5.1. Економічна сутність та функції бюджетного обліку

 

Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних.

Бюджетний облік – це сукупність облікових процедур про рух і стан фінансових ресурсів при виконанні бюджету та виконанні кошторисів бюджетних установ.

Бюджетний облік як складова єдиного економічного обліку є науково обґрунтованою системою спостереження, відображення, узагальнення та контролю за кількісними та якісними показниками виконання бюджету.

Система бухгалтерського обліку в бюджетній сфері має низку особливостей. Якщо фінансові операції суб'єктів господарювання спрямовані на отримання прибутку, то фінансові операції, що здійснює держава, розглядаються передусім з точки зору можливості надання державних послуг. Тому, по-перше, важливість доходів визначається лише тією мірою, якою вона є джерелом покриття видатків, по-друге, видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і, в основному, не оцінюються з точки зору фінансової рентабельності.

Бухгалтерський облік з виконання бюджетів відзначається також певною складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного процесу, різноманітністю операцій, великою кількістю зв'язків. Він обробляє масові результати (отримання податків та здійснення платежів), одночасно забезпечуючи принцип касової єдності та консолідації бюджетних рахунків.

Бюджетні операції здійснюються у межах бюджетних призначень, встановлених законодавством України, тому їх виконання відображається у бухгалтерському обліку відповідно до щорічного Закону про Державний бюджет України.

Сутність бюджетного обліку найбільш повно виявляється в його функціях:

спостереження;

відображення;

узагальнення;

контроль виконання бюджетів усіх рівнів;

забезпечення збереження коштів бюджету.

Усі вони тісно пов'язані між собою і доповнюють одна одну.

Функція спостереження виконується в процесі створення й використання фінансових ресурсів держави – при виконанні бюджету як за доходами, так і за видатками.

Функція відображення базується на тому, що всі операції, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, згідно з кошторисами доходів та видатків, відображуються у відповідних бухгалтерських документах.

Функція узагальнення здійснюється при проведенні всіх операцій з розрахунків, результатом яких є баланс доходів і видатків як бухгалтерський звіт.

Усі наведені функції забезпечують кількісний і якісний облік виконання бюджетів усіх рівнів, змін, внесених до них у процесі виконання, що дає змогу виявити відхилення від затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни до бюджету чи кошторису видатків. Отже, через виконання зазначених функцій органи влади забезпечують управління бюджетами всіх рівнів відповідно до своїх повноважень.

Функція контролю полягає у здійсненні бюджетного обліку надходжень доходів за їх видами та обліку виконання видаткової частини бюджету за відповідними відомствами, установами і організаціями, які фінансуються з бюджету, тобто використання бюджету за призначанням, за цільовим використанням коштів згідно з розписом та бюджетною класифікацією.

У процесі контролю виявляються всі порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо використання бюджетних коштів. Таким чином, бухгалтерський облік виконання бюджету дає змогу запобігати порушенням у виконанні бюджетів усіх рівнів.

Таким чином, бюджетний облік відбиває виконання бюджету через облік доходів, видатків, ресурсів бюджету на рахунках, здійснення заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів, створюваних у процесі касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ, що дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.

Предметом бюджетного обліку є бюджетний процес, який забезпечує розширене відтворення через розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту.

Об'єкт бюджетного обліку:

доходи і видатки бюджету;

фінансування і борг бюджету;

кошти, що перебувають на рахунках;

кошти в розрахунках;

фонди і резерви, що формуються у бюджетах у процесі їх виконання;

матеріальні цінності бюджетних установ.

Метод бюджетного обліку – це сукупність послідовно застосовуваних способів, за допомогою яких створюється інформаційна модель фактичного стану і руху фінансових ресурсів у процесі обліку виконання бюджетів (кошторисів) та постійно підтримується відповідність цієї моделі відображеній у ній дійсності.

Кожну ланку цієї сукупності способів, взята окремо, називають елементом методу бюджетного обліку. До елементів методу бюджетного обліку належать:

наскрізне документування первинної інформації про предмет обліку;

періодичне проведення інвентаризацій;

виявлення вартісної сутності економічних явищ, що змінюють стан фінансових ресурсів;

використання бухгалтерських рахунків – специфічного інструментарію систематизації первинних відомостей, наявних у документах;

застосування подвійного запису на бухгалтерських рахунках;

подання інформаційної моделі стану фінансових ре­сурсів у вигляді балансу;

відображення найважливіших фрагментів інформаційної моделі руху фінансових ресурсів у вигляді зовнішньої звітності та внутрішніх зведень.

В Україні застосовуються касовий метод виконання державного бюджету за доходами та видатками і метод нарахування за боргами і зобов'язаннями. Це означає, що доходи реєструються в бухгалтерському обліку при зарахуванні коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органів Державної казначейської служби України, видатки вважаються здійсненими під час проведення перерахувань та/або виплат з рахунків, а борги та зобов'язання – на момент їх виникнення.

Значення бюджетного обліку проявляється в тому, що він:

є інструментом, який дає змогу здійснювати управління процесом виконання бюджету, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і цільового використання бюджетних коштів;

є базою для бюджетного планування. Дані про виконання бюджету за поточний рік і попередні періоди служать інформаційною основою для складання проекту бюджету на плановий рік. Їх достовірність визначає якість бюджету як основного фінансового плану держави.