3.3. Показники результативності програм

 

Показники результативності виконання програми – це статистичний індикатор, який містить інформацію про результати виконання програм. Під результатом виконання програм розуміють:

можливість ефективно виконувати свої функції;

безпосередній продукт (товари або послуги);

корисність для суспільства або окремих категорій населення (молоді, пенсіонерів та ін.) від отримання кінцевого продукту;

кількість або вид категорії населення – одержувачів кінцевого продукту;

зміни, до яких може привести реалізація бюджетної програми.

Показники виконання програми пропонуються самими бюджетними установами – виконавцями.

Показники виконання програми повинні будуватися на цілях і завданнях програми та використовувати дані, доступні для учасників бюджетного процесу.

Використання результативних показників видатків бюджету матиме важливе значення для планування бюджетних програм, оскільки дозволить:

чітко показувати віддачу від використаних бюджетних коштів;

підвищити ефективність (співвідношення результатів та витрат) і тривалість програми;

визначати необхідність та відповідність поставленій меті;

 порівнювати бюджетні програми за роками, за подібними установами – в межах одного відомства або між відомствами, з іншими країнами;

 відбирати найбільш ефективні програми при розподілі бюджетних ресурсів.

Підготовка інформації за показниками результативності може бути досить складною, оскільки цю інформацію може бути складно збирати, а у деяких випадках може просто не існувати методів для її збору. Незважаючи на це, інформація за показниками результативності є надзвичайно важливою для того, щоб визначати, чи програми досягають поставлених цілей.

 

Показники результативності групують за такими типами:

показники затрат;

показники продукту (виходу);

показники ефективності;

показники якості (результату) (хоча показники якості можуть бути найбільш складним типом результативних показників, вони є найбільш корисними, оскільки вони зосереджуються на кінцевій меті, для якої існує програма).

Результативні показники групуються за такими типами:

1) показники затрат, або вхідних ресурсів, – визначають обсяги та структуру ресурсів, що вкладаються для виконання бюджетної програми (наприклад, кількість штатних одиниць, кіль­кість установ, кількість обладнання тощо);

2) показники продукту (обсяг виконаних робіт) – визначають показники, необхідні для оцінювання досягнення поставлених цілей. Таким показником може бути, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими завдяки реалізації бюджетної програми (наприклад, кількість студентів, підготовлених спеціалістів, відвідувачів бібліотек і музеїв тощо);

3) показники ефективності – визначають вартість (у грошовому вираженні або в робочих годинах) одиниці продукції або результату. Тобто це витрати ресурсів на одиницю показника продукту (наприклад, кількість студентів на одного викладача, вартість підготовки одного студента тощо);

4) показники якості відображають результати і якість надання послуг. Вони показують досягнення чи корисність, отримані від здійснення заходів бюджетної програми (наприклад, зниження захворюваності на туберкульоз на 2% порівняно з минулим періодом).

Показники результативності програм за деякими функціями наведено у табл. 3.1.

Застосування результативних показників дає можливість провести якісний та кількісний аналізи програми з погляду фінансового забезпечення заходів щодо її реалізації.

Оцінка результативності програм є аналітичним інструментом управління, який дає змогу визначити ефективність використання коштів на виконання бюджетної програми. Чим більше показників результативності, тим краще можна визначити ступінь ефективності використання бюджетних коштів.

Особливо важливим в оцінюванні ефективності виконання програми (співвідношення витрат і продукту) є вчасне отримання всієї необхідної інформації про виконання програми. Оцінювання результативності програм може сприяти визначенню пріоритетів у діяльності міністерства чи відомства, щоб здійснювати ефективне управління ним. Причому важливо дослідити діяльність та результати програми в цілому, а не просто її кількісні показники або ефективність.

 

Таблиця 3.1 – Показники результативності програм