Питання 1. Поняття "ефект" та "ефективність управління".

Ефективність у широкому значенні цього слова означає співвідношення між результатом (ефектом) та витратами.

Під ефектом розуміють результат зусиль або заходів. У вузькому контексті ефектом вважають результат виробничої діяльності.

Ефективність виробництва – 1) співвідношення ефекту виробництва з обсягом залучених ресурсів, що задіяні у одержанні даного ефекту; 2) ступінь оптимальності використання ресурсів організації, ступінь досягнення загальних та окремих результатів діяльності організації.

Поняття „ефективність” можна класифікувати за такими критеріями:

1. За сферою використання:

загальна (підприємства у цілому);

локальна (окремі стадії виробництва, розподілу і т.д.);

часткова ефективність (ефективність використання окремих ресурсів).

2. За рівнем виробництва розрізняють:

макро-;

мікроекономічну ефективність.

3. За об’єктами:

ефективність діючого виробництва;

ефективність капіталовкладень;

ефективність розвитку науки і техніки;

зовнішньоекономічної діяльності;

охорони навколишнього середовища (або екологічну ефективність) і т.д.

4. За призначенням та методами розрахунку:

абсолютну (характеризує загальний ефект або віддачу від використання ресурсів та затрат);

порівняльну ефективність (характеризує економічні переваги одного варіанта над іншими стосовно раціонального використання ресурсів та затрат.

Економічна ефективність управлінської роботи є більш вузьким поняттям та означає економію живої та уречевленої праці, отриману у сфері управління матеріальним та нематеріальним виробництвом за рахунок оптимізації та раціоналізації управлінської діяльності.

У загальному вигляді ефективність управлінської роботи можна представити у такий спосіб:

.               (9.1)

У результаті вдосконалення системи управління підприємства отримують економічний і соціальний ефекти: збільшується обсяг виробництва, забезпечується ритмічність роботи підприємства, досягається економія живої і уречевленої праці, підвищується якість продукції, полегшується і змінюється характер праці, зростає задоволеність працею, скорочується плинність кадрів. Проте не всі елементи економічного і соціального ефекту мають кількісне вираження. Це ускладнює оцінку ефективності управління. При цьому слід враховувати не тільки кількісні, а й якісні показники.

До показників, що характеризують працю у сфері управління, відносять: зниження трудомісткості обробки управлінської інформації; скорочення управлінського персоналу, термінів обробки інформації; скорочення втрат робочого часу управлінського персоналу за рахунок поліпшення організації праці; механізації й автоматизації трудомістких операцій у сфері управління. Це показники, які кількісно вимірюються. Такі показники у сфері управління, як підвищення кваліфікації управлінського персоналу, якості роботи, поліпшення умов праці, обґрунтованість управлінських рішень, культура управління й інші, не вимірюються чи взагалі вимірюються неповно.

У сфері впливу управлінської праці на виробництво показниками, які кількісно вимірювані, є: приріст прибутку; збільшення обсягів реалізації продукції; зростання продуктивності праці; зниження фондомісткості; збільшення фондовіддачі; прискорення оборотності обігових коштів; збільшення рентабельності виробництва; зменшення невиробничих витрат; зниження трудомісткості продукції; зменшення обсягів незавершеного виробництва; зниження собівартості продукції; економія заробітної плати; зменшення втрат робочого часу; підвищення якості продукції; підвищення кваліфікації виробничого персоналу; зростання технічного рівня оснащення виробництва тощо.

На практиці для оцінки ефективності системи управління найчастіше використовують три групи показників:

1) загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства — валова продукція в динаміці, вихід валової продукції на одного працівника, фондовіддача, прибуток на одного працівника, рентабельність виробництва тощо;

2) показники продуктивності управлінської праці — виробництво валової продукції на одного управлінського працівника або на 1 людино-день, затрачений в управлінні, вихід валової продукції на 1 грн витрат на управління, сума прибутку на 1 людино-день, затрачений в управлінні, тощо;

3) показники економічності апарату управління - питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих і загальному фонді оплати праці, питома вага витрат на управління в собівартості продукції тощо.

Для визначення ефективності роботи кожного структурного підрозділу використовують дані про виконання конкретних завдань і рівень досягнення поставлених перед ними цілей.