3.1. Зміст і характеристика інвестиційних проектів

 

Формою реалізації інвестиційної діяльності на підприємстві є інвестиційний проект.

Форми та зміст інвестиційних проектів можуть трансформуватися, але є дещо притаманне всім видам — це наявність часового лагу між моментом початку інвестування та моментом одержання першого доходу. Поняття «проект» об'єд­нує різноманітні види діяльності, що характеризуються низкою загальних ознак, найбільш загальними з яких є такі:

                - спрямованість на досягнення конкретних цілей, пев­них результатів;

                - координоване виконання багатьох взаємозв'язаних дій;

                - обмеженість у часі, з певним початком і кінцем.

                У сучасній економічній науці залежно від завдань, що стоять перед спеціалістами, існує декілька визначень поняття проекту:

1. Під інвестиційним проектом розуміють будь-які заходи, спрямовані на досягнення певних цілей економічного та неекономічного характеру і які вимагають для своєї реалізації певної суми інвестицій.

2. З позиції системного підходу проект можна визначити як процес переходу з початкового стану в кінцевий — ре­зультат за участі ряду обмежень та механізмів (рис.3.1);

3. Інвестиційний проект – це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів.

4. Інвестиційний проект є системно обмеженим і закінченим комплексом заходів, документів і робіт, економічним результатом якого є зростання багатства інвестора, фінансовим результатом — прибуток (дохід), метеріально-речовим — нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або ж придбання і використання фінансових інструментів або нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу.

5. Інвестиційний проект — деяке завдання з певними вихідними даними та необхідни­ми результатами (цілями), що обумовлюють засоби його вирішення. Проект містить у собі проблему, засоби його реалізації та результати, що одержані у процесі її реалізації.

6. Інвестиційний проект — це комплекс взаємозв'язаних заходів, розробле­них для досягнення певних цілей протягом заданого часу при вста­новлених ресурсних обмеженнях.

7. Інвестиційний проект — це інвестиційна акція, що перед­бачає вкладання певної кількості ресурсів, а саме інтелектуаль­них, фінансових, матеріальних, людських, для одержання зап­ланованого результату та досягнення певних цілей в обумов­лені строки. Фінансовим результатом інвестиційного проекту, як правило, є прибуток, матеріально-речовим результатом — нові або реконструйовані основні фонди (об'єкти) або прид­бання та використання фінансових інструментів чи нематері­альних активів з подальшим одержанням прибутку.

 

 

 

Проект, як і будь-яка діяльність, має низку властивих йому рис, основними з яких є такі:

- виникнення, існування та закінчення проекту у певно­му оточенні;

- зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

- наявність певних зв'язків між елементами проекту як системи;

- можливість відміни вхідних ресурсів проекту.

Виходячи з визначення проекту виділяють такі основні ознаки проекту:

                - зміна стану проекту задля досягнення його мети;

                - обмеженість у часі;

                - обмеженість ресурсів;

                - неповторність.

Зміна стану означає, що реалізація проекту завжди по­в'язана зі змінами у будь-якій системі і є цілеспрямованим Її перетворенням з існуючого стану на бажаний, який виз­начено в меті проекту.

                Обмеженість у часі означає, що будь-який проект має термін початку і термін завершення.

                Обмеженість ресурсів означає, що будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом.

                Неповторність означає, що заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплексності й структурованості, який дозволяє відрізнити як один проект від іншого, так і проект від програми та плану.

                Таким чином, проект необхідно розуміти як цілісний багатогранний об'єкт, сутність якого пов'язана:

                - по-перше, з часом, потрібним для проходження стадій від виникнення ідеї проекту до її матеріалізації, які склада­ють життєвий цикл проекту;

                - по-друге, з необхідністю комплексної експертизи, яка доведе його доцільність та можливість застосування;

                - по-третє, з оцінкою його ефективності в технічному, комерційному, соціальному, інституційному, екологічному, фінансовому та економічному аспектах.

Якщо результатами реалізації проекту є певні фізичні об'єкти (будівлі, споруди, виробничі комплекси), то визначення проекту (так званого реального проекту) може бути конкретизоване таким чином: реальний інвестиційний проект — це система сформульованих в його рамках цілей, фізичних об'єктів, що створюються або модернізуються, технологічних процесів, технічної і організаційної документації, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх реалізації.

Специфічним для інвестиційного проекту є те, що він не тільки спрямований на вирішення якого-небудь окремого завдання або на досягнення певної мети, але і забезпечує поступальний розвиток підприємства в економічному, технічному і соціальному напрямах і підвищення його конкурентного статусу.

Реалізація цілей інвестування у виробництво передбачає формування сукупності ізольованих або взаємопов’язаних інвестиційних проектів. Систему взаємозв'язаних інвестиційних проектів, що мають загальні цілі, єдині джерела фінансування та органи управління, називають інвестиційною програмою.