Питання 3. Методика розрахунку ефекту та ефективності управлінської праці та удосконалення системи управління

Оскільки процес управління виробництвом впливає на всю багатосторонню діяльність підприємства, то це дає можливість визначити вплив управлінської роботи на велику кількість показників виробничої діяльності. При цьому ефективність його зводиться до економії, що отримується від впливу управлінського персоналу на виробничу діяльність підприємства, яка порівнюється з витратами на управління.

Економічна ефективність управлінської роботи (Еуп) (у розрахунку за рік) визначається за формулою:

                (9.4)

де Ее — економічний ефект;

Вy — сумарні річні витрати на управління.

Ефективність управлінської роботи виражається показниками виробничої діяльності підприємства. Загальний вигляд формули буде такий:

                (9.5)

де Еупі — економічна ефективність управління за і-м показником підприємства;

Пi — результат роботи підприємства за і-м показником.

Річні витрати на управління складаються із заробітної плати ІТР і службовців, витрат на матеріали, витрат на експлуатацію засобів оргтехніки і ЕОМ, накладних і одноразових витрат (придбання управлінської техніки і устаткування, фінансування оргпроектів і так далі).

Загальні річні витрати на управління виробництвом

                (9.6)

де Вy - зведені сумарні витрати на управління; Впот — річні поточні витрати; Еn — нормативний коефіцієнт ефективності; Вод - одноразові витрати.

Річні поточні витрати визначаємо за формулою:

                (9.7)

де Впот — річні поточні витрати;

Вм — витрати на матеріали для потреб управління;

Взп — витрати на заробітну плату управлінського персоналу;

а — коефіцієнт накладних та інших витрат.

Накладні витрати складаються з витрат на відрядження, обслуговування та утримування транспорту, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, охорону праці і т.п.

Одноразові витрати (Вод) визначаються за такою формулою:

                (9.8)

де Втех - сумарні витрати на техніку, яка закуповується для управління; ВНДР - витрати на проведення науково-дослідних робіт, організаційне проектування, розроблення заходів щодо удосконалення роботи управління.

Як окремий випадок економічну ефективність управлінського персоналу слід оцінювати і за приростом прибутку:

                (9.9)

де Еу— економічна ефективність управлінського персоналу; Ерікпр — річна економія за рахунок приросту прибутку; Ву - сумарні річні витрати на управління.

При цьому Ерікпр визначається так:

                (9.10)

де О1, О2 — річний обсяг реалізованої продукції відповідно до і після заходів із вдосконалення системи управління;

C1, C2 — витрати на гривню реалізованої продукції (собівартість) відповідно до і після заходів із вдосконалення системи управління;

П1 — прибуток від реалізованої продукції до впровадження заходів із вдосконалення системи управління.

Економію можна визначити і в самій сфері управління. Тут на неї впливають такі фактори, як зниження трудовитрат управлінського персоналу, умовне вивільнення працівників, скорочення втрат робочого часу. Економічний ефект від зниження трудомісткості обробки інформації обчислюється за формулою:

                (9.11)

де Еiтр — економічний ефект від зниження трудомісткості i-ї управлінської процедури;

Т1, Т2— трудомісткість i-ї управлінської процедури (операції) до і після раціоналізації робіт, людино-день;

S — середня річна вартість людино-дня управлінського персоналу;

n — число процедур (операцій).

Поліпшення структури апарату управління підприємством, механізація і автоматизація - найважливіші напрями в його роботі. Ефективність у даному випадку розраховується таким чином:

                (9.12)

де Еч— економія витрат за рахунок умовного вивільнення працівників; Ф1, Ф2 — фонд робочого часу в середньому на одного працюючого відповідно до і після раціоналізації, годин;

Ч — чисельність працюючих до раціоналізації, осіб;

S' — середньорічна заробітна плата одного працівника.

Економія від скорочення втрат робочого часу і непродуктивних витрат управлінського персоналу визначається за такою формулою:

                (9.13)

де Есв — економія за рахунок скорочення втрат робочого часу; З - скорочені втрати і непродуктивні витрати часу впродовж робочого дня, годин;

Ч — чисельність працівників, які скоротили втрати і непродуктивні витрати, осіб;

Ф — річний фонд робочого часу одного працівника управління, днів;

S — середньорічна вартість однієї людино-години працівника управління, грн.

Ефективність управлінської роботи можна визначити і за такими показниками, як кількість виробленої продукції на одного працівника апарату управління і величина співвідношення витрат на виробництво і управління.

                (9.14)

де Еуп — ефективність управлінського персоналу;

Отп — річний обсяг товарної (валової) продукції;

Чу — середньооблікова чисельність управлінського персоналу, осіб.

Таким чином, економічну ефективність управлінської роботи можна визначити щодо будь-якого з великої кількості показників виробничої діяльності, але жоден з них не дозволяє оцінювати ефективність управління в цілому.

Як узагальнюючий критерій економічної ефективності підприємства може виступати функція обмеженого числа найважливіших показників. Він (критерій) може бути виражений у такому вигляді:

,               (9.15)

де W— узагальнений критерій економічної ефективності фірми; Пп; Ппр.пр; ПВуп; ПФзп — показники підприємства (приріст прибутку, продуктивність праці, умовно-постійні витрати, фонд заробітної плати).