3 Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом

 

Для перевезень торговельних вантажів на короткі відстані найчастіше викорис­товують вантажний автомобільний транспорт, який забезпечує перевезення това­рів від станцій залізниць, зі складів виробничих і сільськогосподарських підпри­ємств на склади оптових підприємств і з цих складів в об'єкти роздрібної та дрібнороздрібної торговельної мережі, для переміщення товарів між магазинами і для виїзної торгівлі.

Приклад

За 2006 р. автомобільним транспортом перевезено 154,8 млн т вантажів. Темпи приросту порівняно з аналогічним періодом у 2005 р. становлять 122,8%. Обсяги перевезень вантажів виросли у 23 регіонах України. Найбільшого зростання досягнуто в Чернівецькій (189,1%), Донецькій (174,0), Черкаській (144,6), Кіровоградській (143,2), Тернопільській (140,1) областях (Объемы, 2007).

Основними нормативними документами, які регламентують перевезення ванта­жів автомобільним транспортом, є Статут автомобільного транспорту і Правила пе­ревезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Для перевезень торговельних вантажів підприємствами транспорту загального користування необхідно додержуватися порядку їх планування та організації, який базується на укладанні між перевізниками та замовниками (вантажовід­правниками або вантажоодержувачами) договорів про перевезення вантажів авто­мобільним транспортом. Ці договори є основною формою організаційно-правових документів з планування та організації перевезень.

                Автомобільним транспортом здійснюють перевезення, які класифікуються за:

належністю транспорту (транспорт загального користування, відомчий транспорт, власний транспорт підприємницьких організацій та формувань);

відстанню перевезень (приміські, міжміські, міжнародні);

способами організації і виконання перевезень (централізовані, децентралізовані, прямі, змішані, комбіновані, контейнерні, пакетні);

тривалістю перевезення (постійні, сезонні, тимчасові);

видами вантажів (за видами продукції або видами тари);

розмірами партії вантажів (масові, партійні, дрібнопартійні).

За умовами договору перевезення вантажів перевізник зобов'язується доставити наданий вантаж у пункт призначення і видати його уповноваженій на отримання вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується оплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Відповідно до договору перевізник і замовник у межах квартального плану визначають місячні плани декадними плановими завданнями на перевезення вантажів. Ha перевезення вантажів автотранспортом замовник надає перевізнику за наявності договору заявку (на день, тиждень, декаду, місяць) (Маркетинг, 2007).

Примітка

Перевезення торговельних вантажів можуть здійснювати також за разовим до­говором.

Основними документами, які оформляються на перевезення вантажів автотран­спортом, є товарно-транспортні накладні та подорожні листи вантажного автомобі­ля. Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних доку­ментів додають інші (ветеринарні, санітарні та якісні сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених ван­тажів.

Безпосередньо перевезення вантажу покладається на водія автомобіля, а його супровід та охорона вантажу в дорозі — на експедитора, з яким укладається договір про особисту матеріальну відповідальність.

Примітка.

 Проте досить часто в господарській практиці мають місце випадки, коли функції експедитора за додаткову оплату ви­конує водій автомобіля, а в деяких випадках експедирування вантажів можуть здій­снювати інші посадові особи вантажовідправника або вантажоодержувача, напри­клад товарознавці підприємств оптової або роздрібної торгівлі.

Основними етапами технологічного процесу перевезення вантажів автомобі­льним транспортом є:

приймання вантажу до перевезення;

маркування і плом­бування вантажу;

завантаження автомобіля;

оформлення документації;

здійс­нення процесу перевезення і доставки вантажу одержувачеві;

розвантаження ав­томобіля;

приймання вантажу одержувачем;

проведення розрахунків за пере­везення вантажу.

При організації перевезень необхідно правильно визначати потрібну кількість автомобілів для доставки окремих вантажів з метою ефективного використання па­рку автомобілів.

Потреба в автомобілях для перевезення окремих вантажів визначається за формулою

 

                                            (10.2)

 

де Азаг – загальна кількість автомобілів;

     Qзаг – загальна кількість вантажу, що підлягає перевезенню;

      Qа – добова продуктивність автомобіля, яка розрахову­ється за формулою (4.16) у разі перевезень за маятниковими (лінійними) маршрутами і за формулою (4.17) – за кільцевими маршрутами;

 

,                           (10.3)

 

,         (10.4)

 

де L – відстань від вантажовідправника до вантажоодержувача, км;            S – загальна довжина одного маршрута (відстань перевезення), км;            V – середня швид­кість руху автомобіля на маршруті, км/год; Tз – час на заїзд у проміжні пункти, хв; Kз – загальна кількість заїздів автомобіля за один рейс; Тн-р– час простою автомобіля під навантаженням і розвантажуванням, хв; Тр.а – плановий час роботи автомобіля («перебування в наряді»), год; Tp.з – різниця між часом робо­ти вантажоодержувачів і часом, протягом якого завозяться товари, год;         Вн – нормативна вантажопідйомність автомобіля, тонн; Кв.н.в – коефіцієнт статичного використання номінальної вантажопідйомності автомобіля, од.

Оплата перевезень вантажів автомобільним транспортом проводиться відповідно до укладеного договору на перевезення вантажів. Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належно оформлених подорожніх листів разом з товарно-транспортними накладними, а при користуванні автомобілями, робота яких оплачу­ється виходячи з часу роботи автомобіля в замовника, – тільки подорожніх листів.

Отже, при перевезенні вантажів необхідна наявність таких документів:

рахунок-фактура;

договір купівлі-продажу, у якому визначається форма доставки;

договір з АТП (якщо доставка відбувається транспортом АТП);

податкова накладна;

видаткова накладна (товарно-транспортна накладна);

подорожній лист (якщо товар вивозиться на умовах самовивозу або транспортом зі сторони).