1 Поняття виробничої потужності та її вимірники

 

Під виробничою потужністю підприємства розуміється найбільш можливий річний випуск продукції в номенклатурі і асортименті, встановлений планом, за умови повного використання виробничого устаткування і площ на основі застосування прогресивної технології і найраціональніших методів організації праці і виробництва.

Планова виробнича потужність розраховується на певний плановий період.

Проектна потужність підприємства – задана величина обсягу випуску продукції, яка береться як базовий показник для проектування підприємства, що будується або реконструюється.

Виробнича потужність визначається за потужністю провідних підрозділів (цех, ділянка, група устаткування) з урахуванням заходів, спрямованих на ліквідацію «вузьких місць».

Провідний підрозділ – це підрозділ, в якому виконуються основні технологічні операції з виготовлення продукції, де витрачається найбільша частка живої праці і зосереджена більшість основних фондів даного підрозділу.

«Вузьке місце» – невідповідність потужностей окремих цехів, ділянок, групи устаткування потужностям відповідних підрозділів, де встановлена потужність всього підприємства.

Для планових розрахунків користуються показником середньорічної потужності, який обчислюється таким чином:

 

                                               (3.1)

 

де  Мвх – вхідна потужність, грн;

Мвв – потужність, що вводиться, грн;

Тв – період використання потужностей, що вводяться (від введення в експлуатацію до кінця року), міс;

Мвиб – потужність, що вибуває, грн;

Тнв – період, протягом якого потужності, що вибули, не використовувалися (від вибуття до кінця року), міс.

Виробнича потужність М кожного верстата або групи робочих місць, що виконують дану операцію з обробки окремої деталі, визначається за формулою

 

                                                                                              (3.2)

 

де  Фд – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, хв;

Сj – кількість одиниць устаткування в групі j, шт;

tпрj – прогресивна трудомісткість обробки одного комплекту деталей на устаткуванні j, хв.