2.2 Кадрова служба і її функції

 

Робота з кадрами підприємства здійснюється спеціалізованим функціональним підрозділом підприємства — кадровою службою.

Роль кадрової служби в апараті управління підприємством невпинно зростає: постійно виникає необхідність в обґрунтованому підборі, організації навчання, підвищенні кваліфікації, правильній оцінці і вихованні кадрів підприємства.

За статусом служба управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства. Керує діяльністю служби, як правило, директор з кадрів, у підпорядкуванні якого можуть знаходитися ряд відділів, секторів, або груп окремих працівників, утворених за функціональним принципом (відділ кадрів, сектор навчання і розвитку персоналу, група стимулювання і оплати праці, менеджер з комунікацій, інженер з техніки безпеки і т. д.).

До функцій кадрової служби підприємства належать: визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і руху кадрів; організація підбору, розміщення і виховання персоналу; дослідження і аналіз ділових, професійних і особистих якостей працівників підприємства; організація діловодства з роботи з персоналом; оцінка і атестація персоналу підприємства; організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу; формування кадрового резерву, підготовка керівних кадрів і управління просуванням за службою; поліпшення умов роботи і рішення соціальних питань; розвиток мотивації, кар'єри працівників.

Усі види роботи з персоналом у підприємстві пов'язані з функціями кадрової служби, взаємозалежні між собою, мають конкретний науковий і практичний зміст, а також мотивують працю працівників кадрової служби щодо їх виконання.

Робота кадрових служб має свою специфіку відповідно до особливостей керованого об'єкта, що характеризуються профілем його діяльності (виробнича, комерційна, фінансова і т. д.).

Структура кадрової служби може бути різною залежно від специфіки, масштабів діяльності підприємства, стратегії і тактики роботи з персоналом.

Для малого приватного підприємства найбільш характерним є здійснення функцій кадрової служби одним працівником або сполучення посади кадровика з якою-небудь іншою.

У великій виробничій або комерційній структурі виникає необхідність у створенні розгалуженої служби управління персоналом за різними напрямками діяльності в сфері людських ресурсів, що очолюється директором по персоналу або заступником генерального директора.

Діяльність кадрової служби підприємства регламентується Положенням про кадрову службу. Це положення включає такі розділи:

Загальні положення: повинно бути зазначено, що кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління і підлегла керівнику підприємства.

Задачі відділу: вказуються задачі щодо кадрового забезпечення, формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів і зміцнення трудової дисципліни. 

Функції відділу: визначаються, виходячи із встановлених перед ним задач. Типовими основними функціями підрозділу є:

участь у розробленні і реалізації цілей і політики підприємства в галузі управління людськими ресурсами; розроблення і реалізація комплексу планів і програм розвитку персоналу підприємства;

прогнозування і планування потреби в персоналі;

формування резерву кадрів на основі аналізу загальної і додаткової потреби в персоналі і політики планування кар'єри;

організація навчання персоналу із застосуванням методів діагностики і оцінки ефективності персоналу;

забезпечення соціальної рівноваги, впровадження заходів щодо підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату у підприємстві, проведення психологічного тестування персоналу та ін.;

підвищення ефективності роботи персоналу на основі раціоналізації структур і штатів, управління дисципліною;

удосконалення організації оплати і стимулювання працівників підприємства;

забезпечення дотримання норм трудового законодавства в роботі з кадрами;

постійне удосконалення форм і методів управління кадрами на основі впровадження сучасних технологій роботи з персоналом;

здійснення консультування і підготовки рекомендацій керівництву підприємства з питань правомірного захисту від протиправних дій;

здійснення представницьких функцій.

4.      Права відділу: виражаються у повноваженнях начальника відділу кадрів і його працівників, обумовлених посадовими інструкціями, що затверджує керівник підприємства.

Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів й їхньому розвитку. Кадрові служби займають одне із провідних місць в апараті управління державними організаціями й приватними фірмами. Як правило, вони комплектуються досвідченими працівниками, що добре знають всі сторони життя організацій і фірм, завдання й функції їх підрозділів. При цьому особлива увага приділяється їхньому матеріальному становищу: якщо в минулі роки заробітна плата кадрових працівників становила 60% заробітку фахівців з маркетингу, то зараз - 80-85% окладу цієї високооплачуваної категорії управлінського персоналу.

Виконанню ключових функцій підпорядкована структура кадрових служб, до складу якої входять підрозділи, що займаються робочим персоналом, і окремі підрозділи, що забезпечують комплектування керівних кадрів. Останні підпорядковуються безпосередньо одному із статс-секретарів у міністерствах і відомствах або президентові приватної фірми. Саме ці служби виділяють молодих перспективних фахівців, організують їх послідовне переміщення за підрозділами, вирішують питання направлення на навчання. Вони ж здійснюють підбоір кандидатів на керівні посади з сторони.