ТЕМА 13 Ринок та суб’єкти маркетингу

 

1 Поняття ринку та його класифікація.

2 Сегментування ринку.

3 Ємність ринку.

4 Посередники та їх класифікація.

 

1    Ринок – категорія економічного механізму, яка заснована на обміні     продуктами суспільної праці.

Міжнародна класифікація ринків:

ринок продуктів праці;

ринок ресурсів;

внутрішній;

національний;

регіональний;

світовий;

робочої сили;

грошовий;

капіталів;

спеціальний.

До організаційних форм відносять:

Базар – організаційна форма ринку, яка передбачає купівлю/продаж одиниці продукції або невеликих партій.

Ярмарок - організаційна форма ринку, яка передбачає в першу чергу оптовий продаж товару, як правило, за угодами або контрактами.

Магазин - організаційна форма ринку, яка передбачає індивідуальний продаж товару.

Аукціон - організаційна форма ринку, яка передбачає прилюдні торги за принципом зростаючої ціни

Біржа - організаційна форма ринку, яка передбачає оптовий продаж товарів, яких не має в наявності. Біржа є посередником.

 

2    Ринок  поділяється на ринковий сегмент, вікно, нішу.

Сегмент – умовний поділ ринку на частини за певними ознаками (демографічними,   географічними, психографічними та поведінкою споживача).

Демографічні: вік, стать, сімейний стан, національність, освіта, прибутки, релігія, розмір сім’ї.

Географічні: регіон, місто, приміська зона, сільська місцевість, чисельність населення, клімат.

Психографічні: стиль життя, особисті якості, тип особистості. Поведінка: шукані вигоди, ставлення до товару, статус користувача, привід для здійснення покупки.

      Сегментування ринку є універсальний процес і йому піддається будь-який товар.

Вікно – сегмент ринку, яким не скористався конкурент.

Ніша – сегмент, для якого оптимальним є товар нашої марки.

Практика застосування маркетингу свідчить, що ринкова сегментація:

дозволяє максимально задовольнити потреби покупців у різних за асортиментом товарах;

забезпечує раціоналізацію і оптимізацію затрат підприємства на розроблення, виготовлення і реалізацію товарів;

допомагає  опрацювати  ефективну маркетингову  стратегію,   яка базується на аналізі і розумінні поведінки потенційних покупців;

сприяє встановленню реальних цілей фірми;

забезпечує підвищення конкурентоспроможності товарів;

дозволяє ухилятись і знижувати рівень конкурентної боротьби - через перехід на неосвоєний сегмент ринку;

передбачає зв'язок науково-технічної політики фірми із запитами чітко встановлених конкретних споживачів.

 

3 Ємність ринку -  обсяг товару, що реалізується протягом певного часу (рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень).

      Структурна формула для визначення ємності ринку будь - якого товару має такий вигляд:

, де     (13.1)

Єр  – ємність ринку певного товару чи послуг;

З  – запаси продукції у товаровиробника з минулого року;

І  – імпорт даної продукції протягом року;

Е  – експорт даної продукції протягом року;

Зм– зменшення нормативних запасів продукції  у продавця;

Зб– збільшення нормативних запасів продукції  у продавця;

Іо – подібний імпорт продукції;

Ео - подібний експорт продукції;

В –виробництво даної продукції протягом розрахункового періоду.

Подібний експорт та імпорт дуже важко обліковувати, тому у деяких випадках його у формулу не включають.

      При визначенні ємкості ринку користуються такими методами дослідження:

статистичний - дані минулих років;

кабінетний – аналітично шляхом розрахунку;

польовий – шляхом опитування споживачів, найчастіше анкетування;

метод експертної оцінки –висновки роблять провідні фахівці галузі.

 

4    Реалізація товарів на ринку здійснюється фізичними та юридичними особами, які виконують різні функції.

Трейдер – особливо великий спеціалізований посередник, який діє в одній галузі і може бути товаровиробником.

Дистриб’ютор – великий, спеціалізований посередник

Джобер – посередник швидкого перепродажу.

Брокер – посередник товарно-сировинної біржі.

Консепнатор – власник регіональних великих складів.

Маклер – посередник на фондовій біржі.

Рілейтер – посередник з продажу нерухомості.

Ділер – представник фірми.

Торговий агент – працівник комісійної торгівлі.

Торговий представник – представляє якусь фірму чи підприємство і, як правило. працює на ярмарках і виставках.

Комівояжер – роз’їзний торговий агент.

Манчентайзер – адміністратор.

Супертайзер – організатор торгового відділу

Супервізер -  організатор торгової секції.

Оператори ринку повинні відповідати таким вимогам:

-   фізичний стан;

-   сенсорні якості;

-   професійні якості;

-   рівень інтелекту;

-   професійні знання. 

      Критеріями відбору операторів ринку є: фінансовий стан, організація та показники збуту, спеціалізація, репутація на ринку, охоплення ринку, запаси та складські приміщення, управління збутом.