9.1. Тести І рівня складності

Питання мають одну правильну відповідь.

 

Проект обласного бюджету готує:

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації.

Міністерство фінансів України.

Відділ економіки обласної державної адміністрації.

Фінансове управління міської державної адміністрації.

Головне фінансове управління міської державної адміністрації.

Які з перелічених надходжень не належать до доходів від операцій з капіталом?

Доходи від продажу державних запасів, товарів.

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

Доходи від власності та підприємницької діяльності.

Надходження від продажу основного капіталу.

Податки на фінансові операції.

За рахунок чого може покриватися дефіцит обласних, районних бюджетів?

За рахунок надходжень від приватизації.

За рахунок перевиконання дохідної частини.

За рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень.

За рахунок внутрішніх запозичень.

Правильної відповіді немає.

Програмна класифікація видатків бюджету передбачає групування видатків Державного та місцевих бюджетів:

За їх економічним змістом та цільовим призначенням.

За напрямками використання коштів залежно від функцій, які виконує держава.

Згідно з розподілом бюджетних асигнувань між безпосередніми отримувачами коштів з бюджету на заплановані заходи.

За бюджетними программами.

За розпорядниками бюджетних коштів.

Об’єктом бюджетного менеджменту є:

Органи оперативного управління бюджетом.

Бюджет.

Бюджетне планування.

Органи законодавчої та виконавчої влади.

Правильної відповіді немає.

При програмно-цільовому методі складання бюджету бюджетна програма виконується:

Кількома органами державної влади.

Лише одним головним розпорядником.

Декількома розпорядниками, передбаченими у бюджеті.

Наявність розпорядників взагалі не передбачається.

Усі відповіді неправильні.

Чи правильно, що середньострокове прогнозування містить 2 послідовних етапи: прогнозування (технічні оцінки поточних витрат) та програмування (аналіз змін обсягу видатків у разі зміни пріоритетів у бюджетній політиці):

Так.

Ні.

Так, якщо це визначено Міністерством фінансів України.

Можлива і більша кількість етапів.

Систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети, завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій, – це:

Бюджетна резолюція.

Бюджетна програма.

Бюджетний запит.

Бюджетний регламент.

Бюджетне призначення.

Конкретні напрями та заходи, які будуть здійснені впродовж певного періоду та які можна оцінити і виміряти, – це:

Мета бюджетної програми.

Цілі головного розпорядника бюджетних коштів.

Завдання бюджетної програми.

Функції бюджетної програми.

Функції головного розпорядника бюджетних коштів.

Показники виконання бюджетних програм пропонуються:

Міністерством фінансів.

Органами контролю.

Бюджетними установами-виконавцями.

Органом, що затверджує бюджет.

Усі відповіді правильні.

Показники, які визначають обсяги та структуру ресурсів, що вкладаються для виконання бюджетної програми, – це:

Показники затрат.

Показники забезпеченості ресурсами.

Показники продукту.

Показники ефективності.

Показники якості.

Показники, які визначають витрати ресурсів на одиницю показника продукту:

Показники затрат.

Показники якості.

Показники продукту.

Показники ефективності.

Показники результату.

Система планування бюджетних коштів у середньостроковій перспективі, спрямована на розроблення бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат, – це

Програмно-цільовий метод.

Аналітичний метод.

Метод прямого рахунку.

Постатейний метод.

Метод заохочення.

Загальне визначення результатів, яких має досягти установа внаслідок реалізації такої програми, – це:

Завдання програми.

Мета програми.

Результати програми.

Пріоритети програми.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми може бути:

Структурний підрозділ міністерства (відомства).

Підвідомчий орган міністерства (відомства).

Небюджетна організація.

Усі відповіді правильні.

Бюджетна програма за своїм змістом має стосуватися:

Одного розділу функціональної класифікації.

Одного або декількох розділів функціональної класифікації.

Не повинна стосуватися до розділів функціональної класифікації.

Двох розділів відомчої класифікації.

Статистичний індикатор, який містить інформацію про результати виконання програм, – це:

Показник ресурсного забезпечення программ.

Показник результативності виконання програм.

Показник якості.

Показник продукту.

Правильної відповіді немає.

Кількість штатних одиниць належить до:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Зміна обсягу податкової заборгованості належить до:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Кількість навчальних закладів стосується:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Кількість випускників стосується:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці стосуються:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Кількість пацієнтів на одного лікаря стосується:

Показників затрат.

