2.1 Організація та її середовище: роль людського фактора

 

Кожна навчальна дисципліна має свої об'єкт і предмет вивчення, які відбиваються в опорних або ключових поняттях.

У менеджменті персоналу такими ключовими поняттями є:

- організація;

- персонал;

- менеджмент.

Перше ключове слово – «організація». Академічний словник української мови зафіксував активне вживання слова “організація” в 4-х різних значеннях.

1) Дія із значенням: організувати, організуватися; організовувати, організовуватися. Якщо дія триває тривалий час і виконується групою людей, то вона є процесом організації чогось, впорядкування, устрою (організація роботи, організація діяльності, організація управління і т.п.).

2) Об'єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, цілей, програми дій (Організація Об'єднаних Націй, профспілкова організація). У теорії менеджменту прийнято для зручності будь-яку юридичну особу (підприємство, банк, навчальний заклад, лікувальна установа і т.п.) називати організацією. Отже, під організацією розуміється соціальний інститут, створений на основі спільності інтересів, як правило, економічних, політичних.

3) Особливості будови чого-небудь, структура. (Приклад: “Від вищих клітинних рослин водорості відрізняються більш простою організацією).

4) Фізичні і психічні особливості окремої особи (душевна організація людини).

У менеджменті персоналу об'єктом вивчення є організація в другому значенні цього слова, тобто як соціальний інститут у всіх його проявах, але в основному у сфері економіки. Об'єктом навчальної дисципліни виступають так само структурні підрозділи організацій і їх персонал, окремий працівник як посадовець і як особа.

Для того, щоб певна спільнота вважалась, організацією вона повинна відповідати кільком обов'язковим вимогам:

наявність щонайменше двох осіб у групі;

наявність принаймні однієї мети, яка б сприймалась як загаль­на для всіх членів даної групи;

наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб до­сягти бажаної для всіх мети.

Поєднавши зазначені три вимоги можна запропонувати таке визначення: «Організація» - це група людей різної чисельності й кваліфікації, діяльність яких координується для досягнення однієї або кількох цілей».

Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих еле­ментів, які утворюють цілісне об'єднання, що має властивості, відмінні від властивостей її складових.

Організація – це форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах позаособистих стосунків. 

Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень.

 

Рисунок 2.1 - Поняття середовища організації 

Організація перебуває під постійним тиском окремих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Організація становить взаємодію таких основних елементів, як цілі, структури, завдання, технології, люди, а також оточення – політичне, економічне, культурне, ринкове, до якого вона повинна пристосуватися.

Внутрішнє середовище організації – це сукупність компонентів, пов’язаних між собою за допомогою певних структур у межах організації.

До основних змінних внутрішнього середовища організації належать: цілі, завдання, структури, технології, люди. Цілі організації – це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти група, працюючи разом. Завдання організації – це передбачена робота, серія робіт або частина її, яка повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом у заздалегідь обумовлені строки.

Люди організації – це персонал зі своїми попитами, характерами та переживаннями, або центральний фактор будь-якої організації. В організації люди доповнюють один одного, що робить їх сильнішими у боротьбі за виживання. Без об’єднання в організації, найпримітивнішими із яких були первісні племена, людський рід не зміг би вижити і створити цивілізацію.

Лі Яккока в книзі "Кар'єра менеджера" писав, що всі господарські операції можна в кінцевому підсумку позначити трьома словами: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди. Якщо у вас немає надійної команди, то із інших факторів мало що вдасться зробити. Для менеджера проблема активізації "людського фактора" - одна з основних.

Стрижнем внутрішнього середовища є людські ресурси підприємства, зокрема, їхні професійні якості. Персонал – ось те, що має в першу чергу відрізняти підприємство від його конкурентів. Якість продукції залежить від того, хто і як робить цю продукцію, від того, яке ставлення до праці, до свого підприємства склалося у його працівників.

Люди, що працюють в організаціях, поводять себе у суспільстві і на роботі по-різному, залежно від складного поєднання індивідуальних рис, особливостей організаційного оточення та обставин зовнішнього середовища. Дуже часто наявність індивідуальних рис, що у своїй сукупності можуть формувати потенційно активного працівника, здатного виконувати роботу з високою продуктивністю і результативністю, не гарантує його активної поведінки у певному організаційному оточенні, яке не заохочує ініціативу і підприємливість.