Список літератури

 

 

Авдошина З. Антикризисное управление организацией // Антикризисный менеджмент. - 2007. - № 11. - С. 13 - 21.

Антикризисное управление: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 620 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / В.О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 504 с.

Введенский С. Разуйте глаза !: Антикризисный маркетинг// Антикризисный менеджмент. - 2003. - № 7. – С. 27 - 32.

Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Є.Ю. Гайворонська. - К. : Національний транспортний університет, 2006. - 19 с.

Демченко С. Кризис и лояльность клиентов: Антикризисный маркетинг// Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 6. - С. 39-41.

Евсеев А. Стратегия реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 3. - С. 110—111.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. — К. : Вид. центр «Академія», 2000. — Т.1. – 864 с.

Експерти про антикризовий маркетинг // Маркетинг і реклама. – 2009. - №2. – С. 14 – 22.

Жукова Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 14 - 18.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” №784-XIV від 30 червня 1999 року // www.rada.kiev.ua.

Зарубина Т. Экстренная пресс-конференция: Антикризисный PR// Антикризисный менеджмент. - 2004. - № 2. - С. 35 - 38.

Іванюта С.М. Антикризове управління : навчальний посібник. - К. : ЦУЛ, 2007. - 288 с.

Кадыев Т. Аутсорсинг и развитие компании: Практика антикризиса// Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 6. - С. 25 - 27.

Класифікація кризових явищ [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://anticriza.ru/rozd-l-pershiy/klasif-kats-ya-krizovikh-yavishch.html

Ключка В.Л. Механізм антикризового державного регулювання галузевих ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 25.00.02 «Державне управління» / В.Л. Ключка. - Донецьк : Донецький державний університет управління, 2006. - 20 с.

Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посібник / О.С. Степура, О.С. Єремєєв, Т.Ю. Пономарьова, М.О. Степура. - К. : Кондор, 2007. - 272 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – С.-Петербург : АО «Коруна», 1994. – 697 с.

Кох Р. Закон Парето, или принцип 80/20: Теория антикризиса// Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 2. - С. 9 - 14.

Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2008. - 366 с.

Лианский М. Реструктуризация предприятий на основе формирования антикризисной стратегии // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 11. - С. 56 - 63.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник. - К. : КНТЕУ, 2005. - 824 с.

Маркетинг для магістрів: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 С.

Мельник Ю.М. Вибір маркетингових інструментів на основі матриці позиціонування "стадія життєвого циклу товару – ціна – стадія кризи" / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник // Вісник Сумського національного університету : Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. - № 6/1. – С. 133-139.

Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. - С. 505 - 516.

Мельник Ю.М. Механізм маркетингового антикризового управління підприємством / О.А. Біловодська, Ю.М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 6, Т. 4. – С. 105-108.

Мельник Ю.М. Роль та значення маркетингових інструментів в антикризовому управлінні підприємством / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 8-9.

Мельник Ю.М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління / Ю.М. Мельник // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. - С. 272 – 274.

Мороз О.В., Шварц І.В., Лазарчук О.В. Категорія «антикризовий потенціал підприємства» в процесі аналізу ефективності функціонування машинобудівних підприємств// Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 9-12.

Несмеева А. Антикризисный менеджмент.О чем собственно речь?// Антикризисный менеджмент. - 2007. - №1. - 2007. - С. 2-4.

Ротовский А. Позиционирование имиджа и деловой репутации: антикризисный PR// Антикризисный менеджмент. - 2004. - № 6. - С. 43 - 47.

Скібицький О.М. Антикризовий менеджмент : навчальний посібник / О.М. Скібицький. - К. : ЦУЛ, 2009. - 568 с.

Скрипник Н.Є. Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 2008. - 20 с.

Стратегия и тактика антикризисного управления / под ред. А.П. Градова и Б.И.Кузина. – СПб. : Спец. литература, 1996. – 510 с.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія /О.О. Терещенко. – К. : Вид-во КНЕУ, 2004. – 268 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.

Україна. Президент. Положення про Антикризовий центр: Указ, 18 березня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 12. - С. 93 - 95.

Хворост А.В. Практические вопросы антикризисного управления// Вісник Сумського державного університету. - 1999. - 3(14). – С. 191-194.

Цлаф В. Типы антикризисных процессов: и варианты действий в кризисных ситуациях// Антикризисный менеджмент. - 2007. - № 10. - С. 10-14.

Чернявский А. Классификация и цикличность кризисных явлений и ситуаций // Персонал. – 1998. – № 6. -С. 14-15.

Чернявский А.Д. Антикризисное управление: учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000. – 208 с.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / [З.Є. Шершньова,  В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева]; за заг. ред. З. Є. Шершньової. - К. : КНЕУ, 2007. - 680 с.

Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. - К. : Знання, 2007. - 335 с.

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: в 4 т. / под ред. А.М. Румянцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1975. – Т.2. – 560 с.

Юн Г.Б. Методология антикризисного управления: учеб.- практ. пособие. – М. : Дело, 2004. – 432 с.