Показників продукту.

Показників ефективності.

Показників якості.

Підставою для виконання державного і місцевих бю­джетів є:

Розпис доходів і видатків.

Затверджений кошторис.

Бюджетна класифікація.

Розпорядження Уряду.

Затверджена бюджетна програма.

Якого числа закриваються казначейські рахунки:

1 вересня.

З дати прийняття Закону України «Про державний бюджет» на наступний рік.

1 січня.

31 грудня.

Не регламентується.

Грошові кошти бюджету формуються за рахунок:

Загальної суми поточних надходжень.

Перевищення поточних надходжень над поточними видатками.

Перевищення поточних надходжень над поточними видатками спеціального фонду.

Перевищення поточних надходжень загального фонду над поточними видатками загального фонду.

Перевищення податкових надходжень над поточними видатками.

Рахунки, відкриті розпорядникам коштів для обліку доходів і видатків, передбачених їхніми кошторисами у частині спеціального фонду, – це:

Поточні спеціальні реєстраційні рахунки.

Особові спеціальні реєстраційні рахунки.

Особові реєстраційні рахунки.

Спеціальні реєстраційні рахунки.

Зведені спеціальні реєстраційні рахунки.

Власні надходження бюджетних установ зараховуються на:

Поточні рахунки бюджетних установ.

Реєстраційні рахунки бюджетних установ.

Зведені спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ.

Спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ.

Спеціальні реєстраційні рахунки за доходами.

Кошториси і плани асигнувань бюджетної установи затверджуються:

Органом, що приймає бюджет, з якого фінансується установа.

Відповідним органом Державної казначейської служби.

Установою вищого рівня.

Кошторис не затверджується.

Правильні відповіді Б і В.

Загальне керівництво виконанням бюджету покладається на:

Верховну Раду України.

Президента України.

Кабінет Міністрів України.

Державна казначейська служба України.

Рахункову палату України.

Кошти, утворені за рахунок перевищення поточних надходжень над поточними видатками, – це:

Доходи бюджету.

Видатки бюджету.

Грошові кошти бюджету.

Дефіцит бюджету.

Профіцит бюджету.

Бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету, – це:

Розпорядники бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів.

Виконавці бюджету.

Органи оперативного управління бюджетом.

Чи правильне твердження, що головні розпорядники бюджетних коштів при витрачанні на утримання апарату управління або на централізовані заходи  є розпорядниками коштів третього ступеня:

Так.

Ні.

Так, якщо це передбачено Законом про державний бюджет.

Так, за рішенням Кабінету Міністрів України.

Підприємства і організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників, – це:

Розпорядники бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів.

Виконавці бюджету.

Органи оперативного управління бюджетом.

Організація і здійснення розрахунково-касових операції щодо виконання бюджету відповідного рівня, – це:

Бюджетне планування.

Касове виконання бюджету.

Виконання бюджету за доходами.

Виконання бюджету за видатками.

ОДКУ платіжні доручення для оплати видатків бюджетних установ приймаються до виконання за наявності:

Затверджених кошторисних призначень, а також загальним та спеціальним фондом.

Помісячних планів асигнувань загального фонду.

Зареєстрованих боргових та фінансових зобов'язань.

Коштів на відповідному рахунку.

Усі відповіді правильні.

Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку бюджетного року, то:

Бюджет виконується на основі розпису попереднього бюджетного року.

Складається тимчасовий розпис на певний період.

Призупиняється виконання бюджету.

Можливий будь-який варіант, якщо він передбачений у Законі про Державний бюджет.

Реальний дефіцит бюджету визначається як:

Коригування затвердженого дефіциту на суму кредиторської заборгованості.

Коригування затвердженого дефіциту на суму кредиторської і дебіторської заборгованості.

Коригування затвердженого дефіциту на рівень інфляції.

Правильні відповіді Б і В.

Правильної відповіді немає.

Індекс прибутковості гарантій визначається як:

Різниця між розміром чистого дисконтованого доходу і сумою гарантій.

Співвідношення між розміром бюджетного ефекту і сумою гарантій.

Співвідношення між обсягом інвестицій і сумою гарантій.

Добуток розміру гарантій і бажаної норми дохідності.

Співвідношення між розміром чистого дисконтованого доходу і сумою гарантій.

Частка від ділення розміру гарантій на ставку дисконтування.

Основним показником бюджетної ефективності є:

Податкові надходження.

Бюджетний ефект.

Притоки бюджетних коштів.

