Питання для самоконтролю

1.   Поняття державної бюджетної політики.

2.   Склад та інструментарій бюджетної політики.

3.   Основні проблеми сучасного бюджетного процесу.

4.   Основні напрямки вдосконалення бюджетного процесу.

5.   Державна казначейська служба України, її основні функції.

6.   Програмно - цільове бюджетування.

7.   Фінансова політика як складова економічної політики держави.

8.   Основні концептуальні підходи бюджетної політики.

9.   Основні складові елементи бюджетної політики.

10. Основні етапи формування бюджетної політики.

11. Внутрішні і зовнішні чинники впливу на бюджетну політику.

12. Основні принципи формування та функціонування бюджетної системи.

13. Основні питання бюджетного менеджменту.

14. Система управління бюджетом.

15. Структура органів управління бюджетом.

16. Основні типи бюджетної політики.

17. Бюджетний контроль як складова фінансового контролю.

18. Основні моделі бюджетної політики та їх характеристики.

 

Список використаної літератури

1. Величко В. О. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку /                  В. О. Величко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). –  С. 83–87.

2. Український вибір – огляд політичних подій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uv.ukranews.com/cgi-bin/6/print.pl.

3. Чугунов І. Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету / І. Я. Чугунов, І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 3–14.

4. Бабій Н. Стан і проблеми міжбюджетних відносин в Україні /               Н. Бабій // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 4. – С. 23–35.

5. Козюк Я. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання / Я. Козюк  // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 100–102.

6. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик;           КНУ ім.Т. Г. Шевченка. – 4-те вид., доп. – К. : Ніос, 2003. – 416 с.

7. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – С. 125.

8. Засади формування бюджетної політики держави : монографія / Нац. академія управління ; ред. М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2003. – С. 177.

9. Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік : Постанова Верховної Ради України від 04.06.2010, №2318-VI // Голос України вiд 12.06.2010. – № 107.

10. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51.

11. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.