Питання для самоконтролю

Бюджетний потенціал прикордонної території та можливості його використання.

Фактори, які впливають на  розрахунок бюджетного потенціалу прикордонної території.

Методи планування місцевих бюджетів.

Методи розрахунку бюджетного потенціалу прикордонного регіону.

Застосування регресійного аналізу для оцінки бюджетного потенціалу прикордонного регіону.

Фактори порівняння і впливу теоретичних і фактичних значень бюджетного потенціалу Сумської області.

Якісна оцінка ступеня використання потенціалу прикордонної території.        

Синхронізація бюджетних ресурсів та соціально-економічних зобов'язань держави у прикордонних областях.

Фактори десинхронізації бюджетного ресурсу та соціально-економічних зобов'язань держави.

Принципи реформування системи бюджетного фінансування.

Фактори, що сприяють десинхронізації бюджетних ресурсів та соціально-економічних зобов'язань держави і шляхи їх усунення.

Сфери та  напрямки спільних інтересів і співробітництва між Україною та Росією.

Методичні основи прикордонного співробітництва України і Росії.

Форми прикордонного співробітництва адміністративних одиниць України і Росії.

Єврорегіони як форма прикордонного співробітництва.

Вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку в Україні.

Митні союзи як форма економічної співпраці й економічного співробітництва держав.

Інструменти прикордонного співробітництва адміністративних одиниць України і Росії.

Проблеми в російсько-українських відносинах та їх вирішення з використанням науково-методичних підходів до прикордонного співробітництва адміністративних одиниць України і Росії.

 

Список використаної літератури

1. Чуницька І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави : автореф. дис…  канд. екон. наук / І. І. Чуницька // Податкова академія України. – Ірпінь, 2009. – 18 с.

2. Місцеві фінанси : навчально-методичний посібник для сам. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с.

3. Сунцова О. Зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Сумцова. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=20&d=454.

4. Іоненко К. В. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону : автореф. дис…. канд. екон. наук / К. В. Іоненко. – Київ, 2007. – 24 c.

5. Лучка А. В. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування : автореф.  дис…. канд. екон. наук /                А. В. Лучка; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – 18 с.

6. Пушак Я. Я. Напрями формування бюджетного потенціалу регіону. Матеріали інтернет-конференції «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2010» [Електронний ресурс] / Я. Я. Пушак. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/ 66977.doc.htm.

7. Горский И. В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений / И. В. Горский // Финансы. – 1999. – № 6. – С. 27–30.

8. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / за ред. І. Я. Чугунова. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 848 с.

9. Савін С. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та структуризації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/22.htm.

10. Конощук Я. Енергетичні відносини України та Росії в контексті ЄЕП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ea-ua.info/main.php?parts_id=5&news_id=37&news_show_type=1.

11. Офіційний сайт «Міжнародний фонд Дніпра» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nature.org.ua/dnipro/u_fond.htm.

12. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. Закон України від 13.10.1992 N 2673–XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

13. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=6502922.

14. Офіційний сайт «Центр підтримки вивчення геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nomos.com.ua/content/view/284/82/.

15. Савін С. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та структуризації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/22.htm.