Питання 1. Інформація: сутність, класифікація

Інформація — відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують ступінь невизначеності, неповноту знань про них.

При роботі з інформацією завжди є її джерело і споживач (одержувач). Шляхи і процеси, що забезпечують передачу повідомлень від джерела інформації до її споживача, називаються інформаційними комунікаціями.

Одним з найважливіших різновидів інформації є інформація економічна. Її відмінна риса — зв'язок із процесами управління колективами людей, організацією. Економічна інформація супроводжує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Значна частина її пов'язана із суспільним виробництвом і може бути названа виробничою інформацією.

Економічна інформація — сукупність відомостей, що відображають соціально-економічні процеси, яка слугує для управління цими процесами і колективами людей у виробничій і невиробничій сферах.

Управлінська інформація – це сукупність відомостей про поточний та бажаний стан системи управління, про процеси, які відбуваються усередині фірми і в її оточенні, а також про ступінь виконання управлінських рішень.

Інформація є своєрідним виробничим ресурсом, а управління - процесом отримання і обробки інформації, видачі команд управління.

Класифікація інформації:

За місцем виникнення:

вхідна;

вихідна;

внутрішня;

зовнішня;

За стабільністю:

змінна;

постійна;

Змінна інформація відображає фактичні кількісні і якісні характеристики виробничо-господарської діяльності фірми. Вона може змінюватися для кожного випадку як за призначенням, так і за кількістю. Наприклад, кількість проведеної продукції за зміну, щотижневі витрати на доставку сировини, кількість справних верстатів і тому подібне.

Постійна (умовно-постійна) інформація — це незмінна і багато разів використовувана впродовж тривалого періоду часу інформація. Постійна інформація може бути довідковою, нормативною, плановою.

За стадією обробки:

первинна;

вторинна;

проміжна;

результатна;

За стадією обробки інформація може бути первинною, вторинною, проміжною, результатною.

Первинна інформація — це інформація, яка виникає безпосередньо в процесі діяльності об'єкта і реєструється на початковій стадії.

Вторинна інформація — це інформація, яка виходить в результаті обробки первинної інформації і може бути проміжною і результатною.

Проміжна інформація використовується як початкові дані для подальших розрахунків.

Результатна інформація виходить у процесі обробки первинної і проміжної інформації і використовується для розроблення управлінських рішень.

За способом відображення:

текстова;

графічна;

 

За функцією управління:

планова;

нормативно-довідкова;

облікова;

довідкова.

За призначенням:

одноцільова –  пов'язана з вирішенням однієї конкретної проблеми;

багатоцільова – використовується при вирішенні декількох різноманітних проблем;

За повнотою –

часткова

та комплексна – дає всебічно вичерпні відомості про об'єкт і можливість безпосередньо ухвалювати будь-які рішення.

За ступенем надійності –

достовірна і імовірнісна;

За віком –

застаріла; своєчасна; попереджувальна.

 За способом передачі і поширення залежно від виду носія – папір, магнітні стрічки, фото-, кіноплівки, дискети, канали зв'язку, преса, ТБ, Інтернет і так далі

 За джерелом:

довідкова – умовно-постійна, до неї належать директивна, законодавча, правова інформація.

науково-технічна, в якій є дані про нові наукові розробки прогресивної технології.

економічна інформація, що включає нормативні дані, дані техніко-економічного планування, фінансові плани, всі види облікової і звітної інформації, статистичні дані, дані економічного аналізу.

знання і досвід, накопичені людиною, – оперативно-виробнича інформація (змінна інформація).