6.2. Фінансове планування та інвестиційне проектування

               

Прогнозування фінансової діяльності й розроблення фінан­сової стратегії підприємства – це найбільш складний етап планування. Під фінансовою стратегією підприємства варто розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення. Будучи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства, фінансова стратегія має стосовно неї підпорядкований характер і повинна бути узгод­жена з її цілями та напрямками. Разом із тим фінансова стратегія сама впливає на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Це пов'язано з тим, що основна мета загальної стратегії — забезпечення високих темпів розвитку й підвищення конкурентної позиції — по­в'язана з тенденціями розвитку відповідного товарного рин­ку (споживчого чи факторів виробництва), водночас як фінансова стратегія пов'язана з тенденціями розвитку окре­мих сегментів фінансового ринку. Якщо тенденції розвит­ку товарного і фінансового ринків не збігаються, може ви­никнути ситуація, коли цілі загальної стратегії розвитку не можуть бути реалізовані у зв'язку з фінансовими обмежен­нями. У цьому разі фінансова стратегія вносить визна­чені корективи в загальну стратегію економічного розвитку підприємства.

         Процес формування фінансової стратегії підприємства проходить ряд етапів:

         - визначення загального періоду формування;

         - формування стратегічних цілей фінансової діяльності;

         - розроблення фінансової політики окремих аспектів фінан­сової діяльності;

         -  конкретизація показників фінансової стратегії за пе­ріодами її реалізації;

         - оцінки розробленої фінансової стратегії.

         На основі розробленої фінансової стратегії проводиться фінансове планування діяльності підприємства. Фінансовий план підприємства, яке розробляє проект, узагальнює ре­зультати проектного аналізу, що передували його розробці. Фінансовий план розробляється удвох вимірах: «без проек­ту» й «з проектом». Тобто показники фінансового плану роз­раховуються як без урахування проектних показників, так і з їхнім урахуванням, що дає можливість визначити вплив проекту на розвиток діяльності підприємства.

         Фінансовий план містить такі розділи:

         - план прибутку;

         - податковий план;

         - баланс грошових потоків;

         - прогноз бухгалтерського балансу;

         - розрахунок показників ліквідності й рентабельності;

         - розрахунок показників ефективності проекту.

         План прибутку необхідний для розрахунку валового, оподатковуваного та чистого прибутку — показників, які є для розрахунків рентабельності проекту, а також для визна­чення суми податку на прибуток підприємств.

         Метою розроблення податкового плану є розрахунок усіх видів податків і зборів, які підприємство має сплатити у ході реалізації проекту.

         Баланс грошових потоків розраховується для узагаль­нення всіх попередніх розрахунків обсягу продажів, витрат, податків, залучення капіталу.

         Прогноз бухгалтерського балансу складають на кінець кожного року проекту для визначення недоліків, розрахун­ку показників рентабельності й ліквідності.

         Крім того, необхідно зазначити, що фінансове планування здійснюється згідно з чинним законодавством України.