кільканадцять. Займенник some у контексті з декількoмa числівниками репрезентує надлишкову апроксимацію. Пор.: some 1,000 – 2,000 servicemen, some 6,000 – 7,000 Uruguyans та ін. Морфема – some може реалізуватись у постпозиції стосовно нумеральної основи в складних словах типу twosome, threesome, foursome.

Серед оказіональних утворень зі значенням приблизних вікових характеристик в англійській мові актуалізуються одиниці типу fortyish. Наприклад: What sort of aged woman? – Oh! I should say fortyish (A. Christie). Морфема -ish вказує на ознаки референта, які позначені кореневою морфемою. Пор.: womanish, greenish, sixtyish.

Поліфункціональність притаманна також українським та російським афіксальним морфемам. Так, суфікс -uн реалізує значення аугментативності (збільшеності) та одиничності в словах укр. ізюмина, рос. горошина, домина.

На морфемному рівні значення неточної кількості виражаються одиницями синкретичного плану, основними і супровідними семами, при цьому значення квантитативної приблизності передається за допомогою супутніх сем. Пор.: англ. birdie = "птиця" (основна сема) + "мала величина" (супутня сема), thirtysome = "тридцять" (основна сема) + "приблизно" (супутня сема), booklet = "книга" (основна сема) + "невеликий розмір" (супутня сема) та ін.

Значення групової роздільної множинності в англійській мові (так само в українській та російській) виражається за допомогою іменників у формі множини.

Іменники у формі множини вказують на те, що відповідні референти представлені у кількості > 1. Конкретизація множинності відбувається лексичним шляхом. Квантифікатори при іменниках у множині виконують функцію узагальнення, виділення, конкретизації. Наприклад: some acres, many books, several tons, thousands of miles, sixty odd miles та ін. Контекстуальні умови суттєво впливають на реалізацію множинності. Наприклад, у групі слів tables (1), five tables (2), some tables (3), five or six tables (4) множинність виражається по-різному: неточно (1), точно (2), партитивно (3) і приблизно (4).

Групова множинність в англійській мові може актуалізуватись імпліцитно в одиницях типу crowd, group, herd, flock, team. Кількісна конкретизація реалізується за допомогою словосполучень типу a group of five, a team of eleven, a crew of twenty та ін. Граматичні засоби вираження невизначеної кількості в кожній мові мають індивідуальний характер. Так, в українській та російській мовах на відміну від англійської на позначення множинності вказують особливі форми прикметників. В англійській мові прикметники тяжіють до іменників, формальні показники невизначеної множинності у цих словах відсутні. Квантитативність прикметники, як і дієслова, реалізують семантично, адже вони на відміну від української та російської мов позначені бідною парадигмою. До граматичних засобів позначення невизначеної кількості відносять форми ступенів порівняння прикметників і прислівників. Квантитативна ознака конкретизується на синтаксичному рівні у сполученнях із прикметниками або прислівниками. Пор.: three times bigger, four years older, two minutes eаrlier, three hours short та ін.

Граматичні засоби вираження невизначеної кількості називаються в лінгвістичній літературі первинними актуалізаторами. До вторинних актуалізаторів відносять лексичні засоби. В англійській мові значення невизначеної кількості номінують повнозначні й службові (синсемантичні) слова. Слово among, маючи кількісне значення, утворює зі словом between опозицію. Останнє співвідноситься із двома актантами, а перше – із множиною більше двох одиниць. До синсемантичних відносять лексеми both, only, які зазнали впливу гіпостазису (переходу із однієї частини мови в іншу, при конверсії). Спрощений композит only (one- + -like) позначений у сучасній англійській мові поліфункціональністю. Пор.: The only aristocratic trait they could find in the character was a habit of drinking Madeira (J. Galsworthy). Jon's only a member in the list to him (D. Cusack). He makes good resolutions, only he never keeps them (Cristie).

У зв'язку з переходом повнозначних кількісних слів до розряду синсемантичних відбувається десемантизація вихідних значень. Пор.: I kissed him on both cheeks::Both a man and а bird and а beast.

Еволюція лексеми alone ілюструється в послідовності alone1(adj) → alone2 (adv). Пор.: alone "одинокий", "єдиний" (to live alone, he is not alone in his interests) → alone2 "тільки", "виключно" (science alone can do it). Серед повнозначних слів на позначення кількості виокремлюються числівники, іменники, прикметники, прислівники, займенники, дієслова. Рідка вживаність дієслова на позначення кількості пояснюється його процесуальною семантикою.

Синкретичні дієслова типу to multiply, to increase виражають кількісну ознаку і дію одночасно. Семантична наповнюваність дієслів знаходить своє вираження в граматичному оформленні. Наприклад, англ. to people "населять", to crowd "збиратися натовпом", to troop "крокувати групою" не сполучаються з підметом в однині.

Значення неточної кількості реалізуються супровідними семами дієслова та модифікуються в умовах контексту. Пор.: to rise 5 feet, to pass 50%, to average 100 miles, to approximate 10 days. За умов нерозчленованої, простої номінації дієслова виражають значення як точної, так і неточної кількості (to ten, to double, to crowd, to populate та ін.). Денумеральні дієслова характеризуються наявністю семи точного числа.

Серед займенників, що вказують на невизначену множинність або величину, виокремлюються прономінальні елементи: all, several, some, whole, much, many, few, little, які позначають кількість сумарно, партитивно або узагальнено. Опозиція "одиничність :: множинність" в англійській мові представлена групами особових зворотних займенників. Серед неозначених займенників виділяються детермінативи дискретних та недискретних іменників. Вони утворюють антиномію типу much :: many, little :: few. Прислівник вказує на міру кількості як автономно, так і в сполученні з іншими словами, відповідно – за допомогою простої або розчленованої номінації. Пор.: англ. soon, lately, time and again, not far from here, more than two hours, very often та ін.

Значення міри виражаються одиницями, які позначаються в лінгвістичній літературі різними термінами: розмірні прикметники, прикметники міри, параметричні прикметники. Пор.: short, long, wide, distant, high, tall, small та ін. Деякі прикметники піддаються процесу метафоризації і набувають градуальних ознак. Пор.: англ. deep knowledge, wide erudition, high respect. Градуальні ознаки залежать від характеру референта. Пор.: глибока старість (ближче до кінця життя), глибока зима (середина зимового сезону). Специфічна дистрибуція притаманна прикметникам на позначення великого або малого розміру. Прикметники-номінації малого розміру сполучаються з прислівниками, у яких ознака проявляється повною мірою (quite low, absolute narrow). Прикметники малого розміру характеризуються граничністю, чого не можна сказати про прикметники протилежної групи. Граматичні форми прикметників суттєво впливають на сполучення прикметника з прислівником. Наприклад, прислівники із значенням неповної ознаки сполучаються з прикметниками вищого ступеня (a bit redder, partially greener), прислівники із значенням повної ознаки сполучаються з прикметниками звичайного ступеня (quite low, genuinely red). Параметричні прикметники прилягають постпозитивно до нумеральних словосполучень: three miles long, two feet high, two fathom deep, 3 in deep.

Серед іменників квантитативної семантики в англійській мові виокремлюються збірні іменники (1), нумеральні слова (2), слова міри та ваги (3). Перша група відрізняється від наступних тим, що вона є актуалізатором значення невизначеної кількості (minority, majority, multitude). На синтагматичному рівні слова другої і третьої груп здатні реалізувати приблизну і невизначену кількість. Зазначені слова виражають приблизну кількість, коли: 1) перед ними вживаються декілька числівників: two or three score of people, four-five acres; 2) іменники займають препозитивне положення (випадок інверсії): a bushel or two, a dozen or two, a pair or two та ін. Іменники реалізують значення невизначеної кількості за умов, коли: а) слова, що сполучаються з іменниками, позбавлені числового змісту: some yards, several inches; б) сполучення містить конвертовані числівники: thousands of miles, tens of acres; в) кількісні слова зазнали десемантизації: ells of sleep, bushels of girls, pounds of pardon; г) заперечні слова співвідносяться з нумеральними сполученнями: not five bushels, not six miles. Позиція заперечної частини суттєво впливає на позначення кількості. Наприклад, у фразі it doesn't contaiп 10 litres реалізується значення "менше 10 метрів", фраза it contains not 10 litres вказує на кількісну альтернативу: більше або менше 10 метрів. В обох фразах імплікується значення невизначеної місткості.

Іменники виражають кількісні відношення різноманітніше, ніж числівники. Іменники можуть як кількісно визначатися, так і виступати кількісними позначеннями недискретних і дискретних предметів. Вибір кількісних слів детермінується їх приналежністю до конкретних мовних структур. Наприклад, з поняттями "група", "шматочок" в англійській мові співвідноситься цілий ряд слів-класифікаторів: a school of fish, a pride of lions, a trip of goats, a passel of children, a flight of doves, a drift of pigs, a colony of bees, a flock of sheep, a herd of cows, piece of news, lump of sugar, cake of soap, slice of cheese, bar of chocolate, chunk of wood.

Семантика класифікаторів обумовлена специфікою мовної системи. Пор.: рос. подросток реалізує значення "вік від 12 до 16 років", а в англійській мові tweener має значення "молода людина від 13 до 19 років".

Явище конкретизації та узагальнення в кожній мові відбувається індивідуально, ідіоматично, що простежується і за межами поля кількості. Універсальним є те, що думка завжди шукає своє мовне вираження, що кожній мові притаманний специфічний спосіб матеріалізації думки.