Питання для самоконтролю

Основні складові бюджетного процесу і їх вплив на розвиток територій.

Методи перерозподілу бюджету та їх характеристика.

Визначити такі поняття: дотації, субвенції, субсидії, міжбюджетні трансферти.

Принцип субсидіарності та його вплив на бюджетне регулювання розвитку територій.

Податки, збори, платежі місцевих бюджетів.

Коефіцієнт вирівнювання – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

Механізм перерозподілу доходів і видатків, його вплив на формування регіонального бюджетного процесу.

Принципи  бюджетного федералізму.

Децентралізована і кооперативна моделі бюджетного федералізму.

Програмно-цільовий метод (ПЦМ) – як метод раціонального та ефективного управління бюджетними ресурсами для розвитку територій.

Алгоритм побудови системи бюджетного вирівнювання.

Децентралізована і кооперативна моделі міжбюджетних відносин та їх основні особливості.

Сфера дії міжбюджетних відносин в Україні.

Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин.

Принципи бюджетного вирівнювання.

 

Список використаної літератури

1. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 256 с.

2. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України.– К. : НІОС, 2000. – 446 с.

3. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51.

4. Про стимулювання розвитку регіонів. Закон України від       08.09.2005 р., № 2850-ІV.

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. / И. Н. Мысляева. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 268 с.

6. Шевченко О. Бюджетне регулювання регіонального розвитку /             О. Шевченко, І. Іванова // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 / за ред. А. С. Гальчинського. – К. : НІДС, 2006. – С. 399–408.

7. Карлін М. І. Бюджетна система України : навчальний посібник /         М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 428 с.

8. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц. /       М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с.

9. Дейві К. Вирівнювання. Європейська практика та її прийнятність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/doc_u/docs/equalisation_ukr.zip.

10. Міжбюджетні відносини в Англії [Електронний  ресурс]. – Режим доступу : http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/doc_u/docs/-igf_uk_ukr.zip.

11. Дейві К. Міжбюджетні відносини: Досвід центральноєвропейських країн [Електронний  ресурс]. – Режим доступу : http://www.largis.org.ua/ largis1/ukraine/doc_u/docs/ ceurop_fin_ukr.zip.

12. Мельник В. М. Податок на нерухоме майно: фіскально-адміністративні проблеми запровадження в Україні / В.М. Мельник, М. М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 61–67.