4.1. Сутність та завдання оцінки фінансового стану бюджету

 

Сьогодні можливості місцевих бюджетів у фінансуванні регіональних соціальних програм, інвестицій у розвиток інфраструктури, комунальної сфери тощо є досить обмеженими. Проте значна частина послуг, що надають місцеві органи влади, вимагають значних капіталовкладень. Отже, залучення коштів інвесторів та кредитних ресурсів розглядається як основне джерело фінансування відповідних заходів.

Для вирішення певних проблем у фінансуванні регіональних програм та проектів Світовим банком при Міністерстві фінансів України було створено Фонд кредитування муніципального розвитку України, метою якого є загальне сприяння муніципальному розвитку та формування системи муніципальних інвестицій – надання довгострокових фінансових ресурсів органам місцевого самоврядування для покращання місцевої інфраструктури та технічної допомоги в управлінні місцевими фінансами. З одного боку, це має забезпечити підвищення якості послуг, що надають населенню місцеві органи влади, а з іншого – сприяти розвитку ринку капіталів.

Отже, функціонування органів місцевого самоврядування як суб’єктів боргових відносин (згідно з положеннями Бюджетного кодексу місцеві органи влади мають можливість здійснювати позики) висуває нові вимоги до повноти та якості інформації, що мають у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на місцях – місцева влада, платники податків, потенційні інвестори тощо. Тому створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління бюджетними коштами має розглядатися як одне з першочергових завдань політики муніципального розвитку.

Принципи публічності та прозорості в управлінні бюджетними коштами обумовлюють необхідність розроблення системи показників, які б відображали результати діяльності (у тому числі й фінансової) місцевої влади, відповідність вжитих нею заходів пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку даної території, фінансову спроможність бюджету, інвестиційну привабливість регіону тощо.

З цією метою має бути сформована система фінансових індикаторів розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, в основу якої можуть бути покладені показники оцінки фінансового стану території – місцевого бюджету.

Пропозиції, що містяться у нормативних документах та наукових виданнях, потребують систематизації та удосконалення з метою формування єдиних методичних рекомендацій щодо аналізу фінансового стану місцевого бюджету. До того ж результати оцінки фінансового стану території можуть бути використані і як основа для визначення рейтингу міста, і як інформація для інвесторів, які мають інтерес у даному регіоні, і для реалізації ефективної боргової політики місцевої влади. Деякі автори взагалі пропонують розглядати проведення оцінки фінансового стану місцевого бюджету як обов’язкову складову бюджетного процесу, а саме як одну із стадій на етапі контролю за виконанням бюджету.

Саме комплексна оцінка фінансового стану має сприяти поінформованості інвесторів та кредиторів щодо умов та перспектив співпраці з місцевою владою. Результати аналізу дозволять здійснити загальну оцінку перспектив розвитку території, виявити його потенціальну фінансову спроможність та можливі фінансові ризики, оцінити ефективність управління бюджетними коштами.