3 Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці

 

Технологічний процес – це сукупність послідовних ро­біт та операцій і методів та умов їх виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва.

Єдиний технологічний процес у логістиці визначається певними техніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать:

1  Транспортні вимоги, які обумовлюють оптимальність видів і типів транспортних засобів, вид і характер вантажів, що перевозять, їх кількість та відстань перевезень, використання прогресивних засобів перевезень вантажів пакетами, контейнерами, на піддонах і, виходячи з цього, застосування комплексної механізації та авто­матизації вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпечують мі­німальну кількість перевантажень і збереження кількості та якості матеріалів,  що  перевозяться,  синхронність  виробничих  ритмів, пов’язаних із забезпеченням цехів сировиною та матеріалами.

2 Складські вимоги, спрямовані на спрощення і здешевлення склад­ських операцій шляхом ефективного використання складських площ, обладнання та робочої сили. Успішне використання всіх склад­ських операцій потребує не тільки високої організації складського гос­подарства, а й раціонального налагодження технологічного процесу.

При розробці технологічних процесів щодо конкретних умов пе­релік необхідних операцій уточнюється залежно від характеру ван­тажів. Технологічні процеси оформлюються у вигляді технологіч­них схем, інструкцій, технологічних карт, графіків роботи механізмів та під­йомно-транспортного устаткування.

Технологічна схема визначає напрями переміщення матеріалів, кількість технологічних операцій та характер механізації кожної з них, зазначаються типи і види машин та обладнання, які використовуються під час виконання тих чи інших операцій.

На основі технологічних схем розробляють технологічні карти, які дають можливість організувати технологічний процес на відміну від технологічних схем карти, крім послідовності виконання технологічних операцій, містять і стислий опис (характеристику) обладнання, норми часу на кожну операцію, указівки з техніки безпеки.

Одним з основних документів є планкарта розміщення матеріа­лів. На окремі роботи, що відрізняються своєю специфікою та особ­ливою складністю, розробляють технологічні інструкції. Зокрема, це стосується таких видів вантажів, як вогненебезпечні та отруйні. Технологічні інструкції містять більш детальний опис змісту техно­логічних операцій, ніж технологічні карти і схеми.

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані посіб­ники зі складування та зберігання окремих видів матеріалів, у яких на­водять вимоги до виробництва, вантажно-розвантажувальних ро­біт, а також галузеві стандарти, що дає можливість підвищити рівень організації виконання складських робіт.

Після розроблення технологічних схем і технологічних карт роз­робляють графік роботи механізмів та обладнання. Конкретизація розрахунків і належна організація процесу досягаються шляхом розроблення і використання контактних графіків. Побудовані за шка­лою з погодинною градацією, вони дають уяву про взаємні конта­кти за годинами різних транспортних, вантажно-розвантажуваль­них і технологічних засобів, а також про динаміку зміни залишків матеріалів.

Графік розробляють на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт, що їх необ­хідно виконати за добу чи зміну в цілому і щодо кожного підрозділу окремо, а також з урахуванням годинної продуктивності. Графік обумовлює продуктивність кожного виду обладнання, його заван­таженість на різних дільницях та операціях. У ньому відображаю­ться процеси надходження та відправлення вантажів, їх розміщення на місцях зберігання.

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає вра­хування таких основних складових:

чіткий розподіл обов’язків між працівниками;

суворе дотримання норм внутрішнього розподілу і виробничо-господарського режиму;

чітке виконання змісту й послідовності робіт обладнання, механі­змів, автотранспорту, передбачених графіками, схемами, картами;

своєчасне планування і забезпечення інформацією про потре­би в транспортних засобах, які мають бути поданими на склад під вантажно-розвантажувальні роботи, а також приймання зі складу тран­спортних засобів, чітке дотримання строків і порядку оформлення необхідних документів.