Словотворча активність слів міри і ваги англійської мови

Слова міри та ваги є базою поповнення мовних ресурсів на рівні слів та сполучень. Досліджуючи інтенсивність словотворення слів міри та ваги, з’явилася можливість зареєструвати похідні, складні та конвертовані інновації – секундарні утворення. Пор.: іnch-stock, six-inch ruler, a 400-acre farm, six-footer, ton-weight, poundal, acreage, mile-age, 500-ton unit, to fathom, fathomless, bushelful. Наприклад: He could barely read and write, but behind his blue-eyed emptiness lay a shrewdness that gained him a fair living from the small acreage of gardens he cultivated (Al. Sillitoe). I fathomed the depth of the rascal’s whole scheme, and understood why he laid it bare (Ch. Dickens). Take a word of advice even from thee foot-nothing (Ch. Dickens).

Похідні інновації характеризуються структурою Sr + суфікс, де Sr – коренева морфема слова-вимірювача, наприклад: acr-ed, pound-er, mil-er, cord-age, sack-ful, pound-er, fathom-less, etc. Сумарність в англійській мові позначається шляхом поєднання кореневої морфеми вимірювача із суфіксом -age: acreage – площина земельної ділянки в акрах, tonnage - грузомісткість, mileage – відстань у милях, poundage – податок з ваги, footage – відстань у футах, yardage – відстань у ярдах і т.д. Згадані слова не співвідносяться з точністю, вони вказують тільки на сумарність одиниць, позначених кореневою морфемою.

Суфікс -er з кореневою морфемою слів міри та ваги утворює інновації, що позначають предмети та особи, фізичні ознаки яких виражені кореневою морфемою вимірювача, наприклад: pounder – "предмет вагою 1 фут", miler – "спортсмен, що біжить 1 милю".

Суфікс -er з кореневими морфемами утворює похідні слова з конкретною наповненістю (див. приклади вище). Інновації з іншими суфіксами виражають неконкретні кількісні характеристики типу acred, fathomless, sackful, barrelage. Таким чином, деривативи, утворені від слів міри та ваги, за значенням розпадаються на дві групи. Перша група обіймає слова точної кількісної характеристики (група слів із суфіксом -er ), друга – слова з неточними вимірювальними значеннями (група слів з       -age, -ful, -less, -ed).

Складні слова можуть також утворюватися від слів міри та ваги. При цьому вони включають морфеми вимірювачів (acre-foot, foot-pound, foot-ton, acre-inch) та інших слів (milestone, milepost, yardstick, footrule, footcandle, ell-wand, pound-cake та ін.).

Перша група складних слів (до складу якої входять лише основи вимірювачів) співвідноситься з вимірювачами точного плану. Друга група слів вживається для номінації предметів, що мають певні кількісні характеристики. Пор.: footrule "лінійка в один фут",  yardstick "палиця в один ярд" і т.д.

У структурному плані остання група складних слів позначена препозицією морфеми вимірювача. Пор.: gill-house, bushel-bag, yard-measure, acre-land, fathom-line, fathom-wood, pound-weight, pint-pot, acre-man, quart-pot та ін.

У складнопохідних словах морфеми слів-вимірювачів знаходяться в постпозиції до числівників, наприклад: six-footer, nine-incher, five-miler та ін.

Критерієм частотності та інтенсивності функціонування слів міри та ваги служить їх словотворча активність (Москович). Так, найбільш уживаними є вимірювачі foot, acre, yard, pint, bushel, mile, inch, pound, fathom, словотворча представленість яких ілюструється деривативами: acreage, acre-man, acre-foot, acre-inch, acre-land, acre-staff, acred; bushel-bag, bushel-age, bushel-basket, bushel-measure; six-footer, foot-ton, footage, foot-pound, footcandle, foot-rule; yardage, yard-stick, yard-wend, yard-measure, yardland; pint-pot, pint-stoup, pint-sizer; miler, milestone, milepost, mileage, milemark; inch-measure, inch-pound, six-incher; to fathom, fathomable, fathomer, fathomless, fathomlessly, fathomline, fathometer, fathomwood; inch-pound, poundal, poundcake, poundweight.

