Питання для самоконтролю

Що таке оцінка фінансового стану бюджету? В чому ви вбачаєте її необхідність?

Як розглядається фінансова стійкість місцевого бюджету, на яких принципах вона ґрунтується?

За якими напрямами проводиться оцінка фінансової стійкості бюджетів як фактора кредитного ризику?

Що таке платоспроможність бюджету? За якими напрямами вона оцінюється?

На базі яких показників проводиться оцінка боргового навантаження бюджету?

Призначення аналізу змін у показниках міжбюджетних відносин? На основі яких показників він проводиться?

Що передбачає оцінка стану податкової бази бюджету?

Що характеризують та як визначаються показники оцінки стану управління бюджетними ресурсами?

Розрахунок інтегрального коефіцієнта фінансової стійкості місцевого бюджету.

10. Поняття бюджетної ефективності. У якому разі проводиться її оцінка? Що є нормативно-правовою базою для розрахунку бюджетної ефективності.

11. Як поділяються інвестиційні проекти, виходячи з рівня їх значущості для території?

 Що необхідно враховувати при  розрахунку показників бюджетної ефективності інвестиційних проектів?

 Що відносять до припливів і відпливів  у розрахунку бюджетної ефективності?

 Які оціночні показниками бюджетної ефективності ви знаєте? Як вони розраховуються?

 

Список використаної літератури

Закон України «Про Державний бюджет України на 2011» від 23.12.2010 р. № 2857 - VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 7–8. – С. 52 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17. – Назва з екрана.

Бюджетний кодекс України: за станом на 08.07.2010 №2456-VІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. –              2011. – № 10. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2456-17 (09.07.2010). – Назва з екрана.

Податковий кодекс України: за станом на 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс] // Відомості Верхової Ради України. – 2011. – № 13–17. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Алмазов С. Г. Совершенствование методики оценки финансовой устойчивости местных бюджетов: дис. … канд.экон. наук : 08.00.10 /                         С. Г. Алмазов. – Ставрополь, 2007. – 226 с.

Бюджет міста у системі фінансів території : монографія / за ред.        Є. О. Балацького. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 302 с.

Виконання місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України: навчальний посібник / С. І. Мельник,                            І. Ф. Щербина, Дж. Хансен, В. М. Терес, С. Лідс та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 280 с. 

Гришин В. А. Критерии состояния бюджета региона [Електронний ресурс] / В. А. Гришин – Режим доступу: http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/50ntk/section5/section5_17.html

Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №1. – С. 23–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_1_1/023-027.pdf.

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: монографія: у 2 т. Том 1 / за заг. ред. А. О. Єпіфанова,                  Т. А. Васильєвої. – Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 210–218.

Камінська І.М. Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс] / І. М. Камінська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_1/zbirnuk_O_FN_5_Ч_1_193.pdf.

Коритько Т. Ю. Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Коритько // Економічний простір. – 2008. – № 12. – С.140–145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_12/1/koritko.pdf.

Крайник О. Формування стратегії запозичень органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Крайник // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – № 6. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/+Krajnyk.pdf.

Крук О. М. Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету [Електронний ресурс] / О. М. Крук // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2011. – № 2. – С. 193–197. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2011_2/files/50.pdf.

Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. /                 В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Снісаренко О. Б. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Б. Снісаренко, А. О. Гавриленко,                     О. В. Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 1. – С. 18–27. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Eupmbg/2010_1/Snisaren.pdf.

Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста / Н. Старостенко // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 38–47.

Щербакова В. І. Проблеми оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] /                В. І. Щербакова, Г. М. Манєров // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 94–99. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Evd/2011_2/15.pdf.

Энциклопедия финансов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.mabico.ru/1941.html.