СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

 

Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. — К.: Праця, 1997. — 190 с.

Kpушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом:    навч. посібник. – К., "Кондор". - 2005. - 308 с.

Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх,    С.О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.

Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.

Управление персоналом: учебник для вузов /под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л.Еремина.— 2-е изд., перераб. и доп.— М: ЮНИТИ, 2002. —386с.

Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация: Учебное пособие для студентов вузов.— 2-е изд., перераб. и доп./ А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова.— М.: «Экзамен», 2005. - 416с.

 

ДОДАТКОВА

 

Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. — М.: Юристъ, 2001. — 496 с.

Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управління персоналом. – К.: Либідь, 2002.

Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: уч. пособие – М.: КНОРУС, 2006.-192 с.

Макаров Д. Balanced Scorecard своими руками// Бизнес. №16. - 18.04.2005.- С.74-78.

Малиш О. Моделювання поведінки підприємства щодо вдосконалення персоналу// Економіст - 2003, № 11. - С. 28-31.

Мурашко М. І. Менеджмент персоналу. – К.: Знання, 2002.

Нортон Д.С., Kaплан Р.С. Организация, ориентированная на стратегию/ пер. с англ.: Oлiмп - Бізнес. 2004. - 392 с.

Основы управления персоналом / под ред. Б. М. Ченкина. – М.: ИНФРА-М, 2000.

Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве. Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 191 с.

Родионова Н.В. Руководство сотрудниками фирмы. – М.: ЮНИТИ-ДИНА, 2002.

Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие. – К.:МАУП, 2002.-832 с.

Навчальне видання

 

 

 

Конспект лекцій

з дисципліни

"Менеджмент персоналу"

 

 

для студентів

спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси "

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск                     В.М. Боронос

 

Редактор                                                 Н.М. Мажуга

 

Комп'ютерне верстання                        К.В. Ілляшенко

 

 

 

 

 

Підп. до друку 07.04.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид.арк. 4,38.

Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання        грн     к.

 

 

Видавець і виготовлювач

 Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                           В.Б. Юскаєв

 

Конспект лекцій

з дисципліни

"Менеджмент персоналу"

 

для студентів

спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси "

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

 

Укладачі:                                                                                             К.В. Ілляшенко

 

                                                                                                             

Відповідальний за випуск                                                   В.М. Боронос

 

В.о. декана факультету економіки

та менеджменту                                                                   О.В. Прокопенко

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010