Слова міри та ваги є базою створення словосполучень. Структури вільних сполучень зі стабільним компонентом S1 (слова міри та ваги) розглядалися раніше під час дослідження синтаксичної валентності слів-вимірювачів. В англійській мові трапляються і фразеологічні словосполучення, що мають у своєму складі досліджувані слова. Названі сполучення збагачують фразеологію англійської мови, функціонують як лексичні засоби вираження кількісно-якісної характеристики предметів та явищ, наприклад: miles better (easier, etc.) "у тисячу разів краще / легше і т.д.)"; by the yard "без кінця"; a yard of satin "склянка джину", a peck of troubles "купа неприємностей"; not a hundred miles away "поблизу"; within an inch "на волосок від"; by inches "помаленьку" (Кунін).

В. Шекспір у своїх творах часто використовував висловлювання зі словами міри та ваги, про що свідчать такі приклади:

Yes good faith, eu’ry dramme of it, and I will not bale thee a scruple.

Let me have a dram of poyson.

The letter is too long by halfe a mile.

Таким чином, креативна спроможність слів міри та ваги підтверджується утворенням інновацій на рівні слів і сполучень, що використовуються у мові для позначення оцінок у прямому та переносному значеннях.

 

Функціонування слів-вимірювачів у сучасній  англійській мові

Питання функціонування слів міри та ваги досліджується на матеріалі оголошень, дорожніх написів, зареєстрованих автором під час творчого відрядження до Великої Британії, а також із інформації носіїв мови. Крім того, тут подаються дані словникових статей та спеціальних довідників, що препарували осмислення функціонування досліджуваних слів. Під інтенсивністю функціонування слів міри та ваги мається на увазі їх актуальне буття в англомовному дискурсі.

Дослідження прикладів із різних за стилем текстів показало, що частіше за все слова-вимірювачі трапляються у спеціальній інформаційній літературі (в середньому, двічі на сторінку). У художньому тексті ці слова трапляються рідше (один приклад на 8 сторінок).

У досліджуваному тематичному ряді виокремлюється група слів із високою частотністю. До цих слів належать такі слова-вимірювачі:

 

Згадані тут слова становлять приблизно 89% зареєстрованих нами прикладів. Найнижчою частотністю позначені слова pipe, drachm, skein, hogshead, gill (по одному прикладу), span (два приклади), еll, grain (5 прикладів), peck (7 прикладів). Дані слова зареєстровані у художньому тексті у переносному значенні. Пор.: peck of troubles, grain of truth, half a gill of sacred blood, to take an ell та ін.

Окремі слова в експерименті не траплялися. Цю групу склали вимірювачі brace, nail, hide, yoke, perch, rod, pole, link, chaldron, cut, hank, hoer, spindle, cord, bale, wey, last, tod, minim, scruple. Відсутність зазначених слів можна пояснити недостатньою вибіркою (perch, rod, pole, hank, heer), належністю до застарілої вимірювальної лексики (rod, nail, hide, yoke) та обмеженою інтенсивністю функціонування (wey, last, tod, minim, scruple).

Для більш ретельного аналізу функціонування слів міри та ваги розглянемо кожну генетичну групу окремо, використовуючи при цьому доступні джерела інформації.

Перша група слів, яка асоціюється з назвами частин тіла, у сучасній англійській мові повністю не збереглася. Доказом цього служить дослідження функціонування слів brace, nail. Названі слова жодного разу не траплялися в аналізованих текстах у значенні вимірювачів. Інформанти ці слова відносили до "never-never" вимірювачів, щодо слова brace, то воно отримало оцінку лічильного слова. Пор.: brace of birds, brace of pistols.

Слово span, за даними інформантів, також не співвідноситься зі словами-вимірювачами: rarely used, not as a measurement, isn’t used commonly, a span of bridge. У посібниках зазначене слово співвідноситься із застарілими одиницями (span = 12.59 inches, 3 spann = 1 Cubit).

Слово ell в англійців отримало таку оцінку: hardly used; old; isn’t used in measurement, but expressions; not at present, old term for measurement; never heard.

У текстах слово ell зареєстроване п’ять разів для фігурального позначення кількості. Пор. When they have had their laugh out, which did not happen very soon, for give John an inch that way and he was sure to take several ells (Ch. Dickens).

Слово nail інформанти віднесли до побутової, невимірювальної лексики. Актуальною одиницею визнали вимірювач foot. Частотність слова-вимірювача foot (West) становити 54%. За словами інформантів, це слово має таку оцінку: basic measurement; 12 inches; commonly used; standard measurement. У текстах згадане слово зустрічалося 558 разів. Вимірювач foot трапляється у дорожніх написах, оголошеннях типу: swimming is prohibited, depth of water is 16 foot (напис біля озера Серпентин, Гайд парк). Thirteen died when a bus plunged down a 90 ft cliff near Cuerraroca, Mexico (Morning Star). There were flood warnings in Devon and Cornwall and at Ferquay the scafront was under a foot of water (Morning Star).

Слово fathom як вимірювач отримало, за словами інформантів, позитивну оцінку. Крім того, була акцентована сфера вживання слова: sailors use, commonly used; measurement of depth; sautical term; 6 feet; watermeasure; depth of water in maps and atlases.

Дослідження функціонування вищезазначених слів-вимірювачів дає можливість переконатися в актуальності одних одиниць (foot, fathom) та архаїчності інших (brace, ell, span, nail). Cлова-вимірювачі, що генетично асоціюються з назвами земельних ділянок та засобів вимірювання, залежно від інтенсивності їх функціонування у сучасній англійській мові можна поділити на:

групу актуальних слів-вимірювачів – acre, yard, furlоng;

групу раритетів – perch, pole, rod, chain, link;

групу застарілих слів-вимірювачів – yoke, hide.

Актуальність слів-вимірювачів acre, yard підтверджується їх функціонуванням не тільки у побуті, але й у текстах, де ці слова зустрічалися 100 та 397 разів відповідно. Дорожні знаки Англії майорять написами зі словом yard типу for 600 yards; R & R 400 yards; Parking 200 yards; give way 140 yards; no right turn 700 yards ahead; lay-by 200 yards; to college 150 yards та ін. Слово yard актуалізується й у спортивній лексиці, наприклад:

His brother and father last Sunday were allowed to him only from a distance of 220 yards at the camp (Morning Star). Широкий вимірювальний діапазон слова yard підтверджується вживанням останнього при позначенні розмірів килимів та тканини (пор. cloth sold by yard). Досліджуване слово часто зустрічається і у шкільних підручниках (Forgan), наприклад: The playing field is 180 yards long and 120 yards wide. The perimeter is 600 yards. 3 times round the field is 1800 yards. This is 40 yards more than 1 mile.

Acre співвідноситься з аграрною лексикою, часто зустрічається в оголошеннях:

The building, costing about £7 million, will stand 150 feet high on a 2 ½ acre site near Connon Street railway station (Morning Star).

Слово-вимірювач furlong вживається у спортивній лексиці.

Пор.: 2.0 ( 7f.) – 1 Rea (Piggott 9-2).

3.30 (6 f.) – 1 Sweet Perfume (Piggott 11-8). Races of seven furlonga or more, low numbers best (Morning Star).

Слова-вимірювачі pole, perch, rod, link у досліджуваних текстах не зареєстровані. Низька частотність слів pole, perch, rod носіями мови пояснюється таким чином: old forms of measure, used for small fields and gardens, found in school schemes, not used at present; surveyors use; common people do not know, gone out.

Подібним чином були прокоментовані англійцями слова chain, link: used by land surveyors; ordinary people don’t know how much it is; aren’t used; not common use; in cricket and golf; common words; never heard; as length measure rarely used. Використання слова chain у спортивній лексиці спостерігається у таких прикладах:

A cricket-pitch is 22 long. This is one chain. A furlong (furrow long) is 220 yards. 220 = 22x10.

How many chains are there in a furlong? – 10 (Forgan).

Слова link та chain функціонують у землевимірювальній лексиці, що підтверджується такою інформацією: Gunter’s Chain used in land surveying is 66 feet long, divided into 100 links joined by rings. Each link with ring attached measures 66x12/100 inches, or 7.92 inches.

До застарілих вимірювачів відносять слова hide та yoke. Прикладів із цими словами не знайдено. Слово hide за словами інформантів отримало оцінку "never heard", а yoke було співвіднесене зі звичайними словами невимірювального характеру.

Третя група слів-вимірювачів, що асоціювалася з назвами контейнерів та ємностей, залежно від інтенсивності їх вживання у сучасній англійській мові поділяється на:

групу інтенсивних вимірювачів – pint, ton, gallon, bushel;

групу слів, обмежених сферою спеціальної вимірювальної лексики, – barrel, sack, gill;

групу вимірювачів-раритетів – hogshead, pipe.

