Вступ

 

У ринкових умовах управління персоналом стає одним із найголовніших факторів забезпечення економічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, тому потребує посиленої уваги й залишається актуальним для всіх суб’єктів господарювання.

Мета викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління персоналом організацій (підприємств, фірм, установ), методів формування та розвитку персоналу.

Підвищенні ролі та значення управління персоналом як ключової компетенції будь-якого підприємства, що забезпечує ефективне його функціонування в довготерміновій перспективі зумовлює необхідність систематизації та аналізу як вітчизняних, так і зарубіжних науково-практичних досліджень у цій сфері, результатом проведення яких стало видання даних методичних вказівок.

Предметом дисципліни «Управління персоналом» виступає сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників. Метою навчальної дисципліни «Управління персоналом» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств.

Завдання викладання дисципліни:

сприяння розумінню суті та соціальної значущості професії менеджера з людських ресурсів; місця і ролі курсу в системі менеджменту та формуванні якостей менеджера з людських ресурсів;

розвиток здібностей, що дозволяють менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку й ефективності використання їх кадрового потенціалу;

формувати знання методологічних основ управління персоналом і навики використання соціально-психологічних методів управління.

Зміст курсу – принципи та методи управління персоналом, теоретичні та практичні проблеми функціонування систем управління персоналом, шляхи реалізації кадрової політики, вибір максимально ефективної технології управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективне управління персоналом з метою повного використання можливостей людини до праці, зокрема: основні поняття управління персоналом; методологічні основи управління персоналом; еволюцію підходів в управлінні персоналом; методи управління персоналом; організаційні та психологічні аспекти управління людськими ресурсами; основи планування кадрової роботи в організації; методи підбору та відбору кадрів; методи оцінки та навчання персоналу; управління системами компенсації та розвитку кар’єри співробітників організації; основи кадрового діловодства.