Список рекомендованої літератури

 

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р.   №687-XIV.

Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-XI                  // Відомості Верховної УРСР. — 1991. — № 20.

Про господарські товариства: Закон України від 19 ве­ресня 1991 р.      № 1576-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49.

Про державну програму заохочення іноземних інвестицій: Закон України від 17 грудня 1993 р. № 3744-II // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 6. — Ст. 28.

Про затвердження Положення про типовий бізнес-план: Наказ Фонду державного майна України від 26 вересня 1994 р., № 301 (із змінами згідно з Наказом від 29 січня 1996 р.).

Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії: Указ Президента України під від 19 лютого 1994 р. № 55/94 // Укази Президента України. К., 1997. — Т. 1. — С. 149—162.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 ве­ресня 1991 р.     № 1560 XІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. -№17.

Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-Х1.

Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Голос України.  — № 5. — 13 січня.

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ     // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 14.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27 бе­резня 1991 р.     № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 24.

Про пріоритетні напрями використання іноземних кре­дитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 234        // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 6.

Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.

Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991р. № 1201-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. —      № 38.

Балацкий О.Ф. Управление инвестициями: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / О.Ф. Балацкий, А.М. Телиженко. - Сумы: Издательство СумГУ, 2000.

Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. — СПб., 2000.

Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций                / В. Беренс, П.М. Хавранек. — М., 1995.

Верба В.А. Проектний аналіз: Підручник / В.А. Верба,                      О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000.

Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: Учеб-практ. пособие / П. Л. Виленский,               В.К. Лившиц, С.Л. Смоляк. – М.: Дело, 2001. – 832 с.

Данілов ОД. Інвестування: Навч. посіб / О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. — К., 2001.

Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. Посібник        / А.Г. Загородній, Ю.І. Стадницький. – К.: Знання КОО, 2000. – 209 с.

 Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учеб.-справ. пособие / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М., 1996.

Пересада А.А. Проектное финансирование: Учебник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. – К.: КНЭУ, 2007. – 767, [5] с.

Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов.  Учебное пособие / В.П. Савчук, С.М. Прилипко, Е.Г. Величко. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.

Навчальне видання

 

 

 

 

 

Конспект лекцій

 

 

 

 

з дисципліни «Проектне фінансування»

для студентів спеціальності

7.050104 «Фінанси»

денної форми навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук, проф.       В.М. Боронос

 

 

 

Редактор Н.А. Гавриленко

 

 

Комп’ютерне верстання І.Д. Скляр

 

 

 

Підп. до друку 1.10.2008, поз

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. 4,65. Обл.-вид.арк. 4,57.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам №

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та у світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»

п2.6.14

 

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                                                                               В.Б. Юскаєв

 

 

 

Конспект лекцій

 

з дисципліни:

«Проектне фінансування»

для студентів спеціальності

7.050104 «Фінанси»

денної форми навчання

 

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

 

 

Укладачі:                                                                                                                                                            І.Д. Скляр

                                                                                                                                                                            В.М. Боронос

 

Відповідальний за випуск                                                                                                  В.М. Боронос

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

Ключові слова:

 

 

Проектне фінансування, інвестиційний проект, ефективність проекту, ризик, дисконтування, грошовий потік, передінвестиційні дослідження, бюджетування капіталу, проектно-кошторисна документація, техніко-економічне обґрунтування, рентабельність інвестицій, чиста приведена вартість, термін окупності