Додаток В

(обов’язковий)

 

  

 Рисунок В.1 - Функція рельєфу у випадку ізольованої перешкоди - бугор, западина, уступ

 

 

 

 

 

Рисунок В.3 – Залежність значення коефіцієнта Зх від співвідношення  Х / Хм

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

до практичних занять з дисципліни

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 0401  “Екологія

 та збалансоване природокористування”

усіх форм навчання

 

 

Розділ 2  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення атмосферного повітря”

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск                 Л.Д. Пляцук

Редактор   Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання  О.О. Рибалова

 

 

 

 

 

Формат 60х84/16.    Ум. друк. арк.   Тираж  80 пр.  Зам. №

 

 

 

 

 

Видавець і виготлвлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми,  40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ дозволяю

на підставі “Єдиних правил”, п. 2.6.14

Заступник першого проректора-начальник

організаційно-методичного управління                       В.Б.Юскаєв

 

 

2715  ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 0401  “Екологія

 та збалансоване природокористування”

усіх форм навчання

 

Розділ 2  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення атмосферного повітря”

 

Усі цитати, цифровий та фактичний

матеріал,  бібліографічні   відомості                           

перевірені, запис одиниць відповідає

стандартам                                        

 

Укладач                                                                           О.О. Рибалов

Відповідальний за випуск                                      Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету                 О.Г. Гусак

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

 

 

 

 

 

О.О. РИБАЛОВ

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

 

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

 

 

Розділ 2  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення атмосферного повітря”