Список літератури

1.         Боевой устав артиллерии Сухопутных войск. - Часть ІІ: Дивизион, батарея, взвод, орудие. - М.: Воениздат, 1990. – 368с.

2.         Боевой устав Сухопутных войск. - Часть ІІ: Батальон, рота. - М.: Воениздат, 1990. – 464с.

3.         Бойовий статут Сухопутних військ. - Частина ІІІ: Взвод, відділення, танк. - К.: Видавництво „Варта”, 1995. – 240с.

4.         Правила стрільби та управління вогнем артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата. - К.: Видавництво „Варта”, 1995. – 304с.

5.         Курс підготовки артилерії Збройних Сил України (КПА-2004). Тактична група артилерії, артилерійська бригада, полк, бригадна артилерійська група, дивізіон, батарея, взвод. - К.: Видавництво „Варта”, 2004. – 144с.

6.         Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск. - Книга 3. - Часть ІІ. Для подразделений артиллерии. - М.: Воениздат, 1985. – 88с.

7.         Тактическая подготовка: Учебник. - М.: Воениздат, 1988. – 432с.

8.         Обучение артиллерийских подразделений боевым действиям ночью: Учебное пособие. - М.: Воениздат, 1988. – 160с.

9.         Краткий курс лекций, методических и учебных материалов по тактической подготовке: Учебное пособие. Часть 1. - Сумы: Издательство СумГУ, 2002. – 212с.

10.       Дії взводу управління в наступі: Навчальний посібник. - Суми: Видавництво СумДУ, 2003. – 82с.

11.       Дії взводу управління в обороні: Навчальний посібник. - Суми: Видавництво СумДУ, 2003. – 56с.

12.       Організація та ведення розвідки із спостережних пунктів: Навчальний посібник. - Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – 130с.

Навчальне видання

 

 

Ляпа Микола Миколайович,

Трофименко Павло Євгенович,

Пушкарьов Юрій Іванович,

Панченко Олександр Віталійович

 

 

 

ДІЇ ВЗВОДУ УПРАВЛІННЯ В БОЮ

 

 

Навчальний посібник

 

 

Дизайн обкладинки І.В. Баранова

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання: О.В. Панченко, Ю.І. Пушкарьов

Відповідальний за випуск П.Є. Трофименко

 

 

Підп.до друку 26.06.2008.

Формат 60×84/16. Папір ксероксний. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк.офс. Ум.друк. арк.7,2. Обл.-вид. арк. 4,8.

Тираж 300 пр. Вид. № 273

Зам. №___

 

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.