9.3. Рейтингове оцінювання територій на основі аналізу показників фінансового стану бюджету

 

Визначити рейтинг території на основі таких даних.

Таблиця 9.1 – Показники адміністративно-територіальних одиниць

 

Рейтинг території та інтегральний коефіцієнт її фінансової стійкості знаходиться шляхом визначення показників оцінки фінансового стану території за напрямками:

аналіз боргового навантаження;

аналіз змін у показниках міжбюджетних відносин;

аналіз податкової бази;

аналіз стану управління бюджетними ресурсами.

Визначимо показник загального рівня боргового навантаження:

 

Кз.б. = ОБ / (ПН +НПН),                                             (9.1)

 

де ОБ – обсяг боргу в бюджетному році;

ПН, НПН – відповідно податкові й неподаткові надходження бюджету.

А: Кз.б = 1274 / (261480 – 9369) = 0,0051.

Б: Кз.б = 1159 / (303420 + 5270) = 0,0038.

В: Кз.б = 729,2 / (312081+ 5440) = 0,0023.

Г: Кз.б = 695,4 / (208720 – 8650) = 0,0035.

Визначимо коефіцієнт фінансової самостійності:

 

Кф.сам = ДНПМТ / Д,                                                 (9.2)

 

де ДНПМТ – доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

Д – загальна сума доходів бюджету:

А: Кф.сам = 100947 / 261480 = 0,3861.

Б: Кф.сам = 118930 / 303420 = 0,3920.

В: Кф.сам = 127628 / 312081 = 0,4090.

Г: Кф.сам = 132856 / 208720 = 0,6365.

Визначимо коефіцієнт трансфертів:

 

Кт = ОТ / Д,                                                          (9.3)

 

де ОТ – обсяг трансферту (дотації/ вилучення);

Д – загальна сума доходів бюджету.

А: Кт = 9369 / 261480 = 0,0358.

Б: Кт = -5270 / 303420 = -0,01736.

В: Кт = -5440 / 312081 = -0,01743.

Г: Кт = 8650 / 208720 = 0,0414.

Далі визначимо показник реального дефіциту бюджету:

 

РД = Пл.Д + КЗ – ДЗ,                                          (9.4)

де Пл.Д – плановий дефіцит бюджету;

КЗ – кредиторська заборгованість бюджету;

ДЗ – дебіторська заборгованість бюджету:

А: РД = 1274 + 41359 – 1180 = 41453 тис. грн

Б: РД = 1159,5 + 41739 – 650 = 42248,5 тис. грн

В: РД = 41848 – 1370 =40478 тис. грн

Г: РД = 31517 – 920 = 30597 тис. грн

            Визначимо коефіцієнт навантаження видатків:

 

К н.в = (Пл.Д + КЗ) / В,                                           (9.5)

 

            де В – сума видатків за загальним і спеціальним фондом.

А: К н.в = (1274+41359) / (261480 + 1274) = 0,1623.

Б: К н.в = (1159,5+41739) / (303420 + 1159,5) = 0,1408.

В: К н.в = 41848 / 312081 = 0,1341.

Г: К н.в = 31517 / 208720 = 0,1510.

            Визначимо частку надходжень бюджету розвитку в загальній сумі видатків бюджету розвитку:

А: 7148 / (7148 + 1274) = 0,8487.

Б: 6769 / (6769 + 1159,5) = 0,8536.

В: 9017 / 9017 = 1.

Г: 1089 / 1089 = 1.

            Визначимо частку надходжень бюджету розвитку в загальній сумі доходів бюджету:

А: 7148 / 261480 = 0,0273.

Б: 6769 / 303420 = 0,0223.

В: 9017 / 312081 = 0,0289.

Г: 1089 / 208720 = 0,0052.

Знайдемо відношення кредиторської заборгованості до суми доходів бюджету:        

    А: 41359 / 261480 = 0,1582.

Б: 41739 / 303420 = 0,1376.

В: 41848 / 312081 = 0,1341.

Г: 31517 / 208720 = 0,1510.

            Знайдемо частку дебіторської заборгованості в доходах бюджету:

А: 1180 / 261480 = 0,0045.

Б: 650 / 303420 = 0,0021.

В: 1370 / 312081 = 0,00438.

Г: 920 / 208720 = 0,0044.

Знайдемо відношення недоїмки до загальної суми доходів бюджету:

А: 4040 / 261480 = 0,0155.

Б: 1980 / 303420 = 0,0065.

В: 1460 / 312081 = 0,0047.

Г: 2600 / 208720 = 0,0125.

            Знайдемо показник доходів бюджету на 1 мешканця території:

А: 261480 / 920 = 284,22 грн/чол.

Б: 303420 / 824,3 = 368,09 грн/чол.

В: 312081 / 809,5 = 385,52 грн/чол.

Г: 208720 / 809,8 = 257,74 грн/чол.

            Знайдемо коефіцієнт заборгованості із заробітної плати в розрахунку на 1 мешканця території:

А: 0 грн/чол.

Б: 11276 / 824,3 = 13,68 грн/чол.

В: 11090 / 809,5 = 13,70 грн/чол.

Г: 1430 / 809,8 = 1,77 грн/чол.

            Розраховані показники зведемо у таблицю 9.2.

Визначаємо вагу кожного показника: чим важливіший показник, тим більше значення вагового коефіцієнта.

Оцінюємо значення показників для кожної території від 4 до 1 бала (4 бали – у території найкраще значення показника, 1 бал –найгірше).

Розраховуємо рейтинг кожної території, бали, множенням оцінки на питому вагу за всіма показниками:

А: 2*0,1+1*0,03+1*0,05+1*0,03+1*0,1+1*0,15+2*0,1+2*0,15+1*0,05+1*0,05+3*0,05+1*0,02+4*0,02+1*0,03+2*0,05+4*0,02 =1,62.

Аналогічно для решти територій

Б: = 2,05.

В: = 3,29.

Г: =2,87.

            Отже, згідно з рейтингом найкращою територією є В, потім Г, потім Б та на останньому місці – А.

 

Таблиця 9.2 – Розраховані показники фінансового стану територій