4.4. Оцінка бюджетної ефективності інвестицій

 

Бюджетна ефективність інвестиційних проектів оцінюється під час:

 вибору пріоритетності фінансування інвестиційних проектів;

 аналізу значущих для території проектів, які не мають комерційного ефекту, але мають істотні неекономічні результати.

Бюджетна ефективність оцінюється переважно за вимогою органів державного управління або місцевого самоврядування. Відповідно до цих вимог може визначатися бюджетна ефективність для бюджетів різних рівнів або зведеного бюджету (міста, району тощо).

Нормативно-правовою базою для розрахунку бюджетної ефективності є бюджетне та податкове законодавство.

Для розрахунку бюджетної ефективності реалізації інвестиційних проектів необхідно враховувати, що бюджети різних рівнів можуть бути джерелом інвестицій, тобто органи державної чи місцевої влади є учасниками інвестиційних проектів. У цьому разі ефективність участі бюджетних коштів розраховується аналогічно до комерційної ефективності.

У решті випадків бюджети різних рівнів є одержувачами різних видів податків, і бюджетна ефективність реалізації проекту розраховуватиметься як сальдо доходів і видатків бюджету відповідного рівня.

Бюджетний ефект – це основний показник бюджетної ефективності, що виражається у збільшенні бюджетних доходів та (або) зниженні бюджетних видатків у результаті реалізації проекту за певний період часу.

При цьому враховується значущість інвестиційного проекту для соціально-економічного розвитку території. Виходячи з рівня такої значущості для території, інвестиційні проекти пропонуємо поділяти на три групи:

I група – особливо значущі для соціально-економічного розвитку території. До них відносять проекти, що реалізуються суб’єктами інвестиційної діяльності на даній території у сфері життєзабезпечення, інженерної інфраструктури з метою модернізації, технічного переозброєння або реконструкції, що забезпечують вирішення конкретних загальнорегіональних соціальних або екологічних проблем.

II група – значущі для економіки території. Відносять інвестиційні проекти, що забезпечують істотні зростання виробничого потенціалу території: виробництво експортної продукції, інноваційних товарів, які відповідають світовим аналогам, продукції, товарів, що закуповуються для державних потреб тощо.

III група – стандартні інвестиційні проекти, результати яких не можна визначити як такі, що мають особливий вплив на соціально-економічний розвиток території (проекти, що реалізовуються у сфері малого бізнесу, тощо).

При оцінці бюджетної ефективності інвестиційного проекту враховується зміна доходів і видатків бюджету, обумовлених впливом наслідків реалізації проекту, зокрема зміна податкових надходжень від підприємств і організацій, на результати діяльності яких вплине реалізація проекту.

Для розрахунку показників бюджетної ефективності інвестиційних проектів необхідно враховувати такі дані:

кількість працюючих на підприємствах, що здійснює реалізацію проекту;

розмір заробітної плати працюючих;

суми інвестицій, що виділяються з бюджету;

обсяг реалізації продукції, яку планується виробляти у процесі реалізації проекту;

розмір доданої вартості на виробництві, де реалізується проект;

рентабельність виробництва;

загальний розмір інвестицій;

площа земельної ділянки, передбачена для реалізації проекту тощо.

Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.

До припливів у розрахунку бюджетної ефективності можна віднести:

надходження від податків, акцизів, мита, зборів і відрахувань до цільових фондів, установлених чинним законодавством;

доходи від ліцензування, конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об’єктів, передбачених проектом;

погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету учасникам проекту;

погашення податкових кредитів;

дивіденди за акціями або доходи за іншими цінними паперами, емітованими у процесі реалізації проекту, що належать державі або території тощо.

За проектами, що передбачають створення нових робочих місць у регіонах з високим рівнем безробіття, у припливах бюджетних коштів враховується економія на видатках на виплату допомоги у зв’язку з безробіттям.

Видатки бюджету щодо проекту обумовлюються прямим бюджетним фінансуванням реалізації інвестиційного проекту.

До відпливів бюджетних коштів відносять:

надання бюджетних (зокрема, державних) коштів на умовах закріплення у власності відповідного органу управління частини акцій акціонерного товариства, що створюється для реалізації інвестиційного проекту;

виділення кредитів, що підлягають компенсації за рахунок бюджету;

надання бюджетних коштів у вигляді інвестиційного кредиту;

надання бюджетних коштів на безоплатній та безповоротній основі;

бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів тощо.

Окремо рекомендується враховувати:

податкові пільги, наслідком яких є зменшення надходжень від податків і зборів. У цьому разі відпливів фактично не виникає, проте зменшується сума доходів бюджету;

державні гарантії за позиками та гарантії інвестиційних ризиків. При оцінці ефективності проекту з урахуванням факторів невизначеності у відплив входять виплати за гарантіями при настанні страхових випадків.

При оцінці бюджетної ефективності проекту враховуються також зміни доходів і видатків бюджетів, обумовлені впливом проекту на сторонні підприємства і населення, якщо проект має на них вплив, зокрема:

пряме фінансування підприємств, що беруть участь у реалізації проекту;

зміна податкових надходжень від підприємств, діяльність яких змінюється внаслідок реалізації інвестиційного проекту;

виплати допомоги особам, які залишаються без роботи внаслідок реалізації проекту;

виділення з бюджету коштів для перенавчання і працевлаштування громадян у випадках, передбачених проектом тощо.

Основними оцінними показниками (критеріями) бюджетної ефективності є:

Чистий приведений дохід бюджету (Чпдб) – характеризує перевищення сумарних дисконтованих бюджетних ефектів від реалізації проекту над сумою бюджетних інвестицій:

 

,                                              (4.27)

БЕt – бюджетний ефект у t-му році, який визначається як різниця між притоками і відтоками;

Іt – сума інвестицій з бюджету, які виділяються для реалізації проекту;

і – ставка дисконтування, яка для різних груп проектів може прийматися різною – для більш значущих проектів можливе використання меншої за розміром ставки.

Т – період, за який оцінюється бюджетна ефективність (може не збігатися з тривалістю періоду реалізації проекту).

Індекс прибутковості гарантій (ІПГ). Цей показник розраховується у разі надання державних гарантій і визначається як

 

,                                                          (4.28)

 

ГЗ – величина гарантій (за потреби дисконтована).

За наявності бюджетних відтоків визначається індекс рентабельності бюджетних інвестицій:

 

,                                                          (4.29)

 

Проект визнається ефективним, якщо значення Чпдб>0; ІР>1.

Значення індексу прибутковості гарантій може служити для оцінки рівня ризиковості інвестиційного проекту – чим менше значення ІПГ, тим меншим є ризик за даним проектом.