4.3 Ревізія маркетингу

 

Весь перелік робіт зі стратегічного контролю прийнято називати ревізією маркетингу, що означає комплексне, системне, неупереджене й регулярне дослідження маркетингового середо­вища фірми (або організаційної одиниці), її завдань, стратегій та оперативної діяльності з метою виявлення проблем і можливостей, що відкриваються, та розроблення рекомендацій щодо плану дій з удосконалювання маркетингової діяльності. План ревізії маркетингу наведено у табл. 4.2.

 

Таблиця 4.2 – Складові плану ревізії маркетингу [15]

 

 

Таким чином, у межах ревізії маркетингу:

проводиться детальний аналіз зовнішнього середовища підприємства, його завдань і цілей, які повинні відображати загальну спрямованість її діяльності;

перевіряється правильність оцінки внутрішніх можливостей (причому внесені поправки дозволяють у цілому переглянути маркетингові можливості підприємства, що визначаються як пересі­кання його цілей, внутрішніх ресурсів і ринкових можливостей);

перевіряється якість цільових ринків, у ході якого з самого початку вивчається попит на продукцію підприємства, проводиться аналіз сегментації рин­ку, здійснюється оцінка відбору цільових сегментів і правильнос­ті позиціонування окремих продуктів на ринку;

аналізується якість системи планування, яка спрямована на перевірку відповідності вибраної генеральної стратегії фірми її цілям, ринковій ситуації, що скла­лася, а також необхідно звернути особливу увагу на процес розроблення дій, які мають повністю узгоджуватися зі стратегією і бути своєрідним путівником для просування фірми до стратегічних цілей;

оцінюється якість планування окремих складових комплексу марке­тингу тощо.

 

Примітка. Результатом аналізу продуктової стратегії фірми має ста­ти розроблення заходів щодо оптимізації низки пропонованих послуг, створення продуктів-новинок. Ревізія ці­нової стратегії дає змогу об'єктивно поглянути на політику фі­рми у сфері ціноутворення, виявити ступінь її відповідності за­гальній стратегії маркетингу. Аналіз стратегії у сфері систем доставки має вирішувати проблему вибору оптимального мето­ду доведення послуг до споживача. Оцінка комплексу стимулю­вання дає можливість проконтролювати стратегію фірми щодо окремих її елементів, у тому числі й з погляду оптимальності їх бюджетів.