Перша група активних вимірювачів добре представлена ілюстративним матеріалом досліджуваних джерел, наприклад:

We have just sent 3.5 tons of medical equipment, our largest consignment (Morning Star).               The Ministry of Technology is studying methods of purifying the polluted water of the River Trent so that it could supply the Midlands with an estimated 500 million gallons a day (Morning Star).

Set consists of 3, 4 1/2 & 6 pint saucepan. With fry pan (8 ½ in dia) (Morning Star).

Дорожні написи та реклами Англії майорять вищенаведеними словами:

Pick up a midday pint: drink a midday pint; drink a pinta milk a day; Creen Shield Stamps 4 gallons; Treble stamps 8d off 4 gallons; heavy lоads оver 10 ton та ін.

Інформанти характеризують ці слова таким чином:

ton – everybody would know; is commonly used; 40 tons = 1 lоad; 1 ton = 20 cwt, related to heaviness, very common.

gallon – large measurement for patrol; = 8 pints; standard measure for liquids; very common; is used at present; everybody knows.

pint – for liquids; pint of beеr, ale, milk, oil; is frequently used; regularly used; milk is commonly sold by pints.

bushel – a measurement of weight; of potatoes, wheat, usually of grain; wheat is sold by bushel; a measure of solid things; used in agriculture; very old word; in common use quantity measure.

Слова barrel, gill, sack є менш уживаними, ніж вищезгадані слова. Їх сфера обмежена, що підтверджується даними інформації про ці слова та введенням нової вимірювальної системи:

sack – sack of potatoes, not measure; is still used for potatoes (=12 lb), for coal and vegetables; sack of wool, coal, flour; indefinite measure; container; it’s not a measure, we buy by sack; used by farmers; I believe it is 56 pounds; never heard; doubt it’s measure; it’s more a container.

gill – measurement of spirits; very few know how much it is; still used; indefinite measure; in cookery; spirits are sold by gill; used for liquids; rarely used; very small measurement, in receipt; gill of wine, used by manufactorists of spirits.

barrel – not exact measure; in browery used; not a measure; a barrel of beеr, vеssel, container, a cask; beer is taken to hotel in barrels; oil products are measured by barrels; etc.

У тексті зареєстрована незначна кількість прикладів із цими словами: barrel – 6, sack – 14, gill – 1.

Слова – pipe, chaldron, hogshead – у текстах мають значення "контейнерів" та "ємностей". Інформанти слів chaldron та pipe співвідносили відповідно з "посудиною для кип’ятіння води" та "курильною трубкою", hogshead – з давньою вимірювальною лексикою часів Робін Гуда. Спеціальні довідники допомагають нам з’ясувати характер раритетів pipe, chaldron, hogshead.

Найактуальнішими вимірювачами є слова групи, що генетично асоціюють із числівниками. Всі слова цієї групи були зареєстровані у різних за стилем текстах. Крім того, їх актуальність була акцентована інформантами:

mile – standard measure of dіstance;

inch – commonly used;

ounce – small weight;

quart – liquid measure;

quarter – solid measure;

hundredweight – used for heavy things (coal, potatoes, cabbage). Про практичну значущість даних слів-вимірювачів свідчать такі приклади зі шкільного підручника:

On Saturday, Pamela and Sheila each buy 4 oz. of toffees. Peter buys 5 oz. of gums, and Willie buys 1 oz. of chocolate drops.

What is the total weight of their sweets? How many more oz. are needed to make 1 lb? (Forgan).

"Can you guess how many pounds are in hundredweight? – 112.

Once it was 100 lb., but in Queen Elizabeth I’s reign a dozen pounds had to be added by law, as a makeweight. So today a hundreweight is 112 lb.

A quarter of a hundredweight is 28 lb. And is called 1 quarter (qr.).

One half of a hundredweight is 2 quarters or 56 lb. Can you guess why Cwt. Means 100 weight? – In Roman figures C stands for 100" (Forgan).

Під час написання ці слова часто фіксуються у скороченій формі: inch – in., quarter – qr., quart – qrt, ounce – oz., hundredweight – cwt, mile – m.

For a fruit cake, Mrs.Down needs 4 oz. of raisons, 4 oz. of sultanas, 3 oz. of currents, ad 2 oz. of chtrries (Forgan).

Large size (dark blue) only, 40 to 42 in. chest (Morning Star).

Слова-вимірювачі, що асоціюються з назвами предметів, рідин невизначеної кількості, засобів вимірювання, за інтенсивністю функціонування у сучасній англійській мові розподіляють на дві підгрупи:

групу частотних вимірювачів – stone, pound;

групу вимірювачів обмеженої сфери вживання – cut, skein, hank, heer, spindle, cord, load, grain, bale, minim, scruple, dram, peck, tod, way, last.

Вимірювальний діапазон слів першої підгрупи дуже широкий (міра ваги вовни, вугілля, сіна, людей). Актуальність цих слів, крім того, підтверджується наявністю численних прикладів у художньому та публіцистичному дискурсах.

I went along delicately (as a man who has learned to wrestle can do, although he may weight twenty stone), following carefully the light brought by the traitorous servantmaid, and shaking in her dishonest hand (R. D. Blackmore). I don’t think that he could have weighed much more than ten stone (J. Braine). He was a big man (six foot and over fourteen stone) but he hadn’t the ponderous clumsiness of most big men (J. Braine). Calibrated in 1 oz. up to 10 lbs – also in grame and kilos (Morning Star). He weighed over 15 st when in the pass of condition (Morning Star).

Слова другої підгрупи, за винятком load, peck, dram, у текстах не знайдені. Низьку частотність слів цієї парадигми в аналізованих джерелах можна пояснити їх приналежністю до спеціальної лексики. Так, слова cut, skein, hank, heer, spindle, bale, за даними спеціальних довідників, функціонують у текстильній лексиці; а cord, load – у лексиці лісопереробної промисловості.

Інформанти характеризували ці слова таким чином:

cut           – a piece of smth, not a measurement, a piece of beef;

skein       – a skein of wool, common word, something long in shape;

hank        – a hank of wool, common word;

heer         – never used;

grain        – a grain of wheat, very small element;

tod           – never used;

wey         – never used, very old Anglo-Saxon word;

last                          – not a measurement;

bale         – a certain amount of straw, hey, a bundle;

minim      – in music;

cord         – a piece of string, not a measurement;

spindle    – never heard, in machines;

scruple    – not a measurement;

dram        – measure for apothecary, not popular; specialists in chemistry would know; a dram of whisky, of wine quantity; used in Scotland;

peck        – sоme quantity; people would have heard, but have no idea, may be a peck of potatoes; amount of corn, a part of a bushel;

load         – doubt, it’s exact measure; not fixed value; 40 tons; technical term; indefinite measure for something heavy; car-load of potatoes, bay; etc.

За інтенсивністю функціонування 50 досліджуваних слів-вимірювачів у системі сучасної англійської мови можна поділити на групи:

-              групу застарілих, тих, що вийшли з ужитку, слів-вимірювачів – brace, span, nail, hide, yoke, ell (6 одиниць);

-              групу вимірювачів-раритетів – perch, rod, pole, link, chain, hogshead, pipe, chaldron, barrel, sack, cut, skein, hank, heer, spindle, cord, load, tod, grain, bale, gill, minim, scruple, dram, peck, wey, last (27 одиниць);

-              слова-вимірювачі – foot, acre, yard, pint, ton, gallon, quarter, quart, mile, inch, ounce, hundredweight, stone, pound, furlong, fathom, bushel (17 одиниць).

У першу групу об’єднані слова, що свого часу функціонували як вимірювачі в англійській мові. Але не всі слова цієї групи зникли з вимірювальної лексики. Тут уособилося слово еll, яке подібно до інших слів цієї групи на часі у вимірювальній лексиці (прямий план) не вживаються, але про минуле функціонування нагадує його переносне значення "багато". (Пор.: англ. Give him an inch and he’ll take an ell – "дай йому палець, він і всю руку відкусить").

Слова другої групи характеризуються обмеженим узусом. Зазначені слова поділяються на дві підгрупи. У першій підгрупі уособлюються слова, які використовуються у вимірювальній та невимірювальній лексиці. Наприклад: The door of the cavern was big enough to roll a hogshead in and on one side of the door the floor stuck out a little, and was flat and good place to build a fire on (M. Twain). Yate’s mind was like a caldron in which boiled the general tension in town, the expectation of getting to Yasha, the anger at Bing, the gradual tempering pain at the loss of Theresa (St. Heym). У цих реченнях виділені слова вживаються у значенні "ємностей", "контейнерів". При цьому офіційні джерела констатують, що на часі ці слова ще вживаються у спеціальній вимірювальній лексиці. Пор.: 3 Barrels or 2 Hogshead… 2 Hogsheads or 126 gallons… 1 pipe 36 Bushels… 1 Chaldron (Sandon).

До другої підгрупи належать вимірювачі, вихідні значення яких у сучасній англійській мові не репрезентуються: minim, scruple, dram, peck, tod, wey, last, gill.

Група діючих слів-вимірювачів поділяється також на дві підгрупи. До першої підгрупи належать слова foot, pint, quarter, quart, stone, hundredweight. Вихідні значення цих слів залишаються прозорими до цього часу. У другій підгрупі уособлюються слова, вихідні значення яких можна виявити лише шляхом лінгвістичного аналізу. Цю групу вимірювачів складають acre, yard, ton, gallon, mile, inch, ounce, pound, bushel, fathom, furlong.

За результатами етимологічного аналізу слова міри та ваги можна поділити на 5 груп. До першої групи належать вимірювачі соматичного походження, до другої – інструментального наповнення, до третьої – вимірювачі контейнерного наповнення, до четвертої – вимірювачі з вихідним числовим значенням, до п’ятої – слова міри і ваги – еталони-омоніми вимірювальних феноменів (див. таблицю 1 "Генетична представленість слів міри і ваги англійської мови").

 

Таблиця 1 – Генетична представленість слів міри і ваги  (СМВ) в англомовному дискурсі

 

 

 

Продовження таблиці 1

 

СМВ (слова міри і ваги) тяжіють до вторинних утворень, всі вони мають вихідні позиції (в основному  побутової лексики, винятки становлять СМВ пізнього денумеративного утворення). Про функціонування СМВ свідчить їх паспортизація в ОЕД. За походженням  СМВ мають локальний та запозичений характер. Серед СМВ виокремлюються архаїзми та застарілі лексеми. Останні резонують у фразеологічному просторі. До пізніх вторинних конструювань тяжіють денумеральні одиниці відчислівникового походження. А це свідчить про пріоритети числівника у когнітивній практиці. Статус квантитативності числівників є окремою проблемою дослідження. 50 одиниць досліджуваної тематичної групи представлені 33 застарілими одиницями та 17 – діючими СМВ. Застарілі СМВ згубили статус точних вимірювачів. Приблизні димензіональні оцінки очевидні у прикладах 7, 11, 15 (див. табл. 2 "Семантизація застарілих СМВ"), які ілюструють семантичні етапи еволюції групи.

 

 

Таблиця 2 – Семантизація застарілих СМВ

 

Позначення неточних вимірювальних параметрів в ОЕД фіксується за допомогою релевантних одиниць. Див. приклади 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16. Пор.: with more or less presision, varying with commodity, varying in different countries, varied to the extent assigned at various times and places to the acre; varying in extent with the nature of the ground, varying for different kinds of goods in different localities, varying according to the material, varying greatly with different commodities. Зазначена група омовлення результатів вимірювання має експлікаційний характер із домінантними словами different, varying. Приблизність виміру different, varying омовлюється відповідними одиницями, позбавленням точного квантитативного наповнення. Див. приклади 3, 6, 10, 13. Пор.: cut - a piece of cloth of a definite length; hank – a definite length of yark or thread in a coil; load – a unit of measure of weight for certain substances; sack – a unit of measure of weight for corn, fruit, wool, coal. Сімнадцять вимірювачів тільки умовно можуть називатися діючими з огляду на введення у Великій Британії метричної системи. Вони (СМВ старої системи) функціонують паралельно з новими метричними одиницями, зберігаючи при цьому еволюційні віхи минулої системи. Як їх архаїзми-побратими, "живучі" СМВ функціонують у фігуральному просторі, нагадуючи про своє буття позначеннями невизначеної (великої або малої) кількості. Як і застарілі, так і "діючі" СМВ на часі утворили дві групи слів-синонімів на позначення відповідних груп "багато"; "мало" ‒ старі СМВ пройшли еволюцію від нетермінологічної групи до термінологічної і знову – до нетермінологічної – від нечислової константи – до числової (варіабельні представлення) і знову – до невизначеного кількісного плану. Сімнадцять вимірювачів, очевидно, будуть у перспективі нагадувати про своє минуле призначення однойменними інструментами, назвами застарілих засобів вимірювання, а також фігуральними позначеннями мезуративно осмислюваних феноменів.