2 Логістичні системи розподільчої логістики. Поняття про системи DRP

 

 Під логістичною системою розподільчої логістики слід розуміти сукупність взаємопов’язаних логістичних ланцюгів, що створюють  організаційно-економічну єдність суб’єктів господарювання, об’єднаних у збутовому процесі.

За масштабом охоплення збутових процесів правомірно відокремити макро- і мікрологістичні системи. Перші достатньо ефективні в межах промислово-фінансових груп чи холдингів, останні придатні для моделювання збутової діяльності підприємства.

При побудові логістичних систем розподільчої логістики необ­хідно керуватися такими основними принципами, як:

узгодженість технологій виробництва і збуту продукції;

організаційне забезпечення системи  на основі  спеціальних функціональних підрозділів;

інформаційне забезпечення системи, наявність технологічних і програмних засобів обробки інформації;

кадрове забезпечення системи, зокрема й висококваліфіко­ваними маркетологами;

правове забезпечення системи і налагодження надійних госпо­дарських зв'язків між усіма її учасниками;

відсутність протиріч інтересів учасників системи чи досягнення їх паритету на основі взаємних компромісів;

постійна націленість системи на вдосконалення.

Будь-яка логістична система розподільчої логістики функціонує як відкрита, гнучка, адаптивна система організації збутової діяльності. На рівні підприємства вона містить сукупність підсистем:

матеріально-технічну;

організаційно-економічну;

соціально-психологічну;

 нормативно-правову (рис. 9.2).

Матеріально-технічна підсистема – це складське і тарне гос­подарство, транспортні та інформаційні комунікації, засоби пакування і підготовки продукції до споживання, системи ремонту та об­слуговування, а також інші матеріальні і технічні компоненти збу­тової діяльності.

Організаційно-економічна підсистема ґрунтується на взаємодії планування, організації, контролю, оцінки, аналізу, регулювання збутової діяльності.

Соціально-психологічна підсистема об’єднує такі взаємопов’язані елементи, як кадри, стимули, спонукальні мотиви, інтереси учасників збутового процесу то­що.

Нормативно-правова підсистема створює нормативну базу логістичної системи і бере за основу закони, підзаконні акти, а також вну­трішні нормативи підприємства, що регламентують порядок органі­зації збутової діяльності.

Останнім часом у логістиці та маркетингу деяких західних країн за­стосовується система управління та планування розподілу продукції DRP (Distribution requirement planning – планування розподілу), що дає можливість не тільки враховувати кон’юнктуру ринку, а й активно впливати на неї. Ця система забезпечує стійкі зв’язки між постачан­ням, виробництвом та збутом продукції, застосовуючи елементи MRP. При управлінні виробництвом на першому рівні здійснюють агреговане планування з використанням прогнозів та даних про за­мовлення, що фактично надійшли. На другому рівні формують графік виробництва, складають специфікований план із зазначен­ням конкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції. На третьому рівні за допомогою системи MRP здійснюють розра­хунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих потужностях відповідно до графіка виробництва.

Система DRP є базою для планування логістичних та маркетин­гових функцій, їх узгодження. Вона дає можливість прогнозувати з тим чи іншим ступенем ймовірності ринкову кон’юнктуру, оптимізувати логістичні витрати за рахунок скорочення транспортних витрат і ви­трат на товарорух, дозволяє планувати поставки та запа­си на різних рівнях, ланцюга розподілу, сприяє здійсненню інформаційного забез­печення різних рівнів ланцюга розподілу з питань ринкової кон’юнктури. Важливою функцією системи DRP є планування транс­портних перевезень. У ній обробляють заявки на транспортне об­слуговування, виправляються графіки перевезень. Довгострокові пла­ни роботи складів є підставою для розрахунку потреби в транспорт­них засобах, а коригування цієї потреби здійснюється з урахуванням оперативного становища. Основою бази даних системи DRP є ін­формація про продукцію, що надходить із заводу-виробника, а та­кож інформація, що надходить від складів.