Питання для самоконтролю

Хто здійснює облік виконання бюджету?

Що таке бюджетний облік?

Охарактеризуйте систему бюджетного обліку.

Що є предметом бюджетного обліку?

Назвіть елементи методу бюджетного обліку.

Що таке первинні документи та їх класифікація?

Що таке облікові реєстри та їх класифікація?

Які є системи і форми обліку?

Охарактеризуйте план рахунків обліку виконання бюджетів.

Охарактеризуйте баланс виконання бюджету.

Назвіть рахунки з обліку ресурсів бюджету.

Охарактеризуйте операції в процесі виконання бюджету за                 

доходами.

Назвіть рахунки та деякі бухгалтерські проведення з обліку

доходів бюджету.

Як здійснюється аналітичний облік доходів бюджету?

Як здійснюється виділення бюджетних асигнувань?

Як здійснюються зарахування і розподіл виділених бюджетних

асигнувань?

Охарактеризуйте процес оплати рахунків.

Як отримує готівку розпорядник коштів?

Список використаної літератури

Бюджетний менеджмент / Л. В. Пенкевич, М. А. Зварич,               П. Я. Могиляк, Б. І. Хомічак. – К. : Знання, 2006. – 293 с.

Благун І. Г. Бюджетний менеджмент  / І. Г. Благун,                        Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія, 2006, 2007. –         224 с.

Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент / Л. Є. Клець. – К. : ЦУЛ, 2007. – 640 с.

Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент / Є. О. Галушка. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 280 с.

Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / за ред.        О. В. Турчинова, Ц. Г. Огня. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 320 с.

Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик,                 К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.

Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін,                                 Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. –         864 с.

Федосов В. М. Бюджетний менеджмент. Практикум : навч.             посіб. / В. М. Федосов, С. Я. Кондратюк, Л. Д. Сафонова та ін.;              за заг. ред. проф. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2005. – 420 с.

Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В. В. Зайчикова. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.

Сунцова О. О. Місцеві фінанси / О. О. Сунцова. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

Місцеві фінанси / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.