Питання для самоконтролю

Нормативно-правове забезпечення прикордонного співробітництва.

Основні визначення: прикордонна територія, прикордонна смуга, прикордонний регіон, транскордонний регіон.

Єврорегіон – як форма транскордонного співробітництва.

Стратегічні напрями прикордонного співробітництва областей України.

Основні принципи державної політики у сфері транскордонного співробітництва.

Поняття депресивного регіону як соціальної категорії.

Чинники і критерії віднесення регіону до депресивного.

Загальна характеристика єврорегіонів України.

Основні заходи щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва.

 

 

Список використаної літератури

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006

2. Конституція України / Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30.

2. Анцелевич Г. О. Міжнародне право : підручник / Г. О.Анцелевич, О. О. Покрещук. – К. : Алерта; Пектораль, 2003. – 410 с.

3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

4. Про транскордонне співробітництво: Закон України / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 45. – Ст. 499.

5. Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС : монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. Н. Мікули, канд. екон. наук, доц. В. Борщевського, канд. екон. наук Т. Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2009. –  436 с.

6. Про правила мiсцевого прикордонного руху: Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки / Офіційний вісник України. – № 6 від 04.02.2008.

7. Про місцевий прикордонний рух: Угода між Україною та Словацькою Республікою / Офіційний вісник України. – № 77 від 20.10.2008.

8. Конєчна Й. Прочинені двері. Про малий прикордонний рух між Польщею і Україною / Й. Конєчна // Український журнал. – 2008. –  № 4. – С. 6–8.

9. Угода між Україною та Словацькою Республікою про співробітництво у галузі карантину і захисту рослин від 14 травня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703_071.

10. Студенніков І. Транскордонне співробітництво як дзеркало регіональної політики в Україні // Економічний часопис-ХХІ. –             2005. – № 1–2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/ea.php?pokazold=20050111&n=1-2&y=2005.

11. Про стимулювання розвитку регіонів. Закон України від 08.09.2005 р., № 2850-ІV.

12. План заходів на 2008 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2007р.,                 № 745-р.; План заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р.,               № 1163-р.; План заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р.,                  № 891-р.