2 Логістичні процеси, операції, функції, системи та ланцюги

 

Логістичний процес – це процес руху сукупності потоків ресурсів, що являє собою взаємообумовлений рух та трансформацію матеріальних і нематеріальних ресурсів у процесі задоволення платоспроможного попиту на готову продукцію.

Логістична операція – це самостійна частина логістичного процесу, що являє собою відособлену сукупність дій, спрямованих на генерування, перетворення або поглинання основного – матеріального та супутніх – інформаційного, фінансового, сервісного, кадрового потоків.

До логістичних операцій з матеріальним потоком відносять розфасування, завантаження, транспортування, розвантаження, розпаковування, комплектацію, сортування, складування, пакування та ін. (Алесинская, 2005).

Логістичні операції з інформаційним потоком – це збирання, обробка й передача інформації, що відповідає матеріальному потоку (Сербин, 2004).

Логістичні операції з матеріальними потоками у сфері обігу є операціями вантаження, розвантаження, транспортування, комплектації, складування, розподілу, затарювання. 

Логістичні операції з матеріальними потоками у сфері виробництва зводяться до розміщення замовлень, управління складуванням, вибору устаткування, продуцентів і постачальників, планування виробничого процесу, обліку й управління запасами.

Логістичні операції з інформаційними потоками передбачають створення інформаційних систем і здійснення в межах цих систем дій зі збирання, зберігання, обробки і передачі інформації, що є супутньою з матеріальними потоками, ініціює їх та керує ними. 

 

 

Таблиця 2.1 - Класифікація логістичних операцій

 

 

Логістичні операції з фінансовими потоками охоплюють проведення вартісного аналізу на всіх етапах економічної діяльності, складання бюджетів для всієї програми і для її окремих місій і операцій з матеріальними та інформаційними потоками, а також контроль витрат і запасів, виражених у грошовій формі. 

Логістична функція – одне з основних понять логістики, яке можна визначити як сукупність логістичних операцій, спрямованих на досягнення цілей, поставлених перед логістичною системою або її елементами (ланками). Більшість учених і фахівців з логістики до основних (базисних) логістичних функцій відносять постачання, виробництво і збут (розподіл). Загальний перелік логістичних функцій досить широкий: управління замовленнями, управління запасами, транспортування, зберігання, вантажопереробка, пакетування, сервісне обслуговування тощо.

Логістична система – це сукупність елементів логістики, що перебувають у взаємовідносинах і зв'язках між собою та створюють певну цілісність, призначену для управління матеріальними і нематеріальними потоками (більш докладно див. у п. 5).

Ланка логістичної системи – функціонально відособлений об'єкт, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах побудови логістичної системи, виконує свою локальну мету, пов'язану з певними логістичними функціями й операціями.

Ланки логістичної системи можуть бути трьох основних типів:

1) ті, що генерують;

2) ті, що перетворюють;

3) ті, що поглинають матеріальні та супутні їм потоки.

Примітка

Часто мають місце змішані ланки логістичної системи, у яких перелічені три основні типи ланок комбінуються в різних поєднаннях. У ланках логістичної системи логістичні потоки можуть сходитися, розгалужуватися, дробитися, змінювати свій вміст, параметри, інтенсивність тощо.

Ланками логістичної системи можуть бути підприємства-постачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства і їх підрозділи, збутові, торговельні, посередницькі організації різного рівня, транспортні й експедиційні підприємства, біржі, банки й інші фінансові установи, підприємства інформаційно-комп'ютерного сервісу та       зв'язку і т.д.

Кожна ланка логістичної системи містить свої елементи, які разом утворюють матеріальну основу логістики. До них належать:

транспортні засоби і їх облаштування;

складське господарство;

засоби зв'язку;

засоби  управління.

  Логістична система охоплює і кадри, тобто тих працівників, які виконують всі послідовні операції і здійснюють керівництво системою в цілому. 

Примітка

Формування логістичного ланцюга може здійснюватися цілеспрямовано шляхом юридичного злиття і поглинання фірм. Формування такого ланцюга може також відбуватися шляхом добровільної співпраці різних служб, підрозділів і фірм, що відповідним чином юридично і організаційно оформляється.

У логістичній системі виділяють такі основні компоненти:

1) зовнішню логістику (виробництво, постачання);

2) внутрішню (внутрішньовиробничу) логістику;

3) розподіл продукції та сервісне обслуговування споживачів або замовників.

Логістичний ланцюг є впорядкованою та взаємодіючою множиною фізичних і юридичних осіб, що здійснюють логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача.