ВИСНОВКИ

 

Сучасний рівень інформаційно-методичної бази моделювання і прогнозування стану, зокрема атмосфери, дозволяє на досить високому науковому рівні досліджувати та оцінювати екологічний стан атмосфери, процеси поширення домішок в атмосфері в зоні викидів, процеси формування рівня концентрації домішок в атмосфері, рівня забруднення атмосферного повітря, факторів впливу на рівень забруднення атмосфери та впливу забрудненого повітряного басейну на живі організми і господарські об'єкти.

 Успішне розв'язання цих задач багато в чому залежить від рівня фаховості спеціаліста, його знань та уміння використати багатий арсенал методик, моделей та інформаційно-методичної бази моделювання. У цьому процесі першочергову допомогу йому можуть надати базові поняття теорії систем і системного аналізу.

Основні теоретичні положення курсу моделювання стану атмосфери мають стати у пригоді в питаннях дослідження джерел забруднення повітря, поширення поля забруднення, факторів впливу на стан забруднення атмосфери. Особливо вони будуть корисні для оцінки рівня концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі повітря та якості атмосферного повітря.

Важливим моментом у цілому необхідно вважати можливість ранжувати стан атмосфери перш за все промислових міст і регіонів, досліджувати динаміку процесів у часі і в просторі за допомогою розглянутих локальних моделей прогнозування процесів забруднення приземного шару атмосферного повітря.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

1     Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат,  1985.

2   Галямин Е.П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении.  –Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 

3    Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирпичный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – К.: Либідь, 1992.

4      Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии.      –М.: Высшая школа, 1999.

5  Марчук Г.И. Математические модели в проблеме окружающей среды. – М., 1982.

6   Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных  веществ,  содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет.  – Л., 1987.

7      Реймерс Н.Ф.   Природопользование: Словарь – справочник. – М., 1990.

8      Рибалов О.О.  Конспект  лекцій  з  курсу  “Моделювання  та  прогнозування   стану   навколишнього   середовища”. – Суми:  Вид-во  СумДУ,  2000.

9      Рибалов О.О.  Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання  та  прогнозування   стану   навколишнього   середовища”.  Розділ 1.  – Суми: Вид-во  СумДУ,  2008.

10   Рибалов О.О. Природокористування:  Стислий  словник-довідник.  - Суми: Вид-во СумДУ,   2004. 

11   Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка, 1994.