Питання для самоконтролю

Які основні елементи й переваги програмно-цільового методу

бюджетного планування?

Охарактеризуйте методики складання бюджету.

Що являє собою постатейний бюджет?

Що таке бюджетна програма?

Назвіть і охарактеризуйте етапи системи програмного

планування бюджету.

Які основні елементи  програмно-цільового методу бюджетного

планування?

Визначте переваги та недоліки програмно-цільового методу

бюджетного планування.

Охарактеризуйте складання бюджету «з нуля». У яких випадках

доцільне його застосування?

Стратегічне планування та середньострокове бюджетне

прогнозування як обов’язкові елементи програмно-цільового методу.

Охарактеризуйте показники результативності програм: 

показники ефективності. Наведіть приклади.

Охарактеризуйте показники результативності програм:

показники затрат. Наведіть приклади.

Охарактеризуйте показники результативності програм:

показники продукту. Наведіть приклади.

Охарактеризуйте показники результативності програм:

показники якості. Наведіть приклади.

Які причини неефективності впровадження програмно-

цільового методу управління бюджетом в Україні?

Міжнародний досвід застосування програмно-цільового методу.

 

 

Список використаної літератури

Благун І. Г. Бюджетний менеджмент  / І. Г. Благун,                        Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія, 2006, 2007. –    224 с.

Бюджетний менеджмент / Л. В. Пенкевич, М. А. Зварич,              П. Я. Могиляк, Б. І. Хомічак. – К. : Знання, 2006. – 293 с.

Гапонюк М. А., Яцюта В. П., Буряченко А. Є. та ін. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 175 с.

Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент / Л. Є. Клець. – К. : ЦУЛ, 2007. – 640 с.

Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Посібник для органів місцевого самоврядування / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International. – К., 2005. – 56 с.

Програмно-цільовий метод формування бюджету: навчальний посібник / 3. В. Перун, О. І. Романюк, Н. Н. Товста,           Л. П. Літвінцева, С. Лідс (радник), І. В. Ряшенцева. – К. : Унісерв, 2002.

Федосов В., Опарін В., Сафонова Л., Романенко О. Бюджетний менеджмент : підручник / за ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Федосов В. М., Кондратюк С. Я., Сафонова Л. Д. та ін. Бюджетний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / за заг. ред.            проф. В. Федосова. — К. : КНЕУ, 2005. – 420 с.

Упровадження стратегічного планування в суспільне управління: фактори необхідності та досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://center.uct.ua/distants/courses/ pu02/ htm/p11_07.htm.

Вейн Серск. Група фіскального аналізу при Комiтетi Верховної Ради з питань бюджету. Програмно-цільовий метод складання бюджету: новий для України метод бюджетотворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fisco-inform.com.ua/ download.php?m=an&l=ua&id=46.

Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД). Запровадження Програмно-цільового методу на місцевому рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/ news/412/129122/.

USAID – Реформа місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mbr-ukr.org/.

Програмно-цільовий метод як форма державного впливу на регіональну економічну систему / І. В. Гончаренко // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 95. – С. 116–118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ Kultnar/knp95/ knp95_116-118.pdf.

Таппер Стівен (експерт Проекту «Підтримка ЄС у виконанні Угоди про Партнерство та Співробітництво»). Секторальна бюджетна підтримка, стратегічне планування та програмне                    бюджетування. – Київ, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pca.kiev.ua/Uploads/Files/SBS_Strat_plan_Progr_  Budg_ukr.pdf.