3 Мета, завдання та функції логістики

 

Логістика зорієнтована на використання синергічних залежностей та ефектів, передбачає оптимізацію роботи системи, спрямована на мінімізацію сукупних витрат у процесі руху матеріальних та інформаційних ресурсів, починаючи з вибору постачальника і закінчуючи доставкою та післяпродажним  обслуговуванням.

Відповідно до цього розрізняють загальні і підпорядковані їм локальні зав­дання логістики.

Головним загальним завданням є досягнення з найменшими ви­тратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку власної частки та одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забез­печували б високу якість постачання продукції.

Примітка

Із цим завданням ті­сно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контролювання матеріаль­ного потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стра­тегії і технології фізичного переміщення товарів та коригування стратегій розвитку підприємств на необхідність їх функціонування як ланок логістичних ланцюгів, розроблення способів управління рухом товарів, установлення форм стандартизації напів­фабрикатів та пакування, визначення обсягів виробництва, транс­портування і складування, уникнення розбіжностей між потребами та можливими закупівлями і виробництвом, підпорядкування дій, пов’язаних з логістичними процесами, вимогам забезпечення пропозиції споживачам оптимального рівня та якості обслуговування.

Прикладами локальних завдань логістики є: оптимізація вироб­ничих запасів та максимальне скорочення часу на зберігання та транспортування вантажів; своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями, допоміжними матеріалами; забезпечення цілеспрямованого та своєчасного просування товарів усередині та за межами підприємства з оптимальними витратами.

Цілями сучасної логістики є:

своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асорти­менту всіх матеріалів до місця їх споживання;

зміна запасів матеріалів згідно з інформацією про наявну мож­ливість їх швидкого придбання;

узгодження політики продажу товарів із політикою їх виробни­цтва;

зниження оптимального розміру партії постачань та обробки;

виконання всіх замовлень з найвищою якістю та в стислі тер­міни.

Сукупність цих цілей є ідеалом, прагненням досягти стратегічної мети, яка отримала назву "Шість правил логістики", а саме:

1 Товар – за потребою.

2 Якість товару – висока.                                    

3 Кількість – достатня.                                  

4 Час доставки – найзручніший.                 

5 Місце доставки – куди потрібно.

6 Витрати – мінімальні.

Мета логістичної діяльності досягається тоді, коли додержують­ся ці шість правил, тобто коли потрібний товар високої якості, необ­хідної кількості, у найзручніший для замовника час буде доставлено у зазначене ним місце з мінімальними витратами (Гончаров, 1997).

Основними функціями логістики є:

інтеграційна, що передбачає створення інтегрованих організаційних та інформаційно-регуляційних систем, які гарантують і стимулюють реалізацію намічених цілей, згладжування поєднання логістичних дій з іншими функціями підприємства у внутрішніх сферах діяльності підприємства (у субсистемах постачання, виробництва, збуту), на рівні суміжних логістичних субсистем (постачання і виробництва, виробництва і збуту, збуту і постачання), у межах логістичних процесів і сфер на рівні підприємства, в ієрархічному виконанні (формування логістичного менеджменту), між підприємствами у формі інтегрованих систем постачальників і отримувачів (формування комерційних зв’язків підприємства з постачальниками та клієнтами), ланцюгів поставок на мета- і макроекономічному рівнях;

координаційна, яка передбачає узгодження діяльності різних ланок виробничого і збутового процесів;

регулююча, яка передбачає управління запасами, складськими процесами, оперативне управління виробництвом і т.д.;

контролююча, пов’язана зі збиранням, обробкою, вивченням та оцінюванням інформації про дотримання вимог програм, планів, договорів, угод з постачальниками матеріальних ресурсів і потреб кінцевих споживачів;

плануюча, яка спрямована на розроблення взаємопов’язаних планів обробки матеріальних потоків усередині підприємства та за його межами, визначення обсягів і напрямків матеріальних потоків, прогноз потреб у матеріальних ресурсах, перевезеннях і т.п.;

обслуговуюча, яка передбачає визначення номенклатури послуг, їх обсягів, оцінку якості наданих послуг тощо.

Примітка

У дано­му випадку термін “ресурси” трактується в широкому розумінні цього слова, тобто це матеріали, готові вироби, енергія та робоча сила.