5.2.2. Імітаційна модель оцінки ризику

Суть імітаційного моделювання полягає в корегуванні грошових потоків і наступному розрахунку ЧПВ для всіх можливих сценаріїв розвитку інвестиційного проекту.

 Послідовність аналізу:

За кожним проектом будують на підставі експертних оцінок три можливі варіанти розвитку: песимістичний, оптимістичний і найбільш імовірний.

З кожного варіанта розраховується ЧПВ, тобто отримуємо ЧПВо, ЧПВп, ЧПВн.і.

З кожного варіанта розраховується розмах варіації ЧПВ за формулою:

 

                                                                              (5.3)

 

 

З двох порівнюваних варіантів більш ризикованим вважається той, у якого розмах ЧПВ більший.

Відповідно до іншого підходу у використанні імітаційної моделі кожному сценарію присвоюється імовірність його здійснення. Для кожного інвестиційного проекту розраховуються імовірнісне значення ЧПВ, зважене за ймовірностями, і середньоквадратичне відхилення.

;                                                                             (5.4)

.                                                              (5.5)

Проект з великим значенням sЧПВ - стандартного відхилення – вважається більш ризикованим.