Зменшення видатків бюджету у результаті реалізації проекту.

Усі відповіді правильні.

Чистий приведений дохід бюджету визначається як:

Сума податкових надходжень до бюджету за весь період реалізації проекту.

Різниця між сумою дисконтованих бюджетних ефектів і сумою дисконтованих інвестицій.

Відношення суми дисконтованих бюджетних ефектів до суми дисконтованих інвестицій.

Різниця між сумою дисконтованих бюджетних ефектів і сумою дисконтованих гарантій.

Відношення суми дисконтованих інвестицій до суми дисконтованих гарантій.

Загальний рівень боргового навантаження визначається як:

Відношення обсягу боргу до загального розміру доходів бюджету.

Відношення платежів з обслуговування боргу до загального розміру доходів бюджету.

Відношення платежів з обслуговування боргу до податкових та неподаткових надходжень бюджету.

Відношення обсягу боргу до суми податкових та неподаткових надходжень бюджету.

Відношення обсягу боргу до суми цільових субвенцій.

Коефіцієнт бюджетного покриття визначається як:

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, до доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів.

Відношення доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, до мінімальних видатків місцевого бюджету.

Частка дотації та цільових субвенцій у структурі доходів місцевого бюджету.

Частка місцевих податків і зборів у структурі надходжень.

Правильної відповіді немає.

Коефіцієнт фінансової самостійності бюджету визначається як:

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, до доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів.

Відношення доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, до мінімальних видатків місцевого бюджету.

Частка дотації та цільових субвенцій у структурі доходів місцевого бюджету.

Частка місцевих податків і зборів у структурі надходжень.

Правильної відповіді немає.

Коефіцієнт податкової самостійності бюджету визначається як:

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, до доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів.

Відношення доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, до мінімальних видатків місцевого бюджету.

Відношення доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, до суми податкових надходжень.

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до суми податкових надходжень.

Правильної відповіді немає.

Коефіцієнт відносної бюджетної забезпеченості визначається як:

Співвідношення між сумою доходів  конкретного бюджету та сумою доходів у середньому по бюджетах міст.

Співвідношення між сумою витрат конкретного бюджету  та сумою витрат у середньому по бюджетах міст.

Співвідношення між рівнем бюджетної забезпеченості конкретного бюджету та рівнем бюджетної забезпеченості в середньому по бюджетах міст.

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, до доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів.

Операції щодо виконання бюджету реєструються:

В момент нарахування відповідних обов’язкових платежів до бюджету.

В момент проведення відповідних платежів.

В момент отримання згоди на здійснення операції.

В момент списання коштів з рахунку платника податків.

Усі відповіді неправильні.

Списання коштів з рахунка клієнта за розпорядженням власника здійснюється впродовж:

7 робочих днів.

10 днів.

3 днів.

У день виписки меморіального документа.

Період не лімітується.

При складанні проведень в обліку операцій із виконання бюджету  застосовують такі типи операцій:

Грошові операції.

Взаємозаліки.

Векселі.

Взаємні розрахунки.

Централізовані.

Децентралізовані.

Ж. Усі відповіді правильні.

Призначення розпорядників коштів обліковуються на рахунках:

5-го класу.

6-го класу.

7-го класу.

8-го класу.

9-го класу.

В аналітичному обліку операції в іноземній валюті обліковуються:

В національній валюті в перерахунку за курсом НБУ на день здійснення.

В валюті, в якій здійснюється платіж.

В подвійній оцінці.

В національній валюті в перерахунку за курсом НБУ на день здійснення з індексацією.

В перерахунку на долари США.

Етапи операційного циклу розміщені у порядку їх ви конання, починаючи з найпершого:

Здійснення платежу; аудит операції; облік; дозвіл на операцію;.

Дозвіл на операцію; облік; здійснення платежу; аудит операції.

Дозвіл на операцію; здійснення платежу; облік; аудит операції.

Здійснення платежу; облік; дозвіл на операцію аудит операції.

Здійснення платежу; дозвіл на операцію; аудит операції; облік.

Рахунки, що використовуються для обліку цінностей та документів, які не належать ні до активів, ні до пасивів, – це:

Активні рахунки.

Пасивні рахунки.

Балансові рахунки.

Позабалансові рахунки.

Контрпасивні рахунки.

Контрактивні рахунки.

Рахунки, призначені для здійснення синтетичного обліку і забезпечення інформації про операції, які виконуються органами фінансової системи при виконанні бюджетів, та їх відображення у фінансовій звітності, – це:

Активні рахунки.

Пасивні рахунки.

Балансові рахунки.

Позабалансові рахунки.

Контрпасивні рахунки.

Контрактивні рахунки.

Предметом бюджетного обліку є:

Бюджетний процесс.

Бюджетне законодавство.

Бюджетні кошти.

Бюджетні установи.

Усі відповіді правильні.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів включає:

5 класів.

6 класів.

7 класів.

8 класів.

9 класів.

10 класів.

Активні рахунки призначаються для обліку:

Коштів у розрахунках, розрахунків за борговими зобов'язаннями та результатам.

Джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

Ресурсів бюджету за їх складом та структурою і розміщенням.

Цінностей та документів, що використовуються у процесі виконання бюджету.

Правильні відповіді Б і Г.

Функція спостереження як функція бюджетного обліку реалізується:

При відображенні операцій, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, у відповідних бухгалтерських документах.

У процесі створення й використання фінансових ресурсів держави.

При проведенні всіх операцій з розрахунків, результатом яких є баланс доходів і видатків.

Як контроль за використанням бюджету за призначанням, за цільовим використанням коштів згідно з розписом та бюджетною класифікацією.

Функція узагальнення як функція бюджетного обліку реалізується:

При відображенні операцій, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, у відповідних бухгалтерських документах.

У процесі створення й використання фінансових ресурсів держави.

При проведенні всіх операцій з розрахунків, результатом яких є баланс доходів і видатків.

Як контроль за використанням бюджету за призначанням, за цільовим використанням коштів згідно з розписом та бюджетною класифікацією.

Правильної відповіді немає.

Функція відображення як функція бюджетного обліку реалізується:

При відображенні операцій, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, у відповідних бухгалтерських документах.

У процесі створення й використання фінансових ресурсів держави.

При проведенні всіх операцій з розрахунків, результатом яких є баланс доходів і видатків.

Як контроль за використанням бюджету за призначанням, за цільовим використанням коштів згідно з розписом та бюджетною класифікацією.

Правильні відповіді В і Г.

Мета ведення управлінського обліку в органах Державної казначейської служби України:

Відображення розміру фінансування бюджетів.

Забезпечення керівництва органів Державної казначейської служби оперативною інформацією для управління бюджетними коштами.

Збір інформації про стан активів та зобов’язань бюджетів.

Складання фінансової звітності виконання бюджету.

Правильної відповіді немає.

Пасивні рахунки призначаються для обліку:

Джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

Ресурсів бюджету за їх складом та структурою і розміщенням.

Коштів у розрахунках, розрахунків за борговими зобов'язаннями та результатами.

Цінностей та документів, що використовуються у процесі виконання бюджету.

Правильні відповіді А і В.

Сукупність послідовно застосовуваних способів, за допомогою яких створюється інформаційна модель фактичного стану і руху фінансових ресурсів у процесі обліку виконання бюджетів (кошторисів) та постійно підтримується відповідність цієї моделі відображеній у ній дійсності, – це:

Предмет бюджетного обліку.

Функція бюджетного обліку.

Метод бюджетного обліку.

Об’єкт бюджетного обліку.

Усі відповіді правильні.

Система рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету держави, об 'єднаних у групи з однаковим економічним змістом і призначенням, — це:

Баланс.

Синтетичний облік.

Аналітичний облік.

План рахунків.

Документи, в яких відображаються відомості про операції з виконання бюджету та підтверджується їх здійснення, – це:

Облікові регістри.

Меморіальні ордери.

Первинні документи.

Фінансові звіти.

Зобов'язання держави, які виникають у процесі виконання бюджетів, включає зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами і депозитами, за іншими зобов'язаннями, обліковуються на рахунках:

1-го класу.

2-го класу.

3-го класу.

4-го класу.

5-го класу.

6-го класу.

Ж. 7-го класу.

Єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби в Національному банку України, кошти бюджетів у інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити обліковуються на рахунках:

1-го класу.

2-го класу.

3-го класу.

4-го класу.

5-го класу.

6-го класу.

Ж. 7-го класу.

Операції за коштами держа­вного бюджету, місцевих бюджетів, коштами, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів, коштами, тимчасово віднесеними на доходи бю­джету, коштами на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Державної казначейської служби обліковуються на рахунках:

1-го класу.

2-го класу.

3-го класу.

4-го класу.

5-го класу.

6-го класу.

Ж. 7-го класу.

Розрахунки, які виникають між бюджетами у процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позиція Державної казначейської служби щодо іноземної валюти обліковуються на рахунках:

1-го класу.

2-го класу.

3-го класу.

4-го класу.

5-го класу.

6-го класу.

Ж. 7-го класу.

Доходи Державного та місцевих бюджетів, доходи, які підлягають розподілу, кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів, обліковуються на рахунках:

1-го класу.

2-го класу.

3-го класу.

4-го класу.

5-го класу.

6-го класу.

Ж. 7-го класу.

Операції органів Державної казначейської служби на територіальному рівні з подальшою передачею інформації про здійснені операції до Головного управління Державної казначейської служби, – це:

Децентралізовані.

Взаємні розрахунки.

Централізовані.

Взаємозаліки.

Грошові операції.

Надходження за платежами та/або сумами касових видатків, проведених за взаємними розрахунками між бюджетами, – це:

Децентралізовані.

Взаємні розрахунки.

Централізовані.

Взаємозаліки.

Грошові операції.

Централізовані проплати головним розпорядником коштів за підвідомчі установи витрат з оплати природного газу, теплопостачання та електроенергії на видатки установи:

Децентралізовані.

Взаємні розрахунки.

Централізовані.

Взаємозаліки.

Грошові операції.

Які ознаки і параметри забезпечують унікальність номера рахунка обліку виконання бюджету:

Ознака коштів бюджету.

Код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету.

Назва клієнта, код за ЄДПРОУ.

Код програмної класифікації, код функціональної класифікації.

Код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код відділення Державної казначейської служби, код території.

Усі відповіді правильні.

Фінансова звітність з виконання бюджету складається на основі:

Даних бухгалтерського та бюджетного обліку.

Даних бухгалтерського та управлінського обліку.

Даних фінансового обліку.

Даних бухгалтерського обліку.

Даних управлінського та бюджетного обліку.

Звіти розпорядників бюджетних коштів перевіряються і візуються:

Рахунковою палатою.

Міністерством фінансів.

Органом Державної казначейської служби України, в якому відкрито реєстраційний рахунок установи.

Центральним органом Державної казначейської служби України.

Правильної відповіді немає.

Форми звітності, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються:

Кабінетом Міністрів України.

Верховною Радою України.

Рахунковою палатою.

Міністерством фінансів.

Державною казначейською службою України за погодженням з Міністерством фінансів та Рахунковою палатою.

Система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період, – це:

Статистична звітність.

Управлінська звітність.

Фінансова звітність.

Первинна звітність.

Форма бюджетної звітності, яка характеризує стан вико­нання бюджету на відповідну дату, – це:

Довідка.

Реєстр.

Баланс.

Відомість.

Інформація про стан державного боргу складається:

На центральному рівні органів Державної казначейської служби.

На рівні обласних управлінь Державної казначейської служби.

На низових рівнях у системі Державної казначейської служби.

Усі відповіді правильні.

На якій стадії бюджетного процесу проводиться наступний контроль:

На стадії планування бюджетних показників.

На стадії розгляду.

На стадії виконання бюджету.

На стадії складання та затвердження звіту про виконання бюджету.

При проведенні аудиту ефективності оцінюється:

Рівень віддачі від вкладених бюджетних коштів.

Причини недосягнення поставлених цілей.

Законність і достовірність використання ресурсів за призначенням.

Доцільність і необхідність управлінського рішення про використання бюджетних коштів.

Усі відповіді правильні.

На підставі чого приймається рішення про накладання стягнення за бюджетне правопорушення:

На підставі протоколу про бюджетне правопорушення.

На підставі проміжного акта ревізії.

На підставі рішення керівника.

На підставі рішення головного розпорядника.

Усі відповіді правильні.

Внутрішній бюджетний контроль проводиться:

Керівниками міністерств і відомств щодо підпорядкованих їм розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.

Відповідальними виконавцями фінансової інспекції в межах кожного управління (відділу).

Керівниками установ у момент вчинення й оформлення господарських опе­рацій.

Відповідним управлінням (відділом) у структурі органів контролю.

Усі відповіді правильні.

Підставою для призупинення бюджетних асигнувань є:

Несвоєчасне і неповне подання звітності про виконання бюджету;

Невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності, внутрішнього контролю.

Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань.

Нецільове використання бюджетних коштів, недотримання порядку їх перерахування.

Усі відповіді правильні.

Підставою для відновлення операцій з бюджетними коштами є:

Доповідна записка про усунення бюджетних правопорушень.

Прохання керівника установи.

Подання головного розпорядника.

Річний звіт розпорядника.

На який термін можуть бути призупинені операції з бюджетними коштами у разі виявлення правопорушення:

До 10 днів.

Термін не лімітується.

Залежно від виду правопорушення.

До 30 днів.

Правильної відповіді немає.

Форма бюджетно­го контролю, за допомогою якого вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень учасниками бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей, – це:

Аудит адміністративної діяльності.

Незалежний бюджетний контроль.

Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

Внутрішньогосподарський контроль.

Комплексна перевірка.

 Сукупність заходів, які проводять державні органи і які пов’язані з перевіркою законності, доцільності та ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування, – це:

Фінансовий контроль.

Податковий контроль.

Бюджетний контроль.

Аудит.

Слабкі місця в організації управління бюджетними коштами і розроблення пропозицій, що дають змогу підвищити ефективність їх використання, проводиться під час проведення:

Експертизи.

Перевірки.

Ревізії.

Аудиту.

Система контрольних дій, які спрямовані на всебічну пере­вірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, а також роботи фінансових органів щодо скла­дання і виконання бюджету з метою встановлення законності проведених операцій, дотримання фінансової дисципліни, порядку і правил організації обліку, достовірності звітності, – це:

Бюджетний контроль.

Перевірка.

Ревізія.

Інвентаризація.

Обстеження.

 Визначте форми бюджетного контролю:

Державний.

Попередній.

Наступний.

Незалежний (аудит).

Поточний.

Додаткові ревізії проводять якщо:

Є спеціальне завдання вищих організацій.

Під час першої ревізії не повністю розкриті факти порушень бюджетного процесу.

Під час першої ревізії  перевірено не всі бухгалтерські документи.

Треба перевірити, як ліквідуються недоліки, зазначені в акті ревізії.

Спосіб конкретного вираження та організації контрольних дій на кожному етапі бюджетного процесу, спрямований на виконання функцій контролю в процесі формування, розподілу і використання бюджетних            коштів, – це:

Функція бюджетного менеджменту.

Форма бюджетного контролю.

Метод бюджетного контролю.

Функція бюджетного контролю.

Правильної відповіді немає.

Моніторинг є:

Разовим контрольним заходом.

Тривалим процесом спостереження.

Документально оформленим процесом контролю.

Правильної відповіді немає.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі:

Аудиторських перевірок .

Експертиз.

Консультацій.

Усі відповіді правильні.

Під час часткової ревізії перевіряють:

Однотипні установи, організації за окремими спеціальними питаннями.

Усі сторони фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.

Тільки окремі види господарських операцій або окремі на­прями діяльності підприємства, установи, організації.

Деякі конкретні документи або всі документи, але за певний проміжок часу.

При суцільній ревізії перевіряють:

Деякі конкретні документи або всі документи, але за певний проміжок часу.

Усі документи, які характеризують фінансово-господарську діяльність, починаючи від останньої ревізії.

Усі сторони фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.

Фактичну наявність грошових коштів і матеріальних цінностей.

У процесі тематичної ревізії перевіряють:

Тільки окремі види господарських операцій або окремі напрями діяльності підприємства, установи, організації.

Усі сторони фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.

Однотипні установи, організації за окремими спеціальними питаннями.

Деякі документи або всі документи, але за певний проміжок часу.

При вибірковій ревізії перевіряють:

Усі документи, які характеризують фінансово-господарську діяльність, починаючи від останньої ревізії.

Деякі документи або всі документи, але за певний проміжок часу.

Однотипні установи, організації за окремими спеціальними питаннями.

Тільки окремі види господарських операцій або окремі на­прями діяльності підприємства, установи, організації.

Дослідження будь-якого питання з метою  дати оцінку відповідному явищу – це:

Експертиза.

Перевірка.

Ревізія.

Аудит.

Моніторинг.

Система постійного спостереження (нагляду) органів, уповноважених на здійснення бюджетного контролю, за дотриманням норм бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях – це:

Експертиза.

Перевірка.

Ревізія.

Аудит.

Моніторинг.

Чи мають право головні розпорядники бюджетних коштів призупиняти бюджетні асигнування :

Ні, не мають.

Так, мають у межах своїх повноважень.

Так, якщо це передбачено Законом України про державний бюджет.

Так, за погодженням з Міністерством фінансів.