Лекція 1 Тема «Синтаксис. Словосполучення»

План

Синтаксис як розділ граматики. Основні синтаксичні одиниці.

Словосполучення як синтаксична одиниця. Ознаки словосполучення. Типи словосполучень за будовою, за ступенем злиття компонентів, за морфологічним вираженням головного слова.

Типи словосполучень за смисловими відношеннями між головним і залежним словом.

Типи граматичного зв’язку у словосполученні.

 

Список літератури

Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / ред. М. Я. Плющ. - 6-те вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2006. – 430 с.

Сучасна українська мова : Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 400 с.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с.

Шкуратяна Н. Г.  Сучасна українська літературна мова. Модульний курс : навч. посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2006. – 823 с.

Ющук І. П. Українська мова : посібник  / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

С И Н Т А К С И С

С Л О В О С П О Л У Ч Е Н Н Я