Список літератури

 

Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. –Львів, 1995.

Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та практичні механізми. - Тернопіль, 1997.

Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник для студентів вузів. – Донецьк, 2002.

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005.

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994.

Гірняк О.І., Лазановський П.П. Основи менеджменту: Практикум. -Львів, 1996.

Гірняк О.І., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи та практикум: Навчальний посібник. Львів, 2003.

Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів, 2001.

Ілляшенко С.М. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992.

Крамаренко В.І. Менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2003.

Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників - К., 1999.

Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. – Львів: Новий світ-2000, 2004.

Мартыненко Н.М. Основы менеджмента. - К.: Каравела, 2003.

15 Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посібник – К.: Знання, 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Конспект лекцій

для студентів спеціальностей

7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», 6.091401 «Системи управління та автоматики»

денної та заочної форми навчання

 

Відповідальний за випуск доктор екон.наук, проф. О.М.Тєлєженко

 

Редактор Н.О.Кравченко

 

Комп’ютерне верстання І.В.Мамчук, І.О.Пригара

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку           .2007, поз.

Формат 60x84/16.  Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.   Обл.-вид.арк.

Тираж 100пр. Собівартість вид.

Зам.№

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.