ПЕРЕДМОВА

 

Менеджмент – це сучасна система управління, яка найповніше відповідає функціонуванню соціально-економічних систем в умовах ринкових відносин. Менеджмент – це вид діяльності щодо керівництва людьми в різних організаціях, а також сфера людських знань. Крім того, зміст поняття «менеджмент» можна розглядати як науку та практику управління, організацію управління підприємством хімічної промисловості і як процес прийняття управлінських рішень.

Особливістю управлінської освіти в Україні є те, що перехід до ринку потребує створення системи підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в діловому середовищі. Нові соціально-економічні умови господарської діяльності суттєво змінили якісні вимоги до фахівців, які пройшли відповідне навчання та прагнуть займатися управлінською працею в ділових організаціях.

Маркетинг – це діяльність, яка забезпечує надання надійної, достовірної, своєчасної інформації про ринок, структуру та динаміку конкретного попиту, смаки та уподобання покупців (тобто інформацію про зовнішні умови, що впливають на ефективність діяльності; це створення товару, створення товару, набору товарів і послуг (асортименту), які найповніше відповідатимуть вимогам ринку (тобто вимогам споживачів цього ринку); максимальний контроль ринків збуту, вплив на споживача.

У сучасних умовах ефективним засобом стимулювання придбання є реклама.

Реклама – це форма презентації товарів хімічної промисловості, послуг, ідей з метою поліпшення їх просування на ринку.

У процесі навчання люди набувають того, що змінює їхні погляди на навколишній світ, на своє місце і роль у ньому, що дає їм можливість діяти не так, як раніше, завдяки певним новим рисам, яких вони не мали раніше. Навчання розглядається як зміна сприйняття реальності, в якій перебуває людина.

Головним завданням курсу  є набуття комплексу знань щодо вибору нових форм і методів управління при створенні цілісної, ефективної та гнучкої системи управління в хімічній галузі в умовах постійно змінюваного середовища.

Під час викладання основ менеджменту та маркетингу і самостійного вивчення студентами матеріалу цього курсу досягаються такі цілі:

навчальна – допомогти студентам опанувати знання наукових основ управління організацією, формувати в них сучасний підхід до розв’язання як технічних, хімічних, так і соціально-економічних проблем, а також набути вмінь і деяких навичок створення умов для творчої та ефективної роботи людей у трудовому колективі;

виховна – розвиток уміння розв’язувати проблеми. У реальному житті найчастіше апріорі не існує правильних відповідей. Людина отримує той результат, якого вона особисто досягла, використовуючи певні способи розв’язання проблеми. Результати будуть для неї кращими, чим повніше  вони здатні розв’язувати проблеми. А це досягається завдяки активному навчанню, коли студент є активним творцем знань, рішень, інформації тощо.

      Студент повинен знати:

значення та завдання менеджменту;

особливості застосування методів менеджменту в ринкових відносинах;

складові організаційної структури підприємства;

суть головного принципу менеджменту та його стратегії, принципи побудови системи винагород та стягнень;

шляхи вдосконалення керівництва колективом;

умови, закономірності та етапи прийняття рішень;

причини виникнення та етапи розвитку конфліктів;

місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства, маркетингове середовище, елементи комплексу маркетингу.

Студент повинен уміти:

- розв’язувати задачі менеджменту в умовах конкретної виробничої структури;

- виділяти найраціональніше в менеджменті та застосовувати його для вдосконалення на вітчизняних підприємствах;

- володіти сучасними методиками визначення психологічного клімату в колективі;

- теоретично обґрунтовувати вибір виду організаційної структури управління;

- розробляти систему стимулюючих факторів до ефективної діяльності та вміти накладати стягнення з об’єктивним врахуванням результатів аналізу виробничих ситуацій;

- аналізувати управлінські ситуації і вживати відповідно до них контрольні та регулювальні заходи;

- розв’язувати соціальні проблеми трудового колективу;

- володіти сучасними прийомами і методами керівництва колективом (групою);

- розробляти та приймати оптимальні варіанти рішень;

- аналізувати ринки, маркетингове середовище, оцінювати конкурентоспроможність продукції та конкурентні можливості підприємства, формувати товарну та цінову політику, розробляти ринкову стратегію.