9.2. Тести ІІ рівня складності

Питання мають декілька правильних відповідей.

 

Система управління бюджетом містить:

Сукупність органів управління.

Бюджет.

Бюджетне планування.

Функції управління.

Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Які з перелічених органів державної влади не належать до органів оперативного управління бюджетом:

Верховна Рада України.

Державна фінансова інспекція України.

Державна казначейська служба України.

Державна податкова служба України.

Державна митна служба України.

Місцеві ради народних депутатів.

Ж. Рахункова палата.

Які бюджети можуть прийматися з дефіцитом:

Державний.

Обласні.

Міські.

Бюджет АРК.

Районні.

Усі відповіді правильні.

Складові бюджетного менеджменту:

Бюджетне планування.

Організація виконання бюджету.

Бюджетний процес.

Бюджетний регламент.

Контроль за виконанням бюджету.

Облік виконання бюджету.

Ж. Оперативне управління бюджетними коштами та фінансовий контроль.

Назвіть варіанти збалансування бюджету:

Грошова емісія.

Зменшення видаткової частини.

Збільшення дохідної частини.

Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

Зменшення касових видатків.

Усі відповіді правильні.

Як об’єкт управління бюджет розглядається:

За характером участі у відтворювальному процесі.

За формою прояву.

За економічною сутністю.

За структурною будовою.

За організаційною будовою.

За матеріальним змістом.

Які органи у системі управління бюджетом належать до органів нефінансового профілю:

Митний комітет.

Державне казначейство.

нотаріальні контори.

Державна податкова адміністрація;.

державна інспекція з контролю за цінами.

Рахункова палата.

Структура бюджетного процесу містить:

Бюджетне прогнозування.

Бюджетне планування.

Аналіз бюджету.

Виконання бюджету.

Складання та затвердження звіту про виконання бюджету.

Назвіть чинники, що визначають рівень бюджетного планування:

Чіткість формулювання цілей і завдань, які вирішує держава.

Кількість органів управління, які планують бюджетні показники.

Достовірність інформації, яка використовується при розрахунках проекту бюджету.

Методи, які використовують в процесі бюджетного планування.

Період бюджетного планування.

Усі відповіді правильні.

Контроль за виконанням бюджету можуть здійснювати:

Міжнародні організації.

Органи управління.

Підприємства, організації та установи.

Громадськість.

Усі відповіді правильні.

Комплекс організаційно-технічних та методичних заходів з визначення доходів і видатків бюджетів у процесі їх складання, розгляду і затвердження – це:

Бюджетний процес.

Бюджетне регулювання.

Бюджетне планування.

Бюджетне фінансування.

Бюджетне забезпечення.

Єдиним критерієм оптимальної структури витрат бюджету є:

Максимальна частка соціальних видатків.

Максимальна частка видатків на економічну діяльність.

Максимальна частка видатків на освіту.

Рівність усіх видатків за функціональною класифікацією.

Не існує єдиного критерію оптимальної структури витрат бюджету.

Державний борг є наслідком:

Бюджетного дефіциту.

Бюджетного профіциту.

Порушення бюджетного законодавства.

Грошової емісії.

Немає зв’язку з жодним бюджетним показником.

Науково-аналітична стадія розроблення бюджету, в процесі якої формуються концепція, шляхи її вирішення, основні цілі, які повинні бути досягнуті, а також визначаються вірогідні показники доходів і видатків бюджету на перспективу – це:

Бюджетне планування.

Бюджетне прогнозування.

Бюджетний аналіз.

Бюджетний контроль.

Розмістіть процедури прогнозування показників бюджету у правильній послідовності, починаючи з першої:

Визначення цілей та відповідно завдань для досягнення поставлених цілей (1).

Збір, опрацювання та аналіз інформації (2).

Вибір моделі прогнозування (3).

Розроблення рекомендацій для оптимізації рішень, що приймаються за даними прогнозних розрахунків (4).

Ефективна боргова політика держави передбачає:

Вибір найдешевших та найвигідніших умов здійснення запозичень.

Формування середньострокової структури державного боргу.

Обов'язкове встановлення граничних меж здійснення державою позик.

Постійний контроль частки державного боргу у ВВП.

Обов’язкове проведення приватизації державного майна.

Здійснення лише внутрішніх позик.

При кошторисному плануванні, як правило, використовують такі методи бюджетного планування:

Нормативний.

Метод прямого рахунку.

Аналітичний.

Екстраполяції.

Усі відповіді правильні.

Грошова емісія як засіб покриття бюджетного дефіциту може викликати:

Зростання реальної заробітної плати.

Підвищення рівня інфляції.

Дестабілізацію грошового ринку.

Покращання розрахунків з бюджетом.

Збільшення податкового тягаря.

Доходи зведеного бюджету (балансу) не включають:

Доходи державного бюджету.

Надходження від приватизації.

Доходи місцевих бюджетів.

Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного.

Доходи домогосподарств.

Субвенції, надані обласним бюджетам з державного.

Ж. Погашення державного боргу.

Витрати зведеного бюджету (балансу) не включають:

Надходження від приватизації.

Державні позики.

Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного.

Доходи домогосподарств.

Субвенції, надані обласним бюджетам з державного.

Погашення державного боргу.

Формування постатейного бюджету передбачає:

Визначення прирощення бюджетних показників.

Планування бюджетних показників у розрізі організаційних одиниць та об’єктів видатків.

Оцінку ступеня досягнення результатів.

Аналіз зв’язків між спожитими факторами, обсягами робіт і виходом.

Складання конкуруючих ресурсних стратегій для досягнення результатів та вибору оптимальної на основі їх відносного рейтингу.

Складання бюджету «з нуля» передбачає:

Визначення прирощення бюджетних показників.

Планування бюджетних показників у розрізі організаційних одиниць та об’єктів видатків.

Формування бюджетних програм.

Аналіз зв’язків між спожитими факторами, обсягами робіт і виходом.

Складання конкуруючих ресурсних стратегій для досягнення результатів та вибору оптимальної на основі їх відносного рейтингу.

Бюджет результативності передбачає наявність таких основних елементів:

Обсягу роботи.

Виходу.

Ефективності.

Функцій виконавців.

Установ-отримувачів.

Назвіть методики складання бюджету:

Постатейний бюджет.

Програмний бюджет.

Консервативний бюджет.

Прирістний бюджет.

Бюджет результативності.

Цільовий бюджет.

Ж. Складання бюджету з нуля.

З.  Зведений бюджет.

 

Які з функцій не належать до функцій головних розпорядників:

Розробляє проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу.

Отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України.

Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

Накладає штрафні санкції за нецільове використання бюджетних коштів.

Відкриває реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня.

Банківська система касового виконання бюджету передбачає виконання банками таких операцій:

Приймають кошти бюджетів, які входять у бюджетну систему, і зараховують їх на рахунки відповідних бюджетів.

Розподіляють у визначених розмірах загальнодержавні податки і доходи між усіма бюджетами бюджетної системи країни.

Видають кошти підприємствам, організаціям і установам.

Ведуть облік доходів і видатків бюджетів і складають звітність про їх касове виконання.

Контролюють цільове використання бюджетних коштів.

Ведуть облік бюджетних установ.

Ж. Усі відповіді правильні.

Чи можуть перераховуватися кошти зі спеціальних реєстраційних рахунків бюджетної установи, якщо вони не обумовлені її кошторисом:

Ні, лише за умови змін кошторису.

Ні, лише з реєстраційних рахунків.

Так, на ім'я установ вищого рівня.

Так, на ім’я підвідомчих установ.

Так, лише до бюджету, з якого фінансується установа.

Обов’язковими умовами перерахування коштів та оплати витрат органами Державної казначейської служби є:

Наявність даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств і організацій.

Наявність затверджених кошторисів.

Наявність спеціальних реєстраційних рахунків.

Згода керівника органу Державної казначейської служби.

Усі відповіді правильні.

Які елементи не є складовою платіжної системи виконання бюджету:

Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою.

Мережа розпорядників бюджетних коштів.

Система норм, що встановлюють правила проходження платежів.

Технічне забезпечення здійснення платежів.

План рахунків виконання Державного та місцевих бюджетів.

При фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати витрат (оплати рахунків і видачі готівкою) розпорядникам коштів відкриваються:

Реєстраційні рахунки в органах казначейства.

Спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби.

Бюджетні рахунки в банківських установах.

Поточні рахунки в банківських установах.

Усі відповіді правильні.

Платіжна система виконання Державного бюджету України регулюється:

Міністерством фінансів.

Національним банком України.

Державною казначейською службою України.

Рахунковою палатою України.

Кабінетом Міністрів України.

Державною комісією з цінних паперів та фондової біржі.

Казначейське виконання державного бюджету за доходами і видатками включає:

Облік надходження платежів.

Регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань.

Дозвіл на право здійснення видатків.

Проведення платежів розпорядників бюджетних коштів.

Регулювання обсягів і термінів надходження доходів бюджету.

Затвердження кошторисів та планів асигнувань.

Ж. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.

Які з перелічених надходжень належать до власних надходжень бюджетних установ:

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

Субвенція, перерахована бюджетній установі.

Благодійні внески, гранти та дарунки.

Надходження від операцій з капіталом.

Надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності.

Усі відповіді правильні.

При аналізі боргового навантаження використовують:

Відношення зовнішнього боргу до суми доходів бюджету.

Відношення загальної суми боргу до суми надходжень до бюджету.

Відношення зовнішнього боргу до суми боргу.

Відношення доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів до суми боргу.

Відношення неподаткових надходжень до суми зовнішнього боргу.

Бюджетний ефект при визначенні бюджетної ефективності інвестиційного проекту визначається як:

Збільшення податкових надходжень бюджету в результаті реалізації інвестиційного проекту.

Сума доходів від інвестиційної діяльності бюджету.

Зниженні бюджетних видатків у результаті реалізації проекту.

Різниця між доходами та видатками спеціального фонду бюджету.

Сума надходжень до бюджету розвитку.

Назвіть, які з перелічених елементів грошового потоку належать до притоків при визначенні бюджетної ефективності:

Надходження від податків, акцизів, мита, зборів і відрахувань до цільових фондів.

Бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики.

Погашення податкових кредитів.

Економія на видатках на виплату допомоги у зв’язку з безробіттям.

Державні гарантії за позиками та гарантії інвестиційних ризиків.

Зменшення надходжень в наслідок надання податкових пільг.

Назвіть, які з перелічених елементів грошового потоку належать до відтоків при визначенні бюджетної ефективності:

Надходження від податків, акцизів, мита, зборів і відрахувань до цільових фондів.

Бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики.

Погашення податкових кредитів.

Економія на видатках на виплату допомоги у зв’язку безробіттям.

Державні гарантії за позиками та гарантії інвестиційних ризиків.

Зменшення надходжень в наслідок надання податкових пільг.

Бюджетна ефективність оцінюється для:

Всіх проектів, які реалізуються на території.

Вибору пріоритетності бюджетного фінансування інвестиційних проектів.

Проектів з іноземними інвестиціями.

Затвердження бюджету розвитку.

Аналізу значущих для території проектів, які не мають комерційного ефекту, але мають суттєві неекономічні результати.

ІІ групу інвестиційних проектів за рівнем значущості для території  складають:

Проекти, результати яких неможливо визначити як такі, що мають особливий вплив на соціально-економічний розвиток території.

Проекти, що забезпечують суттєве зростання виробничого потенціалу території.

Проекти, що забезпечують виробництво інноваційних товарів.

Проекти, що реалізуються у сфері інженерної інфраструктури з метою модернізації, технічного переозброєння або реконструкції,.

Проекти, що забезпечують виробництво експортної продукції.

Проекти, що забезпечують вирішення загальнорегіональних соціальних або екологічних проблем.

І групу інвестиційних проектів за рівнем значущості для території  складають:

Проекти, результати яких неможливо визначити як такі, що мають особливий вплив на соціально-економічний розвиток території.

Проекти, що реалізуються у сфері інженерної інфраструктури з метою модернізації, технічного переозброєння або реконструкції.

Проекти, що забезпечують вирішення загальнорегіональних соціальних або екологічних проблем.

Проекти, що забезпечують суттєве зростання виробничого потенціалу території.

Проекти, що забезпечують виробництво експортної продукції.

Проекти, що забезпечують виробництво інноваційних товарів.

Стійкість бюджету визначається як:

Такий стан бюджету, за якого забезпечується нормальне функціонування суб’єкта публічної влади.

Реалізація усіх закріплених повноважень місцевою владою на основі повного та своєчасного фінансування передбачених у бюджеті видатків.

Погашення зовнішнього та внутрішнього боргу.

Відсутність бюджетного дефіциту.

Відсутність порушень у погашенні боргових зобов’язань бюджету.

Фінансова стійкість місцевого бюджету розглядається як:

Здатність органів місцевого самоврядування організовувати бюджетний процес.

Здатність органів місцевого самоврядування акумулювати обсяг доходів, достатній для покриття їх видатків та забезпечення збалансованості бюджету.

Здатність органів місцевого самоврядування надавати достатній обсяг якісних суспільних послуг для задоволення потреб населення.

Здатність органів місцевого самоврядування вчасно розраховуватися за позиками.

Збалансованість бюджету.

Аналіз фінансового стану місцевого бюджету проводиться на основі:

Аналізу податкових надходжень.

Аналізу платників податків.

Аналізу бюджетних зобов'язань.

Аналізу структури активів і пасивів бюджету.

Аналіз бюджетного дефіциту.

Які показники не розраховуються при аналізі змін у показниках міжбюджетних відносин:

Коефіцієнт фінансової самостійності.

Коефіцієнт бюджетного покриття.

Частка дотації у структурі доходів місцевого бюджету.

Реальний дефіцит бюджету.

Загальний рівень боргового навантаження.

Які показники не розраховуються при оцінці боргового навантаження:

Коефіцієнт фінансової самостійності.

Коефіцієнт бюджетного покриття.

Показники обслуговування боргу.

Реальний дефіцит бюджету.

Загальний рівень боргового навантаження.

Які показники розраховуються при оцінці стану податкової бази:

Частка податкових надходжень від найбільших платників податків у структурі податкових надходжень бюджету.

Частка місцевих податків і зборів у структурі надходжень.

Питома вага недоїмки у структурі податкових доходів місцевого бюджету.

Коефіцієнт бюджетної самостійності.

Коефіцієнт податкової самостійності.

Бюджетна звітність за терміном складання і подання буває:

Періодична (місячна, квартальна).

Річна.

Оперативна (щоденна).

 Зовнішня.

Зведена.

Внутрішня.

Визначте бюджетну звітність за призначенням:

Первинна.

Зовнішня.

Зведена.

Внутрішня.

Періодична.

Що є об'єктом бюджетного обліку:

Доходи і видатки бюджету.

Фнансування і борг бюджету.

Погнозні документи, що визначають обсяг бюджетних надходжень.

Рзпорядники бюджетних коштів.

Кошти в розрахунках.

Органи оперативного управління бюджетом.

Ж. Матеріальні цінності бюджетних установ.

Фінансовий (бюджетний) облік забезпечує:

Накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів.

Забезпечення керівництва органів Державної казначейської служби оперативною інформацією управління бюджетними коштами.

Узагальнення результатів виконання бюджеті.

Надання користувачам інформації про стан активів та зобов’язань, результати виконання бюджетів та їх змін.

Складання фінансової звітності виконання бюджету.

Бухгалтерський облік забезпечує:

Накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів.

Забезпечення керівництва органів Державної казначейської служби оперативною інформацією управління бюджетними коштами.

Узагальнення результатів виконання бюджетів.

Надання користувачам інформації про стан активів та зобов’язань, результати виконання бюджетів та їх змін.

Складання фінансової звітності виконання бюджету.

Визначте, рахунки яких класів є активними:

Клас 1-й «Активи».

Клас 2-й «Зобов'язання».

Клас 3-й «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів».

Клас 4-й «Розрахунки».

Клас 5-й «Результати виконання бюджету».

Клас 6-й «Доходи бюджету».

Ж. Клас 7-й «Видатки бюджету».

Визначте, рахунки яких класів є пасивними:

Клас 1-й «Активи».

Клас 2-й «Зобов'язання».

Клас 3-й «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів».

Клас 4-й «Розрахунки».

Клас 5-й «Результати виконання бюджету».

Клас 6-й «Доходи бюджету».

Ж. Клас 7-й «Видатки бюджету».

Визначте, рахунки яких класів є активно-пасивними:

Клас 1-й «Активи».

Клас 2-й «Зобов'язання».

Клас 3-й «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів».

Клас 4-й «Розрахунки».

Клас 5-й «Результати виконання бюджету».

Клас 6-й «Доходи бюджету».

Ж. Клас 7-й «Видатки бюджету».

Система бюджетного обліку включає:

Облік виконання кошторисів бюджетних установ.

Бухгалтерський облік.

Управлінський облік.

Позабалансовий облік.

Бюджетний облік.

Облік доходів, видатків і боргу.

В активі балансу відображають:

Дебетові залишки за рахунками 1-го класу.

Дебетові залишки за рахунками 2-го класу.

Дебетові залишки за рахунками 3-го класу.

Дебетові залишки за рахунками 4-го класу.

Дебетові залишки за рахунками 5-го класу.

Дебетові залишки за рахунками 6-го класу.

Ж. Дебетові залишки за рахунками 7-го класу.

З.  Дебетові обороти за рахунками 7-го класу.

У пасиві балансу відображають:

Кредитові залишки за рахунками 1-го класу.

Кредитові залишки за рахунками 2-го класу.

Кредитові залишки за рахунками 3-го класу.

Кредитові залишки за рахунками 4-го класу.

Кредитові залишки за рахунками 5-го класу.

Кредитові залишки за рахунками 6-го класу.

Ж. Кредитові залишки за рахунками 7-го класу.

Органи Державної казначейської служби України ведуть такі обов'язкові облікові реєстри:

Оборотно-сальдовий баланс.

Особові картки.

Звіт про рух грошових коштів.

Звіт про бюджетні надходження.

Сальдові та оборотно-сальдові відомості.

Облік виконання Державного бюджету здійснює:

Міністерство фінансів України.

Управління бухгалтерського обліку і звітності центрального апарату Державної казначейської служби.

Відділи бухгалтерського обліку і звітності територіальних органів Державної казначейської служби.

Бухгалтерії розпорядників бюджетних коштів.

Усі відповіді правильні.

Логічними частинами плану рахунків обліку виконання державного та місцевих бюджетів є:

Балансові рахунк.

Бюджетні (фінансові) рахунки.

Технічні і позабалансові рахунки.

Контраактивні рахунки.

Контрпасивні рахунки.

Зведені рахунки.

В оборотно-сальдовому балансі відображають такі підсумки:

Підсумки за кожним класом рахунків.

Загальний підсумок за всіма рахунками.

Загальний підсумок за всіма активними рахунками.

Загальний підсумок за всіма пасивними рахунками.

Усі відповіді правильні.

Подвійний запис бюджетних операцій забезпечує:

Відображення змін об'єктів, що обліковуються у двох рахунках.

Характеристику напрямку руху об'єктів обліку.

Інформацію про бюджетний процес, що зумовив зміни, які відбулися.

Одночасний облік усіх бюджетних потоків.

Взаємозв’язок бухгалтерського і управлінського обліку.

При аудиті функціонування бюджетної системи досліджуються:

Організація внутрішнього управління міжбюджетними відносинами.

Взаємозв'язки різних органів управління у процесі виконання завдань, поставлених при перерозподілі бюджетних коштів.

Цільове використання коштів бюджетними установами.

Виконання спеціального фонду бюджету.

Виконання загального фонду бюджету.

При аудиті адміністративної діяльності аудиторський звіт містить висновок, де зазначають:

Доцільність продовження вкладення бюджетних коштів у програму.

Зміни, які необхідно внести для поліпшення управління реалізацією програми.

Порівняння показників програми з показниками аналогічних програм.

Прогноз виконання програми.

Аналіз відхилень.

За критерієм віддаленості від моменту здійснення фінансових операцій контроль поділяють на:

Загальний.

Спеціалізований.

Попередній.

Поточний.

Наступний.

Комплексний.

Визначте ревізії залежно від їх організації:

Повні.

Планові.

Тематичні.

Позапланові.

Додаткові.

Фактичні.

Ж. Повторні.

Визначте ревізії за ступенем охоплення даних фінансово-господарських операцій:

Документальні.

Суцільні.

Тематичні.

Вибіркові.

Фактичні.

Залежно від джерел даних, які є базою для контролю, контроль поділяється на:

Суцільний.

Державний.

Фактичний.

Муніципальний.

Вибірковий.

Документальний.