Питання 2. Характеристика управлінської діяльності, організація управлінської праці

Управлінська робота як різновид розумової праці характеризується слабкою фізичною енергоємністю і разом з тим високим рівнем використання енергії блоків пам'яті людини і психічною напруженістю. Тому треба більше уваги приділяти умовам, в яких відбувається процес управлінської роботи, механізувати й автоматизувати її процеси.

Особливістю роботи менеджерів є її специфічно виражений творчий характер, пов'язаний з постійним пошуком і розв'язанням задач (які не завжди можуть мати однозначний розв'язок), керуючись тільки досвідом. Роботі менеджерів властивий імовірнісний характер: важко установити не лише терміни виконання конкретних задач, але і результати роботи.

Під організацією управлінської роботи розуміють порядок, правила службової поведінки в апараті управління, які спрямовані на виконання поточних і перспективних задач керівниками, фахівцями й іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи.

В основі організації управлінської роботи лежать поділ і кооперація праці.

Під поділом праці розуміють диференціацію і спеціалізацію трудової діяльності, що приводить до відокремлення різних її видів, якщо окремі групи управлінських працівників зайняті різною діяльністю, спрямованою на досягнення загальної мети.

Під час організації управлінської роботи застосовують три напрямки його розподілу: функціональний, технологічний і кваліфікаційний.

Функціональний поділ праці полягає в закріпленні конкретних функцій управління за підрозділами чи окремими працівниками.

Технологічний поділ праці - це спеціалізація працівників відповідно до трьох груп робіт:

1. Керівництво структурним підрозділом, прийняття рішень на основі інформації при здійсненні робіт відповідно до визначеної функції.

2. Обробка інформації, що надходить як від об'єкта керування, так і з інших джерел, і створення комплексу документації, необхідної для здійснення функцій менеджменту.

3. Оформлення документації, її пересилання, збереження, облік, сортування й ін.

Цим трьом видам робіт чи видам діяльності відповідають і три категорії працівників: керівники, фахівці, інші працівники апарату управління.

Кваліфікаційний поділ праці — це такий поділ праці, при якому співробітники виконують різну роботу, що відповідає їх кваліфікації і досвіду. Так, заступники керівника можуть відповідати за роботу різних структурних підрозділів виробничого й управлінського напрямків.

Кооперація роботи — це форма організації роботи, що передбачає загальну участь багатьох працівників і забезпечує узгодження та координацію колективних дій в одному й тому ж управлінському процесі.

Види діяльності менеджера можна розмежувати за такими характеристиками:

За змістом: комплексні, економічні, комерційні, технічні, кадрові, технологічні і т.д.

За характером ініціативи: з власної ініціативи, з ініціативи підлеглих, із зовнішньої ініціативи.

За періодом: перспективні, поточні.

За предметом діяльності: робота з фіксованою інформацією, ділові контакти.

За періодичністю повторення: регулярні і нерегулярні.

За фіксованістю у часі: жорстко фіксовані, такі, що мають певні рамки часу.

За терміновістю: термінові і нетермінові.

За важливістю: важливі і менш важливі.