Питання для самоконтролю

Проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні.

Основні причини виникнення і зростання державного боргу.

Недоліки податкової системи та фіскальної політики держави.

Фактори, які обумовлюють проблеми місцевих бюджетів.

Тінізація економіки, її вплив на організацію бюджетного процесу в Україні.

Проблеми невизначеності сутності програмно - цільового методу формування бюджету.

Оперативне управління бюджетом і його основні функції.

Система функціонування органів оперативного управління бюджетом України.

Структура податкових надходжень і їх вплив на організацію бюджетного процесу.

Основні форми фінансового контролю.

Головні дестабілізуючі фактори світової фінансової системи.

Процес глобалізації і суперечності державного регулювання економічної політики.

ОВДП і їх вплив на бюджетну політику в Україні.

Проблеми взаємовідносин центральних і місцевих бюджетів.

 

Список використаної літератури

1. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua.

2. Звіт Міністерства фінансів України «Про виконання Державного бюджету України за 2009 рік у розрізі економічної класифікації видат-ків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/ control/publish/article/main?art_id=244334&cat_id=244333.

3. Ковальчук С. В. Фінанси  : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів : Новий Світ–2000, 2006. – 568 с.

4.Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / за наук. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.

5. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / за ред. І. Я. Чугунова. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 848 с.

6. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця. – К. :              НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

7. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua.

8. Перфілова Н. М. Проектний підхід до управління державними фінансами / Н. М. Перфілова // Математичні машини і системи. – 2009. – № 2. – С. 129–138.

9. Гетманець О. П. Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Гетманець // Форум права. – 2009. –        № 1 – С.105–112. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09gopubp.pdf.

10. Положення про Міністерство фінансів України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006, №1837.

11. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України. Затверджено Указом Президента України від 28.11.2000, №1265/2000.

12. Базилевич В. Д. Державні фінанси. навчальний посібник /                В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик: за заг. ред. В. Д. Базидевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

13. Результати діяльності органів Державної контрольно-ревізійної служби за 2003–2009 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/.

14. Финансовые новости “E-Finance” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-finance.com.ua.

15. Анисимов А. Статистика кризиса и его механизм в России // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – № 6. –  С.106–112; Виссарионов А. Уроки кризиса // Экономист. – 1999. – № 2. – С.15–22; Реддавей П. Корни и последствия российского кризиса // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – С.24–27; Сорос Дж. Криза глобального капiталiзму. Вiдкрите суспiльство пiд загрозою : пер. с англ. – Дж. Сорос. – К. : Основи, 1999. – 259 с.

16. Госбюджет и монетарная политика [Електронний ресурс] // Газета «Дзеркало тижня». – Режим доступа : http://www.zn.ua/projects/banki/ kak-vosstanovit-kreditovanie/69686/.

17. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.bank.gov.ua.