СПИСОК Літератури

 

Закон України «Про рекламу»

Кортлєнд Бове. Современная реклама / Б. Кортлєнд, А. Уилльям. – Тольятти: «Издательский дом Довгань», 1995. – 704 с.

Божкова В.В Реклама та стимулювання збуту: Навч. посіб.\ В.В. Божкова, Ю.М.Мельник - К. : ЦУЛ, 2009. - 200 с.

Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посібник /Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський - К. : Кондор, 2006. - 334 с.

Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Ю.В. Гусаров. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 527 с.

Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Организация и планирование рекламной деятельности: Учеб. пособие для вузов. / Е.В. Исаенко, А.Г. Васильев.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 252 с.

Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб./ Т.І. Лук'янець - К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.

Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність/ Б.А. Обритько  – К.: МАУП, 2002. – 240 с.

Обритько Б.А. Рекламний менеджмент: навч. посіб / Б.А. Обритько – К.: МАУП, 2000. – 120 с.

Рогожин М.Ю. Теорія и практика рекламной деятельности: учеб. пособ. / М.Ю. Рогожин   – М.: Узд-во РДЛ, 2004. – 224 с.

Ромат Е.В. Реклама. / Е.В. Ромат – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.

Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: учебное пособие / В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, Д.В.Федюнин. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної і заочної  форми навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Редактор М.Я. Сагун

Комп'ютерне верстання О.Ю. Древаль

 

 

 

Підписано до друку 15.08.2010   , поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 5,58 Тираж 50 прим. Зам. №

Обл. вид. арк. 4,46

Собівартість видання         грн.    к.

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК№3062 від  17.12.2007

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

Рекламний менеджмент

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної і заочної  форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри управління як конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент».

Протокол № 20  від 30.03.2010 р.

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010