2.2. Сучасний стан оперативного управління бюджетом України

 

Під оперативним управлінням фінансами слід розуміти комплекс заходів, які проводяться на основі оперативного аналізу конкретної фінансової ситуації з метою досягнення максимального результату при мінімальних витратах шляхом зміни фінансових відносин та маневрування фінансовими ресурсами.

Сучасний стан оперативного управління бюджетом не може бути розглянутий без чіткого розуміння тієї системи органів державної влади, які беруть безпосередню участь у цьому процесі. Якщо загальне управління здійснюється Верховною Радою України і Кабінетом міністрів України, то система оперативного управління бюджетом, яка полягає у вирішення таких питань, як облік, аналіз, контроль, бюджетне регулювання та виконання бюджету, покладено на Міністерство фінансів України.

Згідно із Положенням про Міністерство фінансів України цей орган у сфері оперативного управління державним бюджетом виконує такі функції:

визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, загальний рівень доходів і видатків бюджету, обсяг його фінансування для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України;

готує проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

готує пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України;

розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і строк їх подання;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

координує у межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів;

прогнозує на поточний період і на перспективу податкові надходження до бюджету, готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення державних витрат.

Безпосереднє виконання державного бюджету здійснює Державна казначейська служба України, що виконує роль урядового органу державного управління при Міністерстві фінансів України. При цьому головною метою його діяльності є вирішення комплексу завдань, пов’язаних із виконанням державного бюджету – від контролю за надходженням фінансових ресурсів у вигляді доходів до їх проходження через відповідні фінансові установи безпосереднім розпорядникам бюджетних коштів.

Серед основних функціональних обов’язків, які виконує казначейська служба, слід відзначити:

розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів;

управління наявними фінансовими ресурсами;

розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів;

беззаперечне списання коштів із рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ;

взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому порядку;

ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складання звітності про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подання звітності до органів законодавчої та виконавчої влади;

здійснення контрольних функцій щодо учасників бюджетного процесу в межах повноважень.

Державна фінансова інспекція України є центральним органом виконавчої влади, в основу діяльності якого покладено здійснення державного фінансового контролю. У сфері бюджетного управління ним здійснюються перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, про авансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються у розпорядженні суб'єкта господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

Ще одним органом контролю за організацією бюджетного процесу, який підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України, є Рахункова палата України. Її головне завдання – здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням. Відповідно до цього Рахунковою палатою України виконуються такі функції:

контроль за виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм у частині, що стосується використання коштів Державного бюджету;

контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державною казначейською службою України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету України;

розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України.

Крім органів, що контролюють видаткову частину бюджету в Україні, створено систему органів державної податкової служби, головною метою яких є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством. Для боротьби з податковими порушеннями, а отже, тими суб’єктами, діяльність яких може бути класифікована яка така, що не дозволяє проводити необхідне наповнення бюджету, створено податкову міліцію. Вона здійснює розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів, а також запобігає злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У загальному вигляді систему органів оперативного управління бюджетом можна зобразити таким чином, як це показано на рис. 2.13.

 

 

 

З нашої точки зору, найбільш повною характеристикою стану оперативного управління бюджетом буде досягнено результатів його виконання, а саме порівняння запланованих показників із фактичними. Аналіз проведемо за період 2003–2009 рр., при             цьому логічно розіб’ємо його на дві частини: докризовий період               (2003–2006 рр.) і період часів світової фінансової кризи                   (2007–2009 рр.). Як фактичні дані будемо використовувати висновки Рахункової палати України за відповідні роки, а також планові показники доходів і видатків державних бюджетів за відповідні роки.

Проаналізуємо стан виконання дохідної частини Державного бюджету України. Загальне відхилення фактичних показників від планових показано на рис. 2.14.

 

У цілому наведений графік свідчить про певну відповідність планових показників фактично досягнутим. Але у 2004 і 2008 рр. перевищення планових показників становило майже 108%, у 2003 р. – 103,5%, а в 2006 – 100,7% (див. табл. 2.4–2.7). В інші роки спостерігалося невиконання плану по доходах і особливо суттєвим у цьому є 2009 рік – лише 87,8%. Проблеми 2009 року відомі, а саме: неприйняття проекту бюджету на 2009 рік; фактичне планування бюджету, виходячи із досягнених результатів 2008 року; наявність очевидних проблем розвитку економіки країни.

Таблиця 2.4 – Виконання дохідної частини державного бюджету України в умовах розвитку економіки (2003–2006 рр.), млн грн

 

 

Таблиця 2.5 – Виконання дохідної частини Державного бюджету України у часи світової фінансової кризи (2007–2009 рр.), млн грн