5.4. Загальна характеристика плану рахунків обліку виконання державного і місцевих бюджетів

 

У бюджетному обліку окремо виділені плани рахунків з обліку виконання бюджету та кошторисів у бюджетних установах.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби – систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової звітності згідно з вимогами бюджетного процесу на відповідний бюджетний рік.

При побудові Плану рахунків ураховано особливості виконання державного та місцевих бюджетів, функціонування єдиного казначейського рахунка, виконання місцевих бюджетів через органи Державної казначейської служби, дотримані загальні принципи і вимоги щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності.

План рахунків охоплює 9 класів і поділяється на три логічні частини (рис. 5.1): 

балансові рахунки,

бюджетні (фінансові) рахунки (рахунки доходів і видатків бюджету);

меморандні (технічні) й позабалансові рахунки.

Кожна частина плану рахунків складається з:

класів – однозначні;

розділів – рахунки другого порядку (двозначні);

груп – рахунки третього порядку (тризначні);

власне рахунків – рахунки четвертого порядку (чотиризначні).

1-й клас «АКТИВИ»

Він визначає активи бюджетів і містить єдиний казначейський рахунок (консолідований кореспондентський рахунок) Державної казначейської служби в Національному банку України, кошти бюджетів у інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити, інші активи (кошти в до­розі та заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності), кореспондентські рахунки, відкриті управліннями Державної казначейської служби в територіальних управліннях НБУ.

Усі рахунки першого класу активні.

2-й  клас «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

Цей клас визначає зобов'язання держави, які виникають у процесі виконання бюджетів, та включає зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами і депозитами, за іншими зобов'язаннями.

Усі рахунки другого класу пасивні.

3-й клас «КОШТИ БЮДЖЕТІВ ТА РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ»

Цей клас відображає зобов'язання бюджетів і розпорядників бюджетних коштів та передбачає операції за: 

коштами державного бюджету, місцевих бюджетів;

коштами, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

коштами, тимчасово віднесеними на доходи бюджету;

коштами на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Державної казначейської служби.

Рахунки третього класу пасивні.

4-й клас «РОЗРАХУНКИ»

Цей клас відображає розрахунки, що виникають між бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позицію Державної казначейської служби щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки.

Усі рахунки четвертого класу активно-пасивні.

5-й клас «РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ»

Він містить результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів.

Рахунки п'ятого класу активно-пасивні.

Рахунки 4-го класу «Розрахунки» та 5-го класу «Результат виконання бюджету» призначені для обліку розрахунків, коли бюджет є одночасно і дебітором, і кредитором.

6-й клас «ДОХОДИ БЮДЖЕТУ»

Цей клас містить:

доходи державного та місцевих бюджетів;

доходи, які підлягають розподілу;

кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів.

Усі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунка 6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів», який є контрпасивним.

7-й Клас  «Видатки бюджету».

Цей клас містить видатки Державного та місцевих бюджетів.

Усі рахунки сьомого класу активні, за винятком рахунків:

713-ї групи «Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення», 723-ї групи «Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення», які є активно-пасивними;

7911-ї «Контррахунок за видатковими операціями», який є контрактивним;

7921-ї «Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення», який є активно-пасивним.

8-й Клас «Управлінський облік»

Цей клас містить:

меморандні (технічні) рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять до балансу про виконання бюджету;

кошти передані та кошти отримані органами Державної казначейської служби в процесі виконання бюджетів.

Ці рахунки є елементом управлінського обліку і не входять до балансу про виконання бюджету. Цей клас містить кошти передані та кошти отримані органами Державної казначейської служби в процесі виконання бюджетів.

Рахунки 81-го розділу «Кошти отримані» пасивні,

82-го та 83-го розділів – активні,

8911-го «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами» – контрактивний;

8921-го «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами» – контрпасивний.

9-й Клас «Позабалансовий облік»

У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові статті. Цей клас містить:

тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники;

кошторисні призначення;

асигнування;

планові показники за доходами бюджету;

зобов'язання розпорядників бюджетних коштів;

розрахункові документи, не оплачені в строк;

нараховані доходи і витрати;

зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій.

Рахунки 90-го, 91-го, 92-го, 94-го, 95-го розділів – пасивні;

рахунки 93-го розділу – активні.

9911-й «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку» - контрактивний

9921-й «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку» –контрпасивний.

Структура плану рахунків обліку виконання бюджетів подана на рис. 5.1

Національний банк України встановив загальні вимоги до формування коду аналітичного рахунка, а саме:

довжина коду рахунка не повинна перевищувати 14 знаків, включаючи один контрольний розряд;

перші п'ять цифр регламентовані, з них: перші чотири             цифри – код рахунка четвертого порядку; п'ята цифра – ключ, що вираховується автоматично;

останні дев'ять цифр установлюються органом Державної казначейської служби. Вони є ознаками і параметрами рахунків, що різняться за кількістю знаків, залежно від виду і призначень рахунків. Чим більше ознак і параметрів потрібно для вивчення та відображення тієї чи іншої операції бюджету, тим більшою мірою деталізується кожний рахунок.

Такими ознаками й параметрами, що забезпечують унікальність номера рахунка, є:

ознака коштів бюджету;

код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету;

назва клієнта, код за ЄДПРОУ, код програмної класифікації, код функціональної класифікації;

код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код відділення Державної казначейської служби, код території.

Баланс виконання бюджету

За даними поточного обліку на початок кожного місяця складають баланс про виконання бюджету (ф. № 1-м). Одна його частина – це актив, який відбиває фінансові ресурси бюджету на певну дату, їх склад та розміщення, друга – пасив, де відображаються джерела утворення ресурсів бюджету.

В активі балансу відображають дебетові залишки за активними рахунками 1-го класу «Активи» (ресурси бюджету) і 7-го класу «Видатки бюджету» та за активно-пасивними рахунками 4-го класу «Розрахунки». В активі також відображають залишок за дебетом 5-го класу рахунків «Результати виконання бюджету».

У пасиві балансу відображають кредитові залишки за пасивними рахунками 2-го класу «Зобов'язання», 3-го класу «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів» і 6-го класу «До­ходи бюджету», за активно-пасивними рахунками 4-го класу «Розрахунки», 5-го класу «Результат виконання бюджету».

Баланс виконання бюджету дає узагальнену інформацію про стан активів і пасивів бюджету за звітний період. Структура балансу має такий вигляд (табл. 5.7):

 

 

 

 

 

Таблиця 5.7 – Структура балансу виконання бюджету