ВСТУП

 

Метою викладання дисципліни "Логістика" є формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики в ринкових умовах.

Основним завданням дисципліни "Логістика" є вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками.

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен

 

ЗНАТИ:

теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками;

структуру, мету та завдання логістичних систем;

види логістичних операцій;

поняття і функції  закупівельної, складської, внутрішньовиробничої, розподільчої логістики;

види та функції складування;

поняття та види матеріальних запасів;

сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг;

сутність глобалізації процесів логістики;

сутність форм логістичних утворень в Україні і за кордоном;

принципи взаємодії та інтеграції логістики та маркетингу;

основні методи вирішення наукових та практичних завдань у сфері логістики.

 

УМІТИ:

самостійно складати схему руху матеріального потоку;

аналізувати організаційні структури підприємства та відділи управління логістичними процесами;

розробляти стратегії у сфері логістики;

прогнозувати матеріальний потік та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів методом екстраполяції;

визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та матеріалів;

організовувати транспортно-складський матеріальний потік;

проводити розрахунки основних показників складу;

розробляти маршрути руху транспортних засобів;

уміти теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем.