СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Кислотне активування бентонітів / М.С. Мальований, М.І. Санніков, І.М. Петрушка, О.Г. Чайка // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту. – 2001. – №11.2. – C. 124-126. (особистий внесок - проведено дослідження кислотного активування бентонітів).

Регенерація відпрацьованих олив за допомогою природних дисперсних сорбентів / О.Г. Чайка, М.С. Мальований, І.М. Петрушка, З.С. Одноріг // Вісник «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – 2003. – № 448. – С. 246-248. (особистий внесок - проведено дослідження щодо регенерації відпрацьованих олив методом адсорбції).

Комплексна регенерація відпрацьованої оливи деемульгаторами та природними сорбентами / О.Г. Чайка, М.С. Мальований, Я.М. Захарко, Н.Ю. Хомко // Вісник «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – 2005. – № 529. – C. 196-198. (особистий внесок - запропонована комплексна технологія регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Чайка О.Г. Очищення відпрацьованої оливи від смол та асфальтенів за допомогою природного дисперсного сорбенту-бентоніту / О.Г. Чайка, Я.М. Захарко, Н.Ю. Хомко // Вісник «Хімія,технологія речовин та їх застосування». – 2005. – № 529. – С. 194-196. (особистий внесок – проведено експериментальні дослідження очищення відпрацьованих моторних олив від смол та асфальтенів  активованим бентонітом).

Регенерація відпрацьованих олив. Екологічні та технологічні аспекти / О.Г. Чайка, М.С. Мальований, Є.М. Семенишин [та інші] // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 5 (76). – С. 40. (особистий внесок - запропонована комплексна технологія регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Комплексна ресурсозберігаюча технологія регенерації відпрацьованих олив / М.С. Мальований, Є.М. Семенишин, О.Г. Чайка [та інші] // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2007. — № 1. — С. 38-42. (особистий внесок - запропонована комплексна технологія регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Чайка О.Г. Порівняльний аналіз методів очищення відпрацьованих олив на Україні та за її межами / О.Г. Чайка, Ю.А. Чайка // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2009. – № 644. – С. 224-228. (особистий внесок - проведено порівняльний аналіз методів очищення відпрацьованих моторних олив на Україні та закордоном).

Чайка О.Г. Моніторинг утворення відпрацьованих олив в Україні/ О.Г. Чайка, О.З. Ковальчук, Ю.А. Чайка // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2009. – № 644. – С. 221-224. (особистий внесок - проведено моніторинг утворення відпрацьованих моторних олив на території України).

Запобігання забруднення довкілля відпрацьованими моторними оливами – завдання , яке потребує комплексного вирішення / М.С. Мальований, О.Г. Чайка, М.І. Канда, І.М. Ільків // Науково-популярний екологічний журнал «Екологічний вісник» – 2009. – № 5 (57). – С. 26-28. (особистий внесок -  запропонована блок -схема регенерації відпрацьованої моторної оливи).

Чайка О.Г. Розроблення комплексу заходів щодо впровадження системи збирання відпрацьованих олив  / О.Г. Чайка, Н.Ю. Хомко, І.М. Ільків, Ю.О. Малик  // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2010. – № 667. – С. 320-322. (особистий внесок – запропоновано заходи для покращення нормативно-законодавчої бази щодо збору відпрацьованих моторних олив).

Адсорбційні технології забезпечення техногенної безпеки шляхом використання природних дисперсних сорбентів : ІІІ –тя Міжнародна науково-практична конференція [“Проблеми економії енергії”], (Львів, 10-14 жовтня 2001 р.) / М.С. Мальований, М,І, Санніков, З.С. Одноріг,І.М. Петрушка, О.Г. Чайка. – Х., 2001. – С. 246-247. (особистий внесок - проведено дослідження  адсорбційної здатності природних сорбентів щодо відпрацьованих олив).

Застосування природних сорбентів для регенерації відпрацьованих олив : VІІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми управління якістю підготовки фахівців-екологів у світлі інтеграції освіти України в Європейський простір та перспективні природоохоронні технології»], (Львів, 15-17 жовтня 2003 р.) / О.Г. Чайка, І.М. Петрушка, В.Я. Максимик – К., 2003. – С. 64. (особистий внесок - проведено дослідження застосування природних сорбентів  для регенерації відпрацьованих олив).

Колотицький Л.А. Переробка відпрацьованих олив / О.Г. Чайка, П.І. Топільницький, В.Я. Максимик // Lubricating materials and additives : 8-th international scientificand technical conference reports, 8-12 september 2003 : theses. – К.:, 2003. – P. 180-182. (особистий внесок - проведено дослідження вибору найефективнішого методу регенерації відпрацьованих моторних олив).

Проблема утилізації відпрацьованих олив : ІІІ-тя науково-технічна конференція [«Поступ в нафтопереробній й нафтохімічній промисловостях»], (Львів, 14-16 вересня 2004 р.) / О.Г. Чайка, М.С. Мальований, З.С. Одноріг. – К., 2004. – С. 195-196.  (особистий внесок – встановлено екологічну небезпеку забруднення відпрацьованими оливами довкілля та шляхи її вирішення).

Проблема регенерації відпрацьованих олив : ХІІ-тая международная научно-технической конференции [“Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов”], (Бердянськ, 7-11 июня 2004 г.) / М.С. Мальований, О.Г. Чайка, І.М. Петрушка. – Х., 2004. – С. 694-696. (особистий внесок – проведено переваги методу регенерації відпрацьованих олив з іншими методами).

Проблема утилізації відпрацьованих олив : ХІІІ-тая международная научно-технической конференции [“Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов”], (Алушта, 13-17 июня 2005г.) / М.С. Мальований, О.Г. Чайка, І.М. Петрушка, Р. Петрус. – Х., 2005. – С. 694. (особистий внесок - проведено  переваги методу регенерації відпрацьованих олив з іншими методами).

Шкідливий вплив відпрацьованих олив на екологічну ситуацію : збірник наукових праць Х-ої наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2005», 25-27 травня 2005 р. / О.Г. Чайка, О.З. Ковальчук, Н.Ю. Хомко– Львів, 2005. – Д11. (особистий внесок - проведено дослідження негативний вплив на довкілля відпрацьованими моторними оливами).

Комплексна регенерація відпрацьованих олив : 9-та науково-технічна конференція [«Мастильні матеріали»], (Бердянськ, 4-8 вересня 2006) / М.С. Мальований, О.Г. Чайка, П.М. Топільницький, В. Максимик – Х., 2006. – С. 273. (особистий внесок - запропонована комплексна технологія регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Комплексна деемульгаторно-адсорбційна технологія регенерування відпрацьованих олив : сборник научных трудов XV международной научно-технической конференции [“Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов”], (Бердянськ, 11-15 июня 2007г.) / М.С. Мальований, О.Г. Чайка. – Х., 2007. – С. 206-211. (особистий внесок - запропонована комплексна технологія регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Пат. 17474. Україна. МПК(2006) С10М 175/00. Спосіб регенерації відпрацьованих олив / Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. ; замовник і патентокористувач Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2006 04583 ; заявл. 25.04.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. (особистий внесок - запропонована спосіб регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).

Пат. 17431. Україна. МПК (2006) С10М 175/00. Установка для регенерації відпрацьованої оливи / Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. ; замовник і патентокористувач Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2006 04582 ; заявл. 17.04.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. (особистий внесок - запропонована установка регенерації відпрацьованої моторної оливи методом деемульгування та доочищення активованим сорбентом – бентонітом).