1 Логістичний потік і запас

 

Базовими елементами логістики є потік і запас. Потік – це сукупність об'єктів, яка сприймається як єдине ціле, що існує як процес на деякому тимчасовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу. Параметри потоку – це параметри, що характеризують кількість об'єктів, які є в наявності в конкретний момент часу і вимірювані в абсолютних одиницях. Так, до  основних параметрів, що характеризують потік, належать:

початковий і кінцевий пункти;

геометрія шляху (траєкторія);

довжина шляху;

швидкість руху;

проміжні пункти;

інтенсивність.

Усі економічні процеси можна умовно класифікувати на потокові та непотокові. Непотокові процеси –  це будь-яка одномоментна дискретна зміна в часі. На відміну від непотокових процесів потокові мають часовий вимір, оскільки сам потік існує тільки в часі (Лопатников, 1990). З позицій логістики потік – це послідовна зміна станів економічного потокового процесу в межах однієї форми потоку чи при переході з однієї форми потоку в іншу.

Традиційний підхід до управління запасами в логістиці розглядає запас як кількість матеріальних цінностей, необхідну для забезпечення безперервності процесу виконання певних господарських операцій.

Запаси, так само, як і потоки, що взаємодіють з ними, у логістичних системах поділяють на матеріальні, інформаційні, фінансові та ін. Проте у практиці управління логістичним бізнес-процесом переважно має місце управління матеріальними запасами.

 

Отже, підсумовуючи наведені характеристики даних елементів логістики,  слід зазначити, що між статистичними величинами запасів і динамічними характеристиками потоків існує тісний взаємозв'язок:  потік характеризує процес зміни запасу, тоді як запас відображає результат зміни і накопичення